kµø{ßæÈ ¥ùßÏÞ¢
µøZ: ²øá æµÞ‚á ËÞµí¿ùß
ÖøàøJßæÜ ¯xÕᢠÕÜßÏ ¦LøßµÞÕÏÕÎÞÃá µøZ. ²Kø µßçÜÞçÏÞ{¢ ÍÞø¢ Õøá¢. ÖøàøÖÞØídÄÎÈáØøß‚á µø{ßæÈ ®Gá ÍÞ·B{ÞÏß ÄßøßAÞ¢. ÖøàøæÎK  ËÞµí¿ùßÏáæ¿ ©ÉËÞµí¿ùßµ{ßW- dÉÇÞÈßÏÞÃá µøZ. ÖøàøJßÈÞÕÖcÎÞÏ çdÉÞGàÈáµZ (dÉçÄcµß‚á øµíÄ¢ µGÉß¿ßAÞÈÞÕÖcÎÞÏÕ) ©W-ÉÞÆßMßAáµ, æµÞÝá MßæÈ Õ߸¿ßMßAÞÈáU ÉÆÞVÅBZ ÈßVÎßAáµ, øµíÄJßW ÈßKá Õß×Þ¢ÖB{áU ÕØíÄáAæ{ çÕVÄßøßAáµ, ¥ÕæÏ ÉáùLUÞÈáU ¦Æc¸GJßW ØÙÞÏß Aáµ, øµíÄJßW ÈßKá ÌÞµí¿àøßÏæÏ ÎÞxáµ, ±âçAÞØßæÈ è±æAÞ¼ÈÞAß ÎÞxáµ (ÖøàøJßçÜAá çÉÞ×µÕØíÄáAZ ¦·ßøâ 溇æM¿áKÄßæa dÉÇÞÈ ¸G¢. ±âçAÞØßæa ÈßøAá  µãÄcÎÞÏß ÈßÜÈßVJáKÄßW- -Îá~cÉCá µø{ßÈÞÃí.), ÕßxÞÎßÈáµ{ᢠÇÞÄáÜÕÃB{ᢠآÍøßAáµ ¥BæÈ µø{ßÈá ÇVÎBç{æù. µø{ßÈá Õ{æø ÕÜßæÏÞøá ·áÃÕáÎáIí. ¥Äá ØbÏ¢ Õ{VKá æµÞUá¢. ²øá ÍÞ·¢ Îáùß‚á ÎÞxßÏÞW- çÉÞÜᢠ¦çøÞ·cÎáU µøZ ÕàIᢠÉÝÏ øàÄßÏßW Õ{VKáÕøᢠ(®æLCßÜᢠ¥Øá~¢ ÌÞÇß‚á µøZ ÆáVÌÜÎÞÏÞW §Äá ËÜdÉÆÎÞÏß È¿AßæÜïKᢠ²ÞVÎßAÞ¢). ÕßÆ·íÇ ºßµßW-Ø ÈWµáµÏᢠçÁÞµí¿VÎÞV ÈßVçÆÖßAáK ¼àÕßĺøcµZ ÉÞÜßAáµÏᢠæºÏíÄÞW ¥Øá~¢ ÌÞÇß‚ µøZ ÉÝÏÄáçÉÞæÜ ¦µáæÎKá ÉùÏáKÄᢠ¥ÄáæµÞIÞÃí. ØÙßAáµÏᢠæÉÞùáAáµÏᢠ溇áK ¥ÕÏÕÎÞÃá µøZ. ®KßGáµâ¿ß ¥ÈÞçøÞ·cµøÎÞÏ ¼àÕßÄøàÄßµ{ßÜâæ¿ ÈÞÎÄßæÈ Ößfß‚á ÈÖßMßAáKá. ÉøØcBZ µIí ÕßÖbØß‚í µø{ßÈá çÕIß ÎøáKá µÝßAáKÕV ÉÜçMÞÝᢠµø{ßÈá ÈÞÖÎÞÃá ÕøáJáKÄí.

© Copyright 2012 Manoramaonline. All rights reserved.