Manoramaonline.com no longer supports Internet Explorer 8 or earlier. Please upgrade your browser.  Learn more »

നക്ഷത്രഫലം: ഒക്ടോബർ (16–22)

star-prediction

മേടക്കൂറ്

(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

ധനഐശ്വര്യത്തിന്റെയും കാര്യസിദ്ധിയുടെയും സമയമാണ്. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധം ലഭ്യമാകും. കവിത, കഥ എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. എംബിഎ, തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനും റാങ്കും ലഭ്യമാകും. ഭൂഇടപാടുകാർ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കും. വാഹനം, വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളാൽ മനോചഞ്ചലം ഉണ്ടാകും. മനോദുഃഖമുണ്ടാകാം. ശരീരസുഖം കുറയുന്നതാണ്. രക്തദൂഷ്യം സംബന്ധമായി കുട്ടികളിൽ ചൊറി, ചിരങ്ങ് വരാനിടയുണ്ട്.

ഇടവക്കൂറ്

(കാർത്തികയിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, രോഹിണി, മകയിരത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുടെ സമയമാണ്. അൽപം അലസത അനുഭവപ്പെടും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹബന്ധം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സ്ത്രീ സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്തും. ഉദരസംബന്ധമായ രോഗം വരാനിടയുണ്ട്. സ്വന്തമായി ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അൽപം അകലെ ലഭ്യമാകും. വ്യാപാര കാർഷിക മേഖലകളിൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽനിന്നും മാറി താമസിക്കാൻ ഉചിതമായ സന്ദർഭമാണ്. സർക്കാരിൽ പെൻഷൻ, മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകും. അപകീർത്തി വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക.

മിഥുനക്കൂറ്

(മകയിരത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവാതിര, പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക)

സർക്കാരിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്ക് മതിപ്പും സ്ഥാനവും ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. ഉന്നതസ്ഥാനലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹാസ്യകലാ പ്രകടനക്കാർക്ക് ധനവരവും പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭ്യമാകും. കവിത, കഥ എഴുതുന്നവർക്ക് ധനവരവും പ്രശസ്തിയും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. വ്യാപാര കാർഷിക മേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടും. അനുസരണയുള്ള ജോലിക്കാരാൽ തൊഴിലഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വരാനിടയുണ്ട്. സ്ത്രീകളാൽ രോഗം വരാവുന്നതാണ്.

കർക്കടകക്കൂറ്

(പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, പൂയം, ആയില്യം)

ധനഐശ്വര്യത്തിന്റെയും മാനസികസന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമാണ്. ബന്ധുക്കളാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. വാക്ചാതുര്യത്താൽ അയൽവാസികൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരാകും. വാഹനം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പുസ്തകം എഴുതുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. സഹോദരങ്ങളോട് ശത്രുത അകലും. നവീന ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളോടും ഭാര്യയോടും അനുകമ്പയുണ്ടാകാവുന്നതാണ്. കീഴ്തരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാം. കഥാകൃത്തുകൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമായി കാണുന്നു. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്.

ചിങ്ങക്കൂറ്

(മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

തൊഴിലഭിവൃദ്ധിയും കാര്യസാധ്യതയുടെയും സമയമാണ്. അയൽവാസികളുമായി സഹകരിക്കും. വാഹനം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നുചേരും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും. മാതാപിതാക്കളെയും പ്രായമായവരെയും ബഹുമാനിക്കും. പരസ്ത്രീസംഗമം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. കോൺട്രാക്റ്റ്, മറ്റ് തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ചനേട്ടം ലഭ്യമാകും. മാതൃകുടുംബവുമായി സ്വരച്ചേർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാകും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. സർക്കാരിൽ പെൻഷൻ, ലോൺ മുതലായവയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകും.

കന്നിക്കൂറ്

(ഉത്രത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അത്തം, ചിത്തിരയിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ലുബ്ധമായി ചെലവഴിക്കും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാൻ ഉചിതമായ സമയമാണ്. സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കായി ധനം ചെലവഴിക്കും. സ്ഥലം മാറി താമസിക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമർത്ഥ്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കും. പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. അടിക്കടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. സ്വന്തമായി തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ചനേട്ടം ലഭ്യമാകും. കാർഷിക വ്യവസായ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സംതൃപ്തി ലഭ്യമല്ല.

തുലാക്കൂറ്

(ചിത്തിരയിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചോതി, വിശാഖത്തിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രശസ്തിയുണ്ടാകും. വ്യാപാരത്താലും തൊഴിലുകളാലും വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. കാരിയം, വെള്ളി മുതലായ ലോഹങ്ങളാലും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. അന്യരെ സഹായിക്കുകയും തന്മൂലം തനിക്കും പലവിധ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും. മാതാവിനോട് സ്നേഹമായിരിക്കും. സഹോദരസ്നേഹം കുറയും. വിദേശമലയാളികൾക്ക് പലവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. സുഹൃത്തുക്കളാൽ അൽപം ധനനഷ്ടം വന്നുചേരും. സകലവിധ ഭാഗ്യങ്ങളും വന്നുചേരാനിടയുണ്ട്. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും. കവിത എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങളും ധനവരവും ഉണ്ടാകും. കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. അന്യരുടെ ധനം വന്നുചേരും.

വൃശ്ചികക്കൂറ്

(വിശാഖത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽനിന്നും യാതൊരുവിധ സൗജന്യവും ലഭിക്കുന്നതല്ല. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്തും. ധനനഷ്ടം വരാവുന്നതാണ്. കൽക്കരി, അഗ്നി സംബന്ധമായി തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ചലാഭം ലഭ്യമാകും. വിദേശത്ത് പോകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യസാധ്യതയുടെ സമയമാണ്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സ്ത്രീസൗഹൃദബന്ധത്താൽ പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഗുസ്തി, കവടി മുതലായ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. അഡ്വക്കറ്റുമാർപല കേസുകളും വിജയിക്കും. പൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചനേട്ടം ലഭ്യമാകും.

ധനുക്കൂറ്

(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുടെ സമയമാണ്. കലാമേഖലകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത കാണുന്നു. ഭാര്യയുടെ ഹിതാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കും. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനകയറ്റവും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാതാപിതാക്കളെ പ്രശംസിക്കും. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും വിജയം കൈവരിക്കും. മാനസിക സന്തോഷവും ധനാഗമനവും ഉണ്ടാകും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭ്യമാകും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉചിതമായ സമയമായി കാണുന്നു. സന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹം തീർച്ചപ്പെടാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ വീണ് മുറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

മകരക്കൂറ്

(ഉത്രാടത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉന്നതപദവി ലഭ്യമാകും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രശസ്തിയുടെ സമയമാണ്. സന്താനഭാഗ്യലബ്ധിയുണ്ടാകും. ശയനസുഖം ലഭ്യമാകും. എല്ലാവിധ അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കും. എണ്ണ, ഉരം കമ്പനികളിൽ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. ഇരുമ്പുകടകളിൽ മൊത്ത, ചില്ലറ വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽനിന്നും മാറി താമസിക്കാവുന്നതാണ്. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ചിലർക്ക് കേസുകൾ വരാവുന്നതാണ്. പിതാവുമായി സ്വരച്ചേർച്ചക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും.

കുംഭക്കൂറ്

(അവിട്ടത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതിയിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. ധനവരവും പുത്രലബ്ധിക്കുമുള്ള സമയമായി കാണുന്നു. ഭാര്യയുമായി ചില വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകും. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടും. ജ്യോതിഷം, മായാജാലം മുതലായ തൊഴിലിൽ ധനാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. മദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പ്രശസ്തിയും പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. രോഗം തിരിച്ചറിയാതെ വിഷമിക്കും. പുസ്തകം എഴുതാവുന്നതാണ്. ഏത് മേഖലയിൽ ആയാലും വിജയം കൈവരിക്കും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അൽപം തടസ്സം നേരിടാവുന്നതാണ്.

മീനക്കൂറ്

(പൂരുരുട്ടാതിയിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)

കോളജ് അധ്യാപകർക്കും ഉപദേശകരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും അനുകൂല സമയമാണ്. ഉദാരമായ മനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധം ലഭ്യമാകും. കുടുംബത്തിൽ പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ധാന്യക്കടകളിൽ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഭാര്യയാലും സന്താനങ്ങളാലും മാനസിക സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുരോഗതിക്കായി സ്വയം പ്രയത്നിക്കും. അതിഥികളെയും സന്യാസിമാരെയും സൽക്കരിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാം. പിതാവിന് അസുഖം വരാനിടയുണ്ട്.

ലേഖകൻ

Prof. DESIKOM REGHUNADHAN

DESICOM

Near Sastha Temple Arasuparambu

Nedumangad, TVM-Dist.

Kerala, South India

Pin- 695 541, Tel: 0472 2813401

Your Rating:
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.