sections
MORE

ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ (ജൂൺ 16 -22)

Dosha-Remedy
SHARE

ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിനവും ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌ പ്രതികൂലമായിരിക്കും . ദിവസ ഗുണവർധനവിനും അനുകൂല ഫലത്തിനും ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്.

ജൂൺ   16, ഞായർ 

മംഗളകർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ ബന്ധം ദിവസത്തിനില്ല . ഭരണി, അശ്വതി, ചോതി, അത്തം, പൂരം , തിരുവാതിര    നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം. ദിവസ ഗുണ വർധനയ്ക്ക് ശിവഭജനം നടത്തുക . അതിനുള്ള ഒരു സ്തുതി ചേർക്കുന്നു: 

പരാത്മാനമേകം ജഗദ് ബീജമാദ്യം 

നിരീഹം നിരാകാര മോങ്കാര വേദ്യം 

യതോ ജായതേ പാല്യതേ യേന വിശ്വം 

തമീശം ഭജേ ലീയതേ യത്ര വിശ്വം 

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ കിതാബ് പരിഹാരം :   ഭവനത്തിന്റെ /ഓഫ്സിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ദിക്കിൽ കടലാസിൽ നിർമ്മിച്ച പക്ഷി രൂപം വെയ്ക്കുക , ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉണങ്ങിയ ധാന്യം /മലർ ഇവ നൽകുക. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം:  ചുവപ്പ് , കാഷായ നിറം,  ഓറഞ്ച്   .  പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, നീല

ജനനസമയത്ത് സൂര്യന് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, സൂര്യന്റെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , പിതൃ ദോഷമുള്ളവർ , അഹിതമായ ഭക്ഷണ രീതി അവലംബിച്ചവർ , മൃഗഹത്യാ പാപമുള്ളവർ ,മദ്യപാനത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവർ മേടം, തുലാം ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്ക് ജപിക്കുവാൻ സൂര്യന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (സൂര്യ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .

ഗ്രഹാണാമാദിരാദിത്യോ 

ലോകരക്ഷണ കാരക:

വിഷമസ്ഥാന സംഭൂതാം 

പീഢാം ഹരതു മേ  രവി:

ഈ ദിനത്തിൽ   പിറന്നാൾ വരുന്നത് തൊഴിൽ പരമായും സാമൂഹ്യപരമായും നല്ലതാണ് . സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ വർഷം ലഭിക്കാം. വരുന്ന പിറന്നാൾ വരെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം . ഗുണ വർധനവിനും ദോഷ ശാന്തിക്കുമായി ശിവങ്കൽ ദിവസാദ്യത്തിലെ ശംഖാഭിഷേകം , പുറകുവിളക്കിലെണ്ണ നൽകൽ ഇവ ചെയ്യുക . വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലം ജന്മ നക്ഷത്രദിവസങ്ങളിൽ   ശിവങ്കൽ ദർശനം നടത്തുകയും പുഷ്പ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പികുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ് . 

ജൂൺ   17 തിങ്കൾ 

മംഗളകർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ ബന്ധം ദിവസത്തിനില്ല . അശ്വതി, ഭരണി, വിശാഖം, ചിത്തിര, ഉത്രം, തിരുവാതിര  നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലമാണ്. ദിവസ ഗുണ വർധനയ്ക്ക് ശ്രീ പാർവതീ ഭജനം നടത്തുക . പാർവ്വതീ ദേവി ശിവനുമായി ചേർന്നാൽ ശിവശക്തിയാകും. ശക്തിയോടു ചേരുമ്പോഴേ ശിവചൈതന്യം പോലും പൂർണമാവുകയുള്ളു . ദേവിയെ ഉമാമഹേശ്വര ഭാവത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഭജിക്കുന്നത് അതീവ ശ്രേയസ്‌ക്കരമാണ് . ഒരു ജപം ചേർക്കുന്നു:  

നമഃ ശിവാഭ്യാം പശു പാലകാഭ്യാം 

ജഗത്രയീ രക്ഷണ ബദ്ധഹൃദ്ഭ്യാം 

സമസ്ത ദേവാസുര പൂജിതാഭ്യാം 

നമോ നമഃ ശങ്കര പാർവ്വ തീ ഭ്യാം

ദിവസത്തിനു  ചേർന്ന ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം:  ഭവനത്തിനുള്ളിൽ ഇളം മഞ്ഞ കർട്ടനോ പ്രധാന മുറിയിൽ ഇളംമഞ്ഞ കലർന്നനിറമുള്ള ചവിട്ടിയോ ഇടുന്നത് ദിവസ ഗുണവർധനയ്ക്ക് നന്ന്. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം വെളുപ്പ്ക്രീം,    പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, നീല

 ജനനസമയത്ത് ചന്ദ്രന്   നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   ചന്ദ്രന്റെ  ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , മാതൃ  ദോഷമുള്ളവർ , കടുത്ത മദ്യ പാനികൾ  ,  ദീർഘ കാല ഔഷധ സേവ ആവശ്യ മായി വന്നവർ  കർ ക്കിടകം, മീനം , വൃശ്ചികം  ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ  ഇവർക്ക്  ജപിക്കുവാൻ ചന്ദ്രന്റെ    പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ചന്ദ്ര ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

രോഹിണീശ സുധാ മൂർത്തി 

സുധാധാത്ര: സുധാശനഃ 

വിഷമസ്ഥാന സംഭൂതാം 

പീഢാം ഹരതു മേ വിധു :

ഈ ദിനത്തിൽ   പിറന്നാൾ വരുന്നത് പൊതുവെ ഗുണകരമാണ്. നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കുക , അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല വിവാഹ ബന്ധം ലഭിക്കുക, ജീവിത പുരോഗതി കൈവരിക്കുക എന്നീ ഗുണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം .ഗുണ വർധനവിനും ദോഷ ശാന്തിക്കുമായി പാർവതീ ദേവിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൊതുവെയും യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക . കൂടാതെ വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലത്തേയ്ക്കു  പക്കപ്പുറന്നാൾ തോറും ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാദുർഗ്ഗാ മന്ത്രത്താൽ പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി നടത്തിക്കുന്നത് ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുവാൻ അത്യുത്തമമാണ് .

ജൂൺ  18 ചൊവ്വ

മംഗളകർമങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ ബന്ധം ദിവസത്തിനില്ല . ആയില്യം, പൂയം, അനിഴം, ചോതി, അത്തം, രോഹിണി  നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലമാണ്. ദിവസ ഗുണ വർധനയ്ക്ക് സുബ്രമണ്യ ഭജനം നടത്തുക . സാധിക്കുന്നവർ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതും കുമാര സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി തൃമധുരം നിവേദ്യത്തോടെ കഴിപ്പിക്കുന്നതും ഉത്തമം ആണ് . ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ സ്തുതി ചേർക്കുന്നു: 

ദ്വിഷഡ്ഭുജം ദ്വാദശ ദിവ്യ നേത്രം 

ത്രയീതനും ശൂല മസിം ദധാനം 

ശേഷാവതാരം കമനീയ രൂപം 

ബ്രഹ്മണ്യ ദേവം ശരണം പ്രബ ദ്യേ 

ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം :  രണ്ടായി മുറിച്ച ചെറുനാരങ്ങ  ഭവനത്തിന്റെ /ഓഫീസിന്റെ വെളിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം കാഷായ നിറം  , ഓറഞ്ച്   പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, നീല 

ഈ ദിനത്തിൽ  ചൊവ്വാഴ്ച ജനനസമയത്ത് ചൊവ്വയ്ക്ക് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, ചൊവ്വയുടെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , ഭ്രാതൃ (സഹോദര) ദോഷമുള്ളവർ , വിഷാദ രോഗികൾ , പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹംനടക്കാത്തവർ , കട ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ , മേടം , വൃശ്ചികം , ധനു , കർക്കിടകം ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്ക് ജപിക്കുവാൻ കുജന്റെ പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു. ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (കുജ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .12 ചൊവ്വാഴ്ച ചിട്ടയോടെ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ വിവാഹ തടസ്സം മാറുകയും , കട ബാധ്യതകൾ ഒഴിയുകയും ചെയ്യും. 

ഭൂമി പുത്രോ മഹാ തേജാ: 

ജഗതാം ഭയകൃത് സദാ 

വൃഷ്ടികൃത് വൃഷ്ടിഹർത്താ ച 

പീഢാം ഹരതു മേ കുജ:

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ആരോഗ്യ പരവും ധനപരവുമായ വിഷമതകൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാം ആയതിനാൽഈ ദിനത്തിൽ   പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ട ദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെണ്ണ നിവേദ്യം നടത്തി ധന്വന്തരീ മന്ത്ര പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി കഴിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ അരവണയോ തൃമധുരമോ നിവേദിച്ചു സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുമാരസൂക്ത പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും നടത്തിക്കുക. കൂടാതെ  വരുന്ന ഒരുവര്ഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് പക്ക  നാളുകളിൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ  ആയുഃസൂക്ത പുഷ്പ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണ്.

ജൂൺ  19  ബുധൻ 

മംഗളകർമങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ ബന്ധം ദിവസത്തിനില്ല . പൂയം, ആയില്യം, തൃക്കേട്ട, വിശാഖം, ചിത്തിര രോഹിണി   നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലമാണ്. ദിവസ ദോഷ  ശമനത്തിനും ഗുണവർധനവിനുമായി  അവതാര വിഷ്ണു ഭജനം നടത്തുക . അവതര ഭാവത്തിലുള്ള സമ്മോഹന കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുവനുള്ള ഒരു ധ്യാനം ചേർക്കുന്നു : 

ശ്രീ സമ്മോഹന കൃഷ്ണ ധ്യാനം 

ശ്രീകൃഷ്ണം കമല പത്രാക്ഷം -

ദിവ്യാഭരണ ഭൂഷിതം 

ത്രിഭംഗി ലളിതാകാരം -

അതി സുന്ദര മോഹനം 

ഭാഗം ദക്ഷിണം പുരുഷം -

അന്യസ്ത്രീ രൂപിണം 

ശംഖ ചക്രം ചാങ്കുശം -

പുഷ്പ ബാണശ്ച പങ്കജം 

അർഥം : വലതു ഭാഗത്ത് പുരുഷ രൂപത്തോടും ഇടതു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീ രൂപത്തോടും ( വൈഷ്ണവ അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പം) കൂടി ശംഖ് , ചക്രം , അങ്കുശം , താമര, പുഷ്പം , കരിമ്പിൻ മലരമ്പുകൾ , പുല്ലാംകുഴൽ എന്നിവ ഏന്തിയ എട്ടു കൈകളും ഭംഗിയുള്ള താമരയിതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകളും ദിവ്യാഭരണങ്ങളു മണിഞ്ഞ് വെൺ ചന്ദനം പൂശി പരിലസിക്കുന്ന ശ്രീ സമ്മോഹനകൃഷ്ണൻ

ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം :  ആര്യവേപ്പില  പച്ചതുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പ്രധാന വാതിലിനു പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കുക . ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം:  പച്ച , പ്രതികൂലനിറം : ചുവപ്പ് , മഞ്ഞ. 

ജനനസമയത്ത് ബുധന്  നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   വിദ്യാർഥികൾക്ക്  അലസത മാറൽ  തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  ജപിക്കുവാൻ ബുധന്റെ പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ( ബുധ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക . 

ഉത്‌പാദരൂപോ  ജഗതാം 

ചന്ദ്രപുത്രോ മഹാദ്യുതിഃ 

സൂര്യപ്രിയകരോ വിദ്വാൻ 

പീഢാം ഹരതു മേ  ബുധ:

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ആരോഗ്യപരമായ സൗഖ്യം കൈവരിക്കുക, പഠനത്തിൽ മികവ്, തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം .ഈ ദിനത്തിൽ   പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ട ദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസ നിവേദ്യം , ആയുഃസൂക്ത പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി , യഥാ ശക്തി അന്നദാനം എന്നിവ നടത്തിക്കുക . ശ്രീമദ് ഭാഗവതം , രാമായണം എന്നിവ അൽപ്പനേരം വായിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാല ത്തേയ്ക്ക് പക്കനാളുകളിൽ നാഗരാജാവിന് വിളക്കിനെണ്ണ , ശിവന് ജലധാര എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് നന്ന്.  

ജൂൺ  20 വ്യാഴം  

മംഗളകർമങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമാണ് . പുണർതം, മൂലം, അനിഴം, ചോതി , മകം, പൂരം   നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലമാണ്.ദിവസ ഗുണ വർധനയ്ക്കു  ശ്രീ നരസിംഹ സ്വാമിയേ ഭജിക്കുക . നരസിംഹ പഞ്ചാമൃത സ്തോത്രത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു:

ഗോവിന്ദ കേശവ ജനാർദ്ദന വസുദേവ 

വിശ്വേശ വിശ്വ മധുസൂദന വിശ്വ രൂപ 

ശ്രീ പദ്മനാഭ പുരുഷോത്തമ പുഷ്കരാക്ഷ 

നാരായണാച്യുത നൃസിംഹ നമോ നമസ്തേ:

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ-കിതാബ് നിർദ്ദേശം :  പകൽ   വെറും നിലത്ത്  മഞ്ഞ നിറമുള്ള തുണി വിരിച്ച് അൽപ്പസമയം കിടക്കുക.

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം: മഞ്ഞ, ക്രീം പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, കടുംനീല 

 ജനനസമയത്ത് വ്യാഴത്തിന് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, വലിയ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ ,എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കട ബാദ്ധ്യത തീരാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ജപിക്കുവാൻ വ്യാഴത്തിന്റെ പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു. ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (വ്യാഴ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .

ദേവ മന്ത്രീ വിശാലാക്ഷ:

സദാലോക ഹിതേ രത:

അനേക ശിഷ്യ സമ്പൂർണ്ണ:

പീഢാം ഹരതു മേ ഗുരു :

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ആരോഗ്യപരമായ സൗഖ്യം കൈവരിക്കുക, പഠനത്തിൽ മികവ്, തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം . കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുക , മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുക ദേവ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കുക എന്നിവ പൊതു ഫലമായി പ്രതീക്ഷിക്കാം .ഈ ദിനത്തിൽ   പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ടദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം മഹാവിഷ്ണുവിങ്കൽ പാൽപ്പായസ നിവേദ്യത്തോടെ പുരുഷസൂക്ത പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി നടത്തിക്കുക .വരുന്ന ഒരു ന്ന വർഷക്കാലം പക്കനാളുകളിൽ   നാളുകളിൽ ഭാഗ്യസൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് .ഒപ്പം നാളിൽ ശിവങ്കൽ മൃത്യുംഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിപ്പിക്കുക.

ജൂൺ  21,   വെള്ളി 

മംഗളകർമങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ ബന്ധം ദിവസത്തിനില്ല . തിരുവാതിര, പൂരാടം, തൃക്കേട്ട, വിശാഖം മകം, പൂരം  നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലമാണ്. ദിവസഗുണ വർധനയ്ക്ക്   ഗണപതി ഭജനം നടത്തുക .  സാധിക്കുന്നവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതിഹോമം നടത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു ജപം ചേർക്കുന്നു: 

ഗജവക്ത്രം സുരശ്രേഷ്‌ഠം

കര്ണ്ണ ചാമര ഭൂഷിതം 

പാശാങ്കുശ ധരം ദേവം

വന്ദേ ഹം ഗണനായകം 

സാരം:

ഗജത്തിന്റെ മുഖത്തോടു കൂടിയവനും, ദേവതകളില് ശ്രേഷ്‌ഠനും ചെവികളാകുന്ന ചാമരങ്ങളാല് അലംകൃതനും പാശവും അങ്കുശവും ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ ദേവനും ഭൂതഗണങ്ങള്ക്കധിപനുമായ ശ്രീ മഹാഗണപതിയെ ഞാനിതാ നമസ്‌ക്കരിക്കുന്നു

ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം:  ഒരു പിടി നാണയം കാലത്ത് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് വൈകിട്ട് സാധുജനങ്ങൾക്ക്  ദാനം ചെയ്യുക. 

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം: ചാരനിറം, വെളുപ്പ്. പ്രതികൂല നിറം ചുവപ്പ് . 

.ഈ ദിനത്തിൽ   വെള്ളിയാഴ്ച ജനനസമയത്ത് ശുക്രന്    നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   വലിയ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ ,എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വിവാഹം നടക്കാത്തവർ , കലാപരമായി ഉന്നതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ , മൂത്രാശയ രോഗമുള്ളവർ   , അമിത പ്രമേഹമുള്ളവർ   തുടങ്ങിയവർക്ക്   ജപിക്കുവാൻ ശുക്രന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ശുക്ര ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

ദൈത്യമന്ത്രീ വിശാലക്ഷാ  :

പ്രാണദശ്ച മഹാമതിഃ 

പ്രഭുസ്താരാ ഗ്രഹാണാം ച:

പീഢാം ഹരതു മേ ഭൃഗു

ഈ ദിനത്തിൽ   പിറന്നാൾ വരുന്നവർക്ക് വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും . അനുഭവ ഗുണം കൈവരിക്കുവാൻ ഇവർ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുന്നതും നന്ന് . മഞ്ഞ നിറമുള്ള പൂക്കളാൽ "ജയദുർഗ്ഗാ" മന്ത്ര പുഷ്പ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം . ഇവർ ജന്മനാൾ  തോറും  വരുന്ന ഒരുവർഷം പ്രഭാതത്തിൽ ദേവ്യുപാസന നടത്തുന്നതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സർപ്പത്തിങ്കൽ വിളക്കിന് എണ്ണ നൽകുന്നതും ഉചിതമാണ്. കൂടാതെ വരുന്ന ഒരുവർഷ കാലത്തേയ്ക്ക് നാളിലും പക്ക നാളിലും  ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഗുണവർധനവിന് അത്യുത്തമമാണ്.

ജൂൺ  22,  ശനി

മംഗളകർമങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമാണ് . അവിട്ടം, മകയിരം,ചിത്തിര, ഉത്രാടം, മൂലം, അനിഴം  രോഹിണി ,  ഉത്രം , മകം, പൂയം  നാളു കാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.ദിവസ ഗുണ വർധന്യ്ക്കു ധർമ്മ ശാസ്താവിനെ ഭജിക്കുക . 

ഓം ശാസ്താരം സർവദുഷ്ടാനാം 

ഭക്താനാമഭയ പ്രദം 

മൃഗയാസക്ത ചിത്തം 

ച ത്വാ മഹം ശരണം വ്രജേ

ദിവസത്തിന് ഒരു ലാൽ കിതാബ് പരിഹാരം : ചെരിപ്പ്  ( പാദ രക്ഷ ) ദാനം ചെയ്യുക. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം കറുപ്പ് , കടും നീലം  പ്രതികൂല നിറം : ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് 

ഈ ദിനത്തിൽ   ശനിയാഴ്ച .   ജനനസമയത്ത് ശനിക്ക് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   ശനിയുടെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , കടുത്ത രോഗബാധയുള്ളവർ, നിരന്തരമായി കാര്യതടസമുള്ളവർ, വിവാഹം വൈകുന്നവർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  ജപിക്കുവാൻ ശനിയുടെ  പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ശനി ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

സൂര്യപുത്രോ ദീർഘദേഹഃ 

വിശാലാക്ഷ: ശിവപ്രിയ :

മന്ദചാര: പ്രസന്നാത്മാ 

പീഢാം ഹരതു മേ ശനി :

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി നന്നല്ല . സാമ്പത്തികനേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അലച്ചിൽ ഏറിയിരിക്കും ..ഈ ദിനത്തിൽ   പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ധർമ്മ ശാസ്താവിനെ ദർശിച്ച് നീരാഞ്ജനം , എള്ളുപായസം ഇവ നൽകുക .കൂടാതെ നെയ്യ് ഹോമിച്ച് ഭാഗ്യസൂക്ത ജപത്തോടെ ഗണപതിഹോമം കഴിപ്പിക്കുകയും വേണം. വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം പക്കനാളുകളിൽ ശിവങ്കൽ പിൻവിളക്കിലെണ്ണ , ജലധാര എന്നിട്ടും കഴിപ്പിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം 

ലേഖകൻ  

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം 

പെരുന്ന , ചങ്ങനാശേരി 

Ph: 9656377700

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN ASTRO NEWS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA