sections
MORE

ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ

HIGHLIGHTS
  • 2019 ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ 19 വരെ
Dosha-Remedy-845
SHARE

ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിനവും ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌ പ്രതികൂലമായിരിക്കും . ദിവസ ഗുണവർധനവിനും അനുകൂല ഫലത്തിനും ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്.

ഒക്ടോബർ 13, ഞായർ 

കാലത്ത് 07.52  വരെ ഉത്തൃട്ടാതി . തുടർന്ന് രേവതി . ഒപ്പം രാത്രി 02.37     വരെ പൗർണമി .   മാസത്തിലെ രേവതി ,   പൗർണമി ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്.പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള  ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമാണ് . പൂരം മകം, പൂരുരുട്ടാതി , അവിട്ടം, ഉത്രാടം    നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം .ദിവസ ഗുണ വർധനയ്ക്ക് ഹനുമദ് ഭജനം നടത്തുക 

ഒരു ജപം ചേർക്കുന്നു: 

വാമേ കരേ വൈരിഭിദം വഹന്തം 

ശൈലംപരേ ശ്രുംഖല ഹാരിടങ്കം 

ദധാനമച്ഛ ച്ഛവി യജ്ഞസൂത്രം

ഭജേ ജ്വലത് കുണ്ഡലമാജ്ഞനേയം 

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ കിതാബ് പരിഹാരം :  പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനു മുൻപ് ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ നിറയെ തൈര് സേവിക്കുക. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം:  ചുവപ്പ് , കാഷായ നിറം,  ഓറഞ്ച്   .  പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, നീല

 ജനനസമയത്ത് സൂര്യന് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബലക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, സൂര്യന്റെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , പിതൃ ദോഷമുള്ളവർ , അഹിതമായ ഭക്ഷണ രീതി അവലംബിച്ചവർ , മൃഗഹത്യാ പാപമുള്ളവർ ,മദ്യപാനത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവർ മേടം, തുലാം ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്ക് ജപിക്കുവാൻ സൂര്യന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (സൂര്യ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .

ഗ്രഹാണാമാദിരാദിത്യോ 

ലോകരക്ഷണ കാരക:

വിഷമസ്ഥാന സംഭൂതാം 

പീഢാം ഹരതു മേ  രവി:

 ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നത് തൊഴിൽ പരമായും സാമൂഹ്യപരമായും നല്ലതാണ് . സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ വർഷം ലഭിക്കാം. വരുന്ന പിറന്നാൾ വരെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം . ഗുണ വർധനവിനും ദോഷ ശാന്തിക്കുമായി ശിവങ്കൽ ദിവസാദ്യത്തിലെ ശംഖാഭിഷേകം , പുറകുവിളക്കിലെണ്ണ നൽകൽ ഇവ ചെയ്യുക . വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലം ജന്മ നക്ഷത്രദിവസങ്ങളിൽ   ശിവങ്കൽ ദർശനം നടത്തുകയും പുഷ്പ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പികുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ് . 

ഒക്ടോബർ 14,  തിങ്കൾ 

കാലത്ത് 10.19  വരെ രേവതി.  ഒപ്പം രാത്രി 04.20   വരെ കൃഷ്ണ പക്ഷ പ്രഥമ .   പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള  ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല. മാസത്തിലെ അശ്വതി , കൃഷ്ണപക്ഷ പ്രഥമ    ശ്രാദ്ധം രേവതി പിറന്നാൾ എന്നിവ   ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്.  മകം, പൂരം, പൂരുരുട്ടാതി, അവിട്ടം, ഉത്രാടം, നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.ദിവസ ഗുണ വർധനയ്ക്ക് ദുർഗ്ഗാ ഭജനം നടത്തുക .അതിനുള്ള ഒരു ജപം താഴെ ചേർക്കുന്നു 

ഓം സർവ്വ ശാസ്ത്ര വിശാരദായൈ .

നിത്യാനന്ദ പ്രദായിനൈ 

സുര സൌഖ്യ പ്രമോദിനൈ 

ഋഗ്യജുസ്സാമ രൂപിണൈ 

അതി സൗമ്യ രൂപിണൈ 

മഹാരൂപായൈ 

ശാസ്ത്ര ജ്ഞാന സമൃദ്ധിം 

മേ ദേഹി ദദാപയ സ്വാഹാ

ദിവസത്തിനു  ചേർന്ന ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം:  അനുസരിച്ചു് ചന്ദനത്തൈലത്തിൽ മുക്കിയ ചെറിയ തുണി പ്രധാന വാതിലിനു മുകളിൽ വെയ്ക്കുക. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം വെളുപ്പ്ക്രീം, പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, നീല

ജനനസമയത്ത് ചന്ദ്രന്   നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബലക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   ചന്ദ്രന്റെ  ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , മാതൃ  ദോഷമുള്ളവർ , കടുത്ത മദ്യ പാനികൾ  ,  ദീർഘ കാല ഔഷധ സേവ ആവശ്യ മായി വന്നവർ  കർ ക്കിടകം, മീനം , വൃശ്ചികം  ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ  ഇവർക്ക്  ജപിക്കുവാൻ ചന്ദ്രന്റെ    പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ചന്ദ്ര ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

രോഹിണീശ സുധാ മൂർത്തി 

സുധാധാത്ര: സുധാശനഃ 

വിഷമസ്ഥാന സംഭൂതാം 

പീഢാം ഹരതു മേ വിധു :

ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നത് പൊതുവെ ഗുണകരമാണ്. നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കുക , അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല വിവാഹ ബന്ധം ലഭിക്കുക, ജീവിത പുരോഗതി കൈവരിക്കുക എന്നീ ഗുണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം .ഗുണ വർധനവിനും ദോഷ ശാന്തിക്കുമായി പാർവതീ ദേവിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൊതുവെയും യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക . കൂടാതെ വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലത്തേയ്ക്കു  പക്കപ്പുറന്നാൾ തോറും ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാദുർഗ്ഗാ മന്ത്രത്താൽ പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി നടത്തിക്കുന്നത് ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുവാൻ അത്യുത്തമമാണ് .

ഒക്ടോബർ 15, ചൊവ്വ

പകൽ   12.29   വരെ അശ്വതി  . തുടർന്ന് ഭരണി   .ഒപ്പം രാത്രി പുലരുന്ന 05.44 വരെ ശുക്ലപക്ഷ  ദ്വിതീയ  .  മാസത്തിലെ    കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ   ശ്രാദ്ധം അശ്വതി പിറന്നാൾ എന്നിവ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ് . മംഗള  കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല .സൽസന്താന യോഗമുള്ള ദിവസമല്ല . 

 അനിഴം, തൃക്കേട്ട , ഉത്രട്ടാതി, ചതയം , തിരുവോണം        നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസ ദോഷ  ശമനത്തിനും ഗുണവർധനവിനുമായി  സുബ്രമണ്യ ഭജനം നടത്തുക . ഒരു ശ്ലോകം താഴെ ചേർക്കുന്നു 

നിജാനന്ദ രൂപം നിർമ്മല ഗുണവികാസം 

ഗജാനുജം കാർത്തികേയം ഗുഹം 

പ്രജാപതിം പാർവതി പ്രാണപുത്രം 

ഭജേസദാ ഷണ്മുഖ പാദപങ്കജം

ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം :  ചെറിയ ചെമ്പ് തളികയിൽ കുങ്കുമമെടുത്ത് പ്രധാന  മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക 

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം കാഷായ നിറം  , ഓറഞ്ച്   പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, നീല 

ഈ ദിനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ജനനസമയത്ത് ചൊവ്വയ്ക്ക് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബലക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, ചൊവ്വയുടെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , ഭ്രാതൃ (സഹോദര) ദോഷമുള്ളവർ , വിഷാദ രോഗികൾ , പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹംനടക്കാത്തവർ , കട ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ , മേടം , വൃശ്ചികം , ധനു , കർക്കിടകം ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്ക് ജപിക്കുവാൻ കുജന്റെ പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു. ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (കുജ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .12 ചൊവ്വാഴ്ച ചിട്ടയോടെ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ വിവാഹ തടസ്സം മാറുകയും , കട ബാധ്യതകൾ ഒഴിയുകയും ചെയ്യും 

ഭൂമി പുത്രോ മഹാ തേജാ: 

ജഗതാം ഭയകൃത് സദാ 

വൃഷ്ടികൃത് വൃഷ്ടിഹർത്താ ച 

പീഢാം ഹരതു മേ കുജ:

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ആരോഗ്യ പരവും ധനപരവുമായ വിഷമതകൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാം ആയതിനാൽ ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ട ദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെണ്ണ നിവേദ്യം നടത്തി ധന്വന്തരീ മന്ത്ര പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി കഴിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ അരവണയോ തൃമധുരമോ നിവേദിച്ചു സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുമാരസൂക്ത പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും നടത്തിക്കുക. കൂടാതെ  വരുന്ന ഒരുവര്ഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് പക്ക  നാളുകളിൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ  ആയുഃസൂക്ത പുഷ്പ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണ്.

ഒക്ടോബർ  16, ബുധൻ 

പകൽ 02.21    വരെ ഭരണി  . ഒപ്പം ദിനം മുഴുവൻ കൃഷ്ണപക്ഷ തൃതീയ .  മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ തൃതീയ  ശ്രാദ്ധം, ഭരണി    പിറന്നാൾ എന്നിവ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്. മംഗള കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭബന്ധം ദിവസത്തിനില്ല .  അനിഴം , തൃക്കേട്ട , രേവതി, പൂരുരുട്ടാതി, അവിട്ടം നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം. ദിവസ ദോഷ  ശമനത്തിനും ഗുണവർധനവിനുമായി  അവതാര വിഷ്ണു ഭജനം നടത്തുക . ശ്രീരാമദേവനെ ഭജിക്കുവനുള്ള ഒരു ജപം ചേർക്കുന്നു.

"ഓം നമോ ഭഗവതേ രഘു നന്ദനായ :

രക്ഷോഘ്ന വിഷാദായ 

മധുര പ്രസന്ന വദനായ 

അമിത തേജസ്സേ ബലയാ 

രാമായ വിഷ്ണവേ നമ: " 

ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം :  കൂട്ടിക്കെട്ടിയ കറുകപ്പുല്ല് , പച്ചമുളയില ഇവയിലേതെങ്കിലും പ്രധാനവാതിലിനു വെളിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. 

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം:  പച്ച , പ്രതികൂലനിറം : ചുവപ്പ് , മഞ്ഞ. 

 ജനനസമയത്ത് ബുധന്  നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബലക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   വിദ്യാർഥികൾക്ക്  അലസത മാറൽ  തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  ജപിക്കുവാൻ ബുധന്റെ പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ( ബുധ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക . 

ഉത്‌പാദരൂപോ  ജഗതാം 

ചന്ദ്രപുത്രോ മഹാദ്യുതിഃ 

സൂര്യപ്രിയകരോ വിദ്വാൻ 

പീഢാം ഹരതു മേ  ബുധ:

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ആരോഗ്യപരമായ സൗഖ്യം കൈവരിക്കുക, പഠനത്തിൽ മികവ്, തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം . ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ട ദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസ നിവേദ്യം , ആയുഃസൂക്ത പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി , യഥാ ശക്തി അന്നദാനം എന്നിവ നടത്തിക്കുക . ശ്രീമദ് ഭാഗവതം , രാമായണം എന്നിവ അൽപ്പനേരം വായിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാല ത്തേയ്ക്ക് പക്കനാളുകളിൽ നാഗരാജാവിന് വിളക്കിനെണ്ണ , ശിവന് ജലധാര എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് നന്ന്.  

ഒക്ടോബർ 17,  വ്യാഴം  

പകൽ 03.51   വരെ  കാർത്തിക.  ഒപ്പം കാലത്ത് 06.48 വരെ കൃഷ്ണപക്ഷ തൃതീയ . തുടർന്ന് ചതുർഥി  .  മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർഥി     ശ്രാദ്ധം,കാർത്തിക  പിറന്നാൾ എന്നിവ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്.  മംഗള കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല.  സത്സന്താന  യോഗമുള്ള ദിനമാണ് .  വിശാഖം , അശ്വതി, ഉത്രട്ടാതി , ചതയം    നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസ ഗുണ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു വനെ ധന്വന്തരീ ഭാവത്തിൽ ഭജിക്കുക . ഒരു ധന്വന്തരീ മന്ത്രം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

ഓം നമോ ഭഗവതേ 

മഹാ സുദർശനായ 

വാസുദേവായ ധന്വന്തരയെ 

അമൃത കലശ ഹസ്തായ 

സർവ ഭയ വിനാശനായ 

സർവ രോഗ നിവാരണായ 

ത്രൈ ലോക്യ പതയെ 

ത്രൈ ലോക്യ നിധയെ 

ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു സ്വരൂപായ 

ശ്രീ ധന്വന്തരീ സ്വരൂപായ 

ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീ ഔഷധ ചക്ര നാരായണായ നമ:

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ-കിതാബ് നിർദ്ദേശം :  ഗോതമ്പു മാവ്   കൈവെള്ള വട്ടത്തിൽ പരത്തി മുൻപിലുള്ള മുറ്റത്ത് ചവിട്ടേൽക്കാത്ത സ്ഥലത്ത്  വെയ്ക്കുക. പകൽ   വെറും നിലത്ത്  അൽപ്പസമയം കിടക്കുക. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം: മഞ്ഞ, ക്രീം പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, കടുംനീല 

 ജനനസമയത്ത് വ്യാഴത്തിന് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബലക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, വലിയ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ ,എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കട ബാദ്ധ്യത തീരാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ജപിക്കുവാൻ വ്യാഴത്തിന്റെ പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു. ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (വ്യാഴ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .

ദേവ മന്ത്രീ വിശാലാക്ഷ:

സദാലോക ഹിതേ രത:

അനേക ശിഷ്യ സമ്പൂർണ്ണ:

പീഢാം ഹരതു മേ ഗുരു :

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ആരോഗ്യപരമായ സൗഖ്യം കൈവരിക്കുക, പഠനത്തിൽ മികവ്, തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം . കുടുംബത്തിൽ മംഗള  കർമങ്ങൾ നടക്കുക , മംഗള  കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുക ദേവ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കുക എന്നിവ പൊതു ഫലമായി പ്രതീക്ഷിക്കാം . ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ടദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം മഹാവിഷ്ണുവിങ്കൽ പാൽപ്പായസ നിവേദ്യത്തോടെ പുരുഷസൂക്ത പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി നടത്തിക്കുക .വരുന്ന ഒരു ന്ന വർഷക്കാലം പക്കനാളുകളിൽ   നാളുകളിൽ ഭാഗ്യസൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് .ഒപ്പം നാളിൽ ശിവങ്കൽ മൃത്യുംഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിപ്പിക്കുക.

ഒക്ടോബർ 18, വെള്ളി 

പകൽ 04.58  വരെ രോഹിണി . തുടർന്ന് മകയിരം   . ഒപ്പം കാലത്ത് 07.28  വരെ കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർഥി . തുടർന്ന് പഞ്ചമി .  മാസത്തിലെ  കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി  ശ്രാദ്ധം, ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്. മംഗള കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭബന്ധമുള്ള ദിവസമാണ് . സത്സന്താനയോഗമുള്ള ദിനമാണ് . ചോതി, ഭരണി, രേവതി , പൂരുരുട്ടാതി   നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസഗുണ വർധനയ്ക്ക്  ഗണപതി ഭജനം അത്യുത്തമാണ്.  . സാധിക്കുന്നവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതിഹോമം നടത്തിച്ച് പ്രാർഥിക്കുക. ഒരു ജപം ചേർക്കുന്നു: 

അജം നിർവ്വികല്പം നിരാകാരമേകം 

നിരാദങ്കമദ്വൈതമാനന്ദ പൂർണ്ണം 

പരം നിർഗുണം നിർവിശേഷം നിരീഹം 

പരം ബ്രഹ്മ രൂപം ഗണേശം ഭജാമീ

ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം:  അനുസരിച്ചു് ചെറിയ കുപ്പിയിൽ നിറച്ച കടുകെണ്ണ   അടുക്കളയുടെ തറയിൽ പകൽ സൂക്ഷിക്കുക. 

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം: ചാരനിറം, വെളുപ്പ്. പ്രതികൂല നിറം ചുവപ്പ് . 

ജനനസമയത്ത് ശുക്രന്    നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബലക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   വലിയ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ ,എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വിവാഹം നടക്കാത്തവർ , കലാപരമായി ഉന്നതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ , മൂത്രാശയ രോഗമുള്ളവർ   , അമിത പ്രമേഹമുള്ളവർ   തുടങ്ങിയവർക്ക്   ജപിക്കുവാൻ ശുക്രന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ശുക്ര ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

ദൈത്യമന്ത്രീ വിശാലക്ഷാ  :

പ്രാണദശ്ച മഹാമതിഃ 

പ്രഭുസ്താരാ ഗ്രഹാണാം ച:

പീഢാം ഹരതു മേ ഭൃഗു

ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർക്ക് വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും . അനുഭവ ഗുണം കൈവരിക്കുവാൻ ഇവർ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുന്നതും നന്ന് . മഞ്ഞ നിറമുള്ള പൂക്കളാൽ "ജയദുർഗ്ഗാ" മന്ത്ര പുഷ്പ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം . ഇവർ ജന്മനാൾ  തോറും  വരുന്ന ഒരുവർഷം പ്രഭാതത്തിൽ ദേവ്യുപാസന നടത്തുന്നതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സർപ്പത്തിങ്കൽ വിളക്കിന് എണ്ണ നൽകുന്നതും ഉചിതമാണ്. കൂടാതെ വരുന്ന ഒരുവർഷ കാലത്തേയ്ക്ക് നാളിലും പക്ക നാളിലും  ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഗുണവർധനവിന് അത്യുത്തമമാണ്.

ഒക്ടോബർ 19, ശനി

പകൽ 05.40    വരെ മകയിരം  . തുടർന്ന് തിരുവാതിര    . ഒപ്പം കാലത്ത് 07.43   വരെ കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി   . തുടർന്ന് ഷഷ്ടി  .  മാസത്തിലെ  മകയിരം , കൃഷ്ണപക്ഷ പഞ്ചമി      ശ്രാദ്ധം, ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്. മംഗള കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭബന്ധമുള്ള ദിവസമാണ് . സത്സന്താനയോഗമുള്ള ദിനമാണ് .

മകയിരം, ചിത്തിര , അവിട്ടം , കാർത്തിക, അശ്വതി, ഉത്രട്ടാതി    നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം

ദിവസ ഗുണ വർധന്യ്ക്കു ധർമ്മ ശാസ്താവിനെ ഭജിക്കുക . 

" അഖില ഭുവന ദീപം ഭക്ത ചിത്താബ്ജ സൂനും 

സുരമുനി ഗണ സേവ്യം തത്ത്വ മസ്യാദി ലക്ഷ്യം 

ഹരിഹര സുതമീശം താരക ബ്രഹ്മരൂപം 

ശബരി ഗിരി നിവാസം ഭാവയേ പാണ്ഡ്യ ദാസം "

ദിവസത്തിന് ഒരു ലാൽ കിതാബ് പരിഹാരം ചേർക്കുന്നു . ഒരു പിടി ചോറിൽ കറുത്ത എള്ളും നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കാക്കയ്ക്ക് നൽകുക . അരയാലിന് പതിനൊന്ന് പ്രദക്ഷിണം വെയ്ക്കുക . ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം കറുപ്പ് , കടും നീലം  പ്രതികൂല നിറം : ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് 

  ജനനസമയത്ത് ശനിക്ക് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബലക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   ശനിയുടെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , കടുത്ത രോഗബാധയുള്ളവർ, നിരന്തരമായി കാര്യതടസമുള്ളവർ, വിവാഹം വൈകുന്നവർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  ജപിക്കുവാൻ ശനിയുടെ  പീഡാഹാര സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ശനി ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

സൂര്യപുത്രോ ദീർഘദേഹഃ 

വിശാലാക്ഷ: ശിവപ്രിയ :

മന്ദചാര: പ്രസന്നാത്മാ 

പീഢാം ഹരതു മേ ശനി :

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി നന്നല്ല . സാമ്പത്തികനേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അലച്ചിൽ ഏറിയിരിക്കും . ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ധർമ്മ ശാസ്താവിനെ ദർശിച്ച് നീരാഞ്ജനം , എള്ളുപായസം ഇവ നൽകുക .കൂടാതെ നെയ്യ് ഹോമിച്ച് ഭാഗ്യസൂക്ത ജപത്തോടെ ഗണപതിഹോമം കഴിപ്പിക്കുകയും വേണം. വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം പക്കനാളുകളിൽ ശിവങ്കൽ പിൻവിളക്കിലെണ്ണ , ജലധാര എന്നിട്ടും കഴിപ്പിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം 


ലേഖകൻ  

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം 

പെരുന്ന , ചങ്ങനാശേരി 

Ph: 9656377700

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN ASTRO NEWS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA