sections
MORE

ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ

Dosha-Remedy
SHARE

ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിനവും ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌ പ്രതികൂലമായിരിക്കും . ദിവസ ഗുണവർധനവിനും അനുകൂല ഫലത്തിനും ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്.


നവംബർ  10,   ഞായർ 

പകൽ  05.18 വരെ രേവതി.   തുടർന്ന് അശ്വതി. ഒപ്പം പകൽ 04.33 ശുക്ല പക്ഷ  ത്രയോദശി .  മാസത്തിലെ   രേവതി   പിറന്നാൾ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്. പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള  ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല . സൽസന്താന യോഗമുള്ള ദിവസമല്ല  . സാധിച്ചാൽ   സിസേറിയൻ പ്രസവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.  മകം , പൂരം , പൂരുട്ടാതി , അവിട്ടം , ഉത്രാടം  നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസഗുണവർധനയ്ക്ക് പരമശിവനെ ഭജിക്കുക . ഒരു സ്തുതി ചേർക്കുന്നു: 

നമസ്തേ നമസ്‌തേ വിഭോ വിശ്വമൂർത്തേ

നമസ്തേ നമസ്തേ ചിദാനന്ദമൂർത്തേ

നമസ്തേ നമസ്തേ തപോയോഗഗമ്യ 

നമസ്തേ നമസ്തേ ശ്രുതി ജ്ഞാനഗമ്യം

പ്രഭോ ശൂലപാണെ വിഭോ വിശ്വനാഥ

 മഹാദേവ ശംഭോ മഹേശാ ത്രിനേത്രാ 

ശിവാകാന്ത ശാന്ത സ്മരാരേ പുരാരേ

ത്വദന്യോ വരേണ്യോ ന മാന്യോ ന ഗണ്യ:

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ -കിതാബ് നിർദ്ദേശം :ഭവനത്തിനു /ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പറവയുടെ ചിത്രം പകൽ പ്രധാന വാതിലിനു സമീപം സൂക്ഷിക്കുക. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം ചുവപ്പ് , കാഷായ നിറം. പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്

ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നത് തൊഴിൽ പരമായും സാമൂഹ്യപരമായും നല്ലതാണ് . സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ വർഷം ലഭിക്കാം. വരുന്ന പിറന്നാൾ വരെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ഗുണ വർധനവിനും ദോഷ ശാന്തിക്കുമായി ശിവങ്കൽ ദിവസാദ്യത്തിലെ ശംഖാഭിഷേകം , പുറകുവിളക്കിലെണ്ണ നൽകൽ ഇവ ചെയ്യുക . വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലം ജന്മ നക്ഷത്രദിവസങ്ങളിൽ   ശിവങ്കൽ ദർശനം നടത്തുകയും പുഷ്പ്പാഞ്ജലി  ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ് . 

 ജനനസമയത്ത് സൂര്യന് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല  ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, സൂര്യന്റെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , പിതൃ ദോഷമുള്ളവർ , അഹിതമായ ഭക്ഷണ രീതി അവലംബിച്ചവർ , മൃഗഹത്യാ പാപമുള്ളവർ ,മദ്യപാനത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവർ മേടം, തുലാം ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്ക് ജപിക്കുവാൻ സൂര്യന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (സൂര്യ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .

ജപാകുസുമസങ്കാശം കാശ്യപേയം മഹാദ്യുതിം

തമോരീം സർവ്വപാപഘ്നം പ്രണതോസ്മി ദിവാകരം


നവംബർ 11,   തിങ്കൾ
 

വൈകിട്ട് 07. 17   വരെ അശ്വതി  .  ഒപ്പം വൈകിട്ട് 06.01 വരെ ശുക്ല പക്ഷ ചതുർദ്ദശി .   പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള  ശുഭ ബന്ധം  ദിവസത്തിനില്ല  . മാസത്തിലെ അശ്വതി    ശുക്ലപക്ഷ ചതുർദശി    ശ്രാദ്ധം അശ്വതി പിറന്നാൾ     ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്.  അനിഴം, തൃക്കേട്ട , ഉത്രട്ടാതി , ചതയം , തിരുവോണം  , നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസഗുണവർധനയ്ക്ക് ഉമാമഹേശ്വരന്മാരെ ഭജിക്കുക . ഒരു സ്തുതി ചേർക്കുന്നു : 

നമഃ ശിവാഭ്യാം/മതിസുന്ദരാഭ്യാ-

മത്യന്തമാസക്തഹൃദംബുജാഭ്യാം 

അശേഷലോകൈകഹിതങ്കരാഭ്യാം 

നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവതീഭ്യാം

നമഃ ശിവാഭ്യാം കലിനാശനാഭ്യാം

 കങ്കാളകല്യാണവപുർദ്ധരാഭ്യാം 

കൈലാസശൈലസ്ഥിതദേവതാഭ്യാം 

നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവതീഭ്യാം

നമഃ ശിവാഭ്യാമശുഭാപഹാഭ്യാ-

മശേഷലോകൈകവിശേഷിതാഭ്യാം 

അകുണ്ഠിതാഭ്യാം സ്മൃതിസംഭൃതാഭ്യാം 

നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവതീഭ്യാം

നമഃ ശിവാഭ്യാം രഥവാഹനാഭ്യാം

രവീന്ദുവൈശ്വാനരലോചനാഭ്യാം 

രാകാശശാങ്കാഭമുഖാംബുജാഭ്യാം 

നമോ നമഃ ശങ്കരപാർവതീഭ്യാം

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ -കിതാബ് നിർദ്ദേശം : വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ സ്ഫടികപ്പാത്രത്തിലെ ജലത്തിൽ ഇട്ട് വീടിന്റെ /ഓഫീസിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള മുറിയിൽ പകൽ സൂക്ഷിക്കുക. ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം വെളുപ്പ് ക്രീം ,  പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്

ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നത് പൊതുവെ ഗുണകരമാണ്. നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കുക , അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല വിവാഹ ബന്ധം ലഭിക്കുക, ജീവിത പുരോഗതി കൈവരിക്കുക എന്നീ ഗുണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം .ഗുണ വർധനവിനും ദോഷ ശാന്തിക്കുമായി പാർവതീ ദേവിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൊതുവെയും യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക . കൂടാതെ വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലത്തേയ്ക്കു  പക്കപ്പുറന്നാൾ തോറും ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാദുർഗ്ഗാ മന്ത്രത്താൽ പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി നടത്തിക്കുന്നത് ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുവാൻ അത്യുത്തമമാണ് .

 ജനനസമയത്ത് ചന്ദ്രന് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല  ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, ചന്ദ്രന്റെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , മാതൃ ദോഷമുള്ളവർ , കടുത്ത മദ്യ പാനികൾ , ദീർഘ കാല ഔഷധ സേവ ആവശ്യ മായി വന്നവർ കർ ക്കിടകം, മീനം , വൃശ്ചികം ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്ക് ജപിക്കുവാൻ ചന്ദ്രന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ചന്ദ്ര ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .

ദധിശംഖതുഷാരാഭം ക്ഷീരോദാർണവ സംഭവം

നമാമി ശശിനം സോമം ശംഭോർമ്മകുടഭൂഷണം. 


നവംബർ 12,      ചൊവ്വ

രാത്രി 08.51   വരെ ഭരണി . ഒപ്പം വൈകിട്ട് 07.04  വരെ പൗർണമി . മാസത്തിലെ ഭരണി , പൗർണമി ശ്രാദ്ധം ഭരണി  പിറന്നാൾ എന്നിവ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ് . മംഗള കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല .സൽസന്താന യോഗമുള്ള ദിവസമല്ല .   അനിഴം , തൃക്കേട്ട , രേവതി , പൂരുരുട്ടാതി , അവിട്ടം  നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസഗുണവർധനയ്ക്ക് ദിവസഗുണവർധനയ്ക്ക് ദുർഗ്ഗാഭജനം നടത്തുക. ഒരു ജപം ചേർക്കുന്നു : 

നമോ ദേവ്യൈ മഹാദേവ്യൈ

ശിവായൈ സതതം നമഃ

നമഃ പ്രകൃത്യൈ ഭദ്രായൈ

നിയതാഃ പ്രണതാഃ സ്മ താം

രൗദ്രായൈ നമോ നിത്യായൈ

ഗൗര്യൈ ധാത്ര്യൈ നമോ നമഃ

ജ്യോത്സ്നായൈചേന്ദുരൂപിണ്യൈ

സുഖായൈ സതതം നമഃ

കല്യാണ്യൈ പ്രണതാ വൃദ്ധ്യൈ

സിദ്ധ്യൈ കുർമോ നമോ നമഃ

നൈർ ഋത്യൈ ഭൂഭൃതാം ലക്ഷ്മ്യൈ

ശർവാണ്യൈ തേ നമോ നമഃ

ദുർഗ്ഗായൈ ദുർഗ്ഗപാരായൈ

സാരായൈ സർവ്വകാരിണ്യൈ

ഖ്യാത്യൈ തഥൈവ കൃഷ്ണായൈ

ധൂമ്രായൈ സതതം നമഃ

ലാൽ കിതാബ് നിർദ്ദേശം :  പച്ച കർപ്പൂരം , കുങ്കുമം , മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ ചെറിയ ചിമിഴിൽ ഭവനത്തിന്റെ / ഓഫീസിന്റെ പ്രധാന മുറിയിൽ വെയ്ക്കുക . ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം കാഷായ നിറം  , ഓറഞ്ച് , ചെങ്കല്ല് നിറം , ചുവപ്പ് , മെറൂൺ  പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, കടും നീലം 

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ആരോഗ്യപരവും ധനപരവുമായ വിഷമതകൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാം ആയതിനാൽ ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ട ദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെണ്ണ നിവേദ്യം നടത്തി ധന്വന്തരീ മന്ത്ര പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി കഴിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ അരവണയോ തൃമധുരമോ നിവേദിച്ചു സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുമാരസൂക്ത പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയും നടത്തിക്കുക. കൂടാതെ  വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് പക്ക  നാളുകളിൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ  ആയുഃസൂക്ത പുഷ്പ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണ്.

ഈ ദിനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച . ജനനസമയത്ത് ചൊവ്വയ്ക്ക് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല  ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, ചൊവ്വയുടെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , ഭ്രാതൃ (സഹോദര) ദോഷമുള്ളവർ , വിഷാദ രോഗികൾ , പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹംനടക്കാത്തവർ , കട ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ , മേടം , വൃശ്ചികം , ധനു , കർക്കിടകം ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്ക് ജപിക്കുവാൻ കുജന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു. ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (കുജ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .

ധരണീഗർഭസംഭൂതം വിദ്യുത് കാന്തിസമപ്രഭം

കുമാരം ശക്തിഹസ്തം തം മംഗളം പ്രണമാമ്യഹം

നവംബർ  13,   ബുധൻ 

രാത്രി 10    വരെ കാർത്തിക  . ഒപ്പം വൈകിട്ട് 07.41   വരെ കൃഷ്ണപക്ഷ പ്രഥമ .   .  മാസത്തിലെ കാർത്തിക   കൃഷ്ണ പക്ഷ പ്രഥമ        ശ്രാദ്ധം, കാർത്തിക    പിറന്നാൾ എന്നിവ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്. മംഗളകർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭബന്ധം ദിവസത്തിനില്ല .   വിശാഖം, അശ്വതി, ഉത്രട്ടാതി , ചതയം  നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസഗുണവർധനയ്ക്ക് നരസിംഹസ്വാമിയെ ഭജിക്കു . ഒരു പ്രാർഥനാസ്തോത്രം ചേർക്കുന്നു : 

കൃപാസാഗരം ക്ലിഷ്ടരക്ഷാധൂരിണം

കൃപാണം മഹാപാപ വൃക്ഷൗഘഭേദേ

നതാഭീഷ്ട വാരാശി രാകാശശാങ്കം

നമസ്കൂർമ്മഹേ ശൈലവാസം നൃസിംഹം

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ഒരു ലാൽകിതാബ് നിർദ്ദേശം : ശിശുക്കൾക്ക്  നിറമുള്ള വസ്ത്രം നൽകുക. 

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം:  പച്ച, കറുക നിറം      പ്രതികൂല നിറം : ചുവപ്പ്.

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ആരോഗ്യപരമായ സൗഖ്യം കൈവരിക്കുക, പഠനത്തിൽ മികവ്, തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം . ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ട ദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസ നിവേദ്യം , ആയുഃസൂക്ത പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി , യഥാ ശക്തി അന്നദാനം എന്നിവ നടത്തിക്കുക . ശ്രീമദ് ഭാഗവതം , രാമായണം എന്നിവ അൽപ്പനേരം വായിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാല ത്തേയ്ക്ക് പക്കനാളുകളിൽ നാഗരാജാവിന് വിളക്കിനെണ്ണ , ശിവന് ജലധാര എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് നന്ന്.  

ജനനസമയത്ത് ബുധന് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല  ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് അലസത മാറൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ജപിക്കുവാൻ ബുധന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ( ബുധ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക . 

പ്രിയംഗുകലികാശ്യാമം രൂപേണാപ്രതിമം ബുധം

സൗമ്യം സൗമ്യ ഗുണോപേതം തം ബുധം പ്രണമാമ്യഹം


നവംബർ 14,    വ്യാഴം 

രാത്രി 10.47   വരെ  രോഹിണി    .    ഒപ്പം വൈകിട്ട് 07.54  വരെ കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ .   മാസത്തിലെ രോഹിണി ,  കൃഷ്ണപക്ഷ ദ്വിതീയ     ശ്രാദ്ധം,രോഹിണി      പിറന്നാൾ എന്നിവ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്. മംഗളകർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല.  സത്സന്താന  യോഗമുള്ള ദിനമാണ് .  ചോതി, ഭരണി, രേവതി , പൂരുരുട്ടാതി   നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം. 

മഹാവിഷ്ണുഭജനം നടത്തുക . ഒരു പ്രാർഥനാ മന്ത്രം ചേർക്കുന്നു :

യസ്യസ്മരണ മാത്രേണ ജന്മസംസാര ബന്ധനാദ്

വിമുച്യതേ നമസ്തസ്മൈ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ

നമഃ സമസ്ത ഭൂതാനാമാദി ഭൂതായ ഭൂഭൃതേ

അനേക രൂപരൂപായ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ-കിതാബ് നിർദ്ദേശം : കുമ്പളങ്ങ ചേർത്ത കറി  ഭക്ഷിക്കുക.

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം: മഞ്ഞ, ക്രീം പ്രതികൂല നിറം : കറുപ്പ്, കടുംനീല .

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ഗുണകരമാണ് . വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ആരോഗ്യപരമായ സൗഖ്യം കൈവരിക്കുക, പഠനത്തിൽ മികവ്, തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം . കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമങ്ങൾ നടക്കുക , മംഗള കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുക ദേവ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കുക എന്നിവ പൊതു ഫലമായി പ്രതീക്ഷിക്കാം . ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ഇഷ്ടദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദർശിച്ച് വഴിപാടുകൾ യഥാശക്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം മഹാവിഷ്ണുവിങ്കൽ പാൽപ്പായസ നിവേദ്യത്തോടെ പുരുഷസൂക്ത പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി നടത്തിക്കുക .വരുന്ന ഒരു ന്ന വർഷക്കാലം പക്കനാളുകളിൽ   നാളുകളിൽ ഭാഗ്യസൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് .ഒപ്പം നാളിൽ ശിവങ്കൽ മൃത്യുംഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിപ്പിക്കുക.

ജനനസമയത്ത് വ്യാഴത്തിന് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല  ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, വലിയ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ ,എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കട ബാദ്ധ്യത തീരാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ജപിക്കുവാൻ വ്യാഴ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (വ്യാഴ ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക .

ദേവാനാം ച:  ഋഷീണാം ച:  ഗുരും കാഞ്ചനസന്നിഭം

ബുദ്ധിഭൂതം ത്രിലോകേശം തം നമാമി ബൃഹസ്പതിം


നവംബർ 15,   വെള്ളി 

രാത്രി 11.11    വരെ മകയിരം . ഒപ്പം വൈകിട്ട് 07.45    വരെ കൃഷ്ണ പക്ഷ  തൃതീയ .    മാസത്തിലെ കൃഷ്ണ പക്ഷ തൃതീയ  ശ്രാദ്ധം, മകയിരം   പിറന്നാൾ എന്നിവ  ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്. മംഗളകർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല സത്സന്താനയോഗമുള്ള ദിനമല്ല. മകയിരം, ചിത്തിര , അവിട്ടം , കാർത്തിക, അശ്വതി , ഉത്രട്ടാതി    നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസ ദോഷ ശാന്തിക്ക് ഗണപതി ഭജനം നടത്തുക . ഒരു സ്തുതി ചേർക്കുന്നു 

പ്രണമ്യ ശിരസാദേവം

ഗൗരീപുത്രം വിനായകം

ഭക്ത്യാവ്യാസം സ്മരേന്നിത്യം

ആയുഷ്കാമാർത്ഥസിദ്ധയേ

പ്രഥമം വക്രതുണ്ഡഞ്ച

ഏകദന്തം ദ്വിതീയകം

തൃതീയം കൃഷ്ണപിംഗാക്ഷം

ഗജവക്ത്രം ചതുർത്ഥകം

ലംബോദരം പഞ്ചമഞ്ച

ഷഷ്ഠം വികടമേവച

സപ്തമം വിഘ്നരാജഞ്ച

ധൂമ്രവർണ്ണം തഥാഷ്ടകം

നവമം ഫാലചന്ദ്രശ്ച

ദശമന്തു വിനായകം

ഏകാദശം ഗണപതീം

ദ്വാദശന്തു ഗജാനനം.

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ-കിതാബ് നിർദ്ദേശം : ഭവനത്തിന്റെ / ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ പനിനീർ തളിക്കുക, ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം: ചാരനിറം, വെളുപ്പ്. പ്രതികൂല നിറം ചുവപ്പ് . 

ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർക്ക് വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും . അനുഭവ ഗുണം കൈവരിക്കുവാൻ ഇവർ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുന്നതും നന്ന് . മഞ്ഞ നിറമുള്ള പൂക്കളാൽ "ജയദുർഗ്ഗാ" മന്ത്ര പുഷ്പ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം . ഇവർ ജന്മനാൾ  തോറും  വരുന്ന ഒരുവർഷം പ്രഭാതത്തിൽ ദേവ്യുപാസന നടത്തുന്നതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സർപ്പത്തിങ്കൽ വിളക്കിന് എണ്ണ നൽകുന്നതും ഉചിതമാണ്. കൂടാതെ വരുന്ന ഒരുവർഷ കാലത്തേയ്ക്ക് നാളിലും പക്ക നാളിലും  ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി പ്രാർഥിക്കുന്നത് ഗുണവർധനവിന് അത്യുത്തമമാണ്.

 ജനനസമയത്ത് ശുക്രന്    നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല  ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   വലിയ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ ,എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വിവാഹം നടക്കാത്തവർ , കലാപരമായി ഉന്നതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ , മൂത്രാശയ രോഗമുള്ളവർ   , അമിത പ്രമേഹമുള്ളവർ   തുടങ്ങിയവർക്ക്   ജപിക്കുവാൻ ശുക്രന്റെ സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ശുക്ര ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

ഹിമകുന്ദ മൃണാളാഭം  ദൈത്യനാം പരമം ഗുരും 

സർവ്വ ശാസ്ത്ര പ്രവക്താരം ഭാർഗ്ഗവം  പ്രണമാമ്യഹം


നവംബർ 16,  ശനി

രാത്രി 11.15    വരെ തിരുവാതിര   . ഒപ്പം വൈകിട്ട് 07. 14    വരെ   കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർത്ഥി  .  മാസത്തിലെ  കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർത്ഥി  ശ്രാദ്ധം,    തിരുവാതിര    പിറന്നാൾ എന്നിവ ആചരിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്.  മംഗള  കർമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ ബന്ധമുള്ള ദിവസമല്ല .  സൽസന്താന യോഗമുള്ള ദിവസമല്ല . സിസേറിയൻ പ്രസവങ്ങൾ സാധിച്ചാൽ  ഒഴിവാക്കുക . വൈകിട്ട് 07. 14     വരെ വരെ പിണ്ഡനൂൽ ദോഷമുള്ളതിനാൽ അതുവരെ സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പരിഹാരം വേണ്ടിവരും . 

 തിരുവോണം , രോഹിണി , ഭരണി , രേവതി  നാളുകാർക്ക് ദിനം പ്രതികൂലം.

ദിവസ ദോഷശാന്തിക്ക്  ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവിനെ ഭജിക്കുക . 

ഒരു ധർമ്മശാസ്താ സ്തുതി ചേർക്കുന്നു 

ശ്രീമച്ഛങ്കരനന്ദനം ഹരിസുതംകൗമാരമാരാഗ്രജം

ചാപം പുഷ്പശരാന്വിതംമദഗജാരൂഢം സുരക്താംബരം

ഭൂതപ്രേതപിശാചവന്ദിതപദം ശ്മശ്രുസ്വയാലംകൃതം

പാർശ്വേ  പുഷ്ക്കലപൂർണ്ണ കാമിനിയുതം ശാസ്താമഹേശം ഭജേ

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന ലാൽ -കിതാബ് നിർദ്ദേശം : ആര്യവേപ്പിൻ ചുവട്ടിൽ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക . ചെറിയ മണി ഭവനത്തിന്റെ/ ഓഫീസിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് വെയ്ക്കുക.

ദിവസത്തിന് ചേർന്ന നിറം കറുപ്പ് , കടും നീലം  പ്രതികൂല നിറം ചുവപ്പ്. 

ഈ ദിനം പിറന്നാൾ വരുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി നന്നല്ല . സാമ്പത്തികനേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അലച്ചിൽ ഏറിയിരിക്കും .. ഈ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വരുന്നവർ ധർമ്മ ശാസ്താവിനെ ദർശിച്ച് നീരാഞ്ജനം , എള്ളുപായസം ഇവ നൽകുക .കൂടാതെ നെയ്യ് ഹോമിച്ച് ഭാഗ്യസൂക്ത ജപത്തോടെ ഗണപതിഹോമം കഴിപ്പിക്കുകയും വേണം. വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം പക്കനാളുകളിൽ ശിവങ്കൽ പിൻവിളക്കിലെണ്ണ , ജലധാര എന്നിട്ടും കഴിപ്പിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം 

 ജനനസമയത്ത് ശനിക്ക് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല  ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ,   ശനിയുടെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , കടുത്ത രോഗബാധയുള്ളവർ, നിരന്തരമായി കാര്യതടസമുള്ളവർ, വിവാഹം വൈകുന്നവർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  ജപിക്കുവാൻ ശനിയുടെ  സ്തോത്രംചേർക്കുന്നു . ഉദിച്ച്  ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (ശനി ഹോരയിൽ) ഭക്തിയോടെ  ജപിക്കുക .

നീലാഞ്ജനസമാഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം

ഛായാമാർത്താണ്ഡസംഭൂതം തം നമാമി ശനൈശ്ചരം


ലേഖകൻ  

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം 

പെരുന്ന , ചങ്ങനാശേരി 

Ph: 9656377700

English Summery : This Week Dosha Remedies by Sajeev Sastharam

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN ASTRO NEWS
SHOW MORE
FROM ONMANORAMA