നക്ഷത്രഫലം (സെപ്റ്റംബർ 02-08)

(2018 സെപ്റ്റംബർ 02 മുതൽ 08 വരെ)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈയാഴ്ച മേടക്കൂറുകാർക്കു പൊതുവേ ഗുണഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ളതിനാൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ആത്മാർഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ജോലിരംഗത്തു വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത നിലനിൽക്കും.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് ഈയാഴ്ച അനുഭവപ്പെടുക. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ ദിവസങ്ങളാണിത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം വേണ്ടത്ര അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്നു തോന്നും. ചെലവു കൂടുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റെടുത്ത ദൌത്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

സെപ്റ്റംബർ മാസം ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഈയാഴ്ച മിഥുനക്കൂറുകാർക്കു പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ശനി അനുകൂലഭാവത്തിൽ അല്ലാത്തതിനാൽ ശരീരസുഖം കുറയും. ചെലവു കൂടും. ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ചതു പോലെ നടത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ജോലിരംഗത്തു വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കു സാധ്യതയില്ല.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

സെപ്റ്റംബർ പിറന്നതിനാൽ ഈയാഴ്ച കർക്കടകക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവേ അനുകൂലഫലങ്ങളാണു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ജോലിരംഗത്തു വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കൂടുതൽ യാത്ര വേണ്ടിവരും. ആഴ്ചയുടെ പകുതിക്കു ശേഷം കുടുംബ കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി കാണപ്പെടും.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

ഈയാഴ്ച ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്കു കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ വേണം. അതിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജോലിരംഗത്തും കുടുംബകാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

സെപ്റ്റംബർ മാസം പിറന്നതിനാൽ ഈയാഴ്ച കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ അനുകൂലമായിരിക്കും. മനക്കരുത്തു കൊണ്ടു പ്രതിസന്ധികളെ മുഴുവൻ വിജയകരമായി മറികടക്കാൻ കഴിയും. രോഗാരിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നു കുറെയൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഈയാഴ്ച തുലാക്കൂറുകാർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുവേ അനുകൂലമായിരിക്കും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരസുഖം കുറയും. എങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ജോലികാര്യങ്ങളിൽ അൽപം മന്ദത അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

ഈയാഴ്ച വൃശ്ചികക്കൂറുകാർക്ക് പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങൾക്കാണു സാധ്യത. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരസുഖം കുറയും. ആഴ്ചയിലെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. രോഗാരിഷ്ടതകളിൽ നിന്നു മോചനം ലഭിക്കും. ശത്രുക്കളിൽ പലരും സൌഹൃദഭാവത്തിലേക്കു മാറും. ജോലിരംഗത്തും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

ഈയാഴ്ച ധനുക്കൂറുകാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ അനുകൂലമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അൽപം കൂടുതൽ ശ്രമം വേണം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചെലവു കൂടും. എങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ജോലിരംഗത്തും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

ഈയാഴ്ച മകരക്കൂറുകാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ജോലികാര്യങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം വിജയകരമായി മറികടക്കാൻ കഴിയും. പ്രാർഥനകളിലൂടെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ കഴിയും. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധിക്കു സാധ്യതയില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണ്ട ദിവസങ്ങളാണിത്.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഈയാഴ്ച കുംഭക്കൂറുകാർക്കു ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടിവരും. വരുമാനത്തിൽ വർധനയുമുണ്ടാകും. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

ഈയാഴ്ച മീനക്കൂറുകാർക്കു പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ശനി കണ്ടകഭാവത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ ശരീരസുഖം കുറയും. ചെലവു കൂടും. എങ്കിലും ജോലിരംഗത്തു നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ കഴിയും.