Manoramaonline.com no longer supports Internet Explorer 8 or earlier. Please upgrade your browser.  Learn more »

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

Prediction

അശ്വതി: സമ്മാനപദ്ധതികളിൽ വിജയിക്കും. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു വാങ്ങിയ ഭൂമിക്കു പ്രതീക്ഷിച്ച വില ലഭിച്ചതിനാൽ വിൽപനയ്‌ക്കു തയാറാകും. അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽനിന്നു കുറ്റവിമുക്തനാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്‌ടിയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. 

ഭരണി: ദാമ്പത്യ‌സൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ബന്ധുസഹായമുണ്ടാകും. ഉപരിപഠനത്തിനനുസൃതമായ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാൻ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. 

കാർത്തിക: സമാനചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സംസർഗത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പുത്രന് അന്തിമമായി ഉപരിപഠനത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിൽ ആശ്വാസമാകും. വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്‌ക്കു വിധേയനാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്താൽ കക്ഷിരാഷ്‌ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നു പിന്മാറും. 

 രോഹിണി: വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളിൽനിന്നു സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകും. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഗൃഹനിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചു ഗൃഹപ്രവേശനകർമം നിർവഹിക്കും. പുത്രനു തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചതിൽ അഭിമാനം തോന്നും. അപേക്ഷിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. 

മകയിരം: വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാരത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും. അപരിചിതരുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിനു പരിധി നിശ്ചയിക്കണം. സന്താനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിഗുണത്താൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. 

തിരുവാതിര: മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബന്ധുസഹായത്താൽ നിഷ്‌പ്രയാസം സാധ്യമാകും. മുതൽമുടക്കില്ലാതെ നിർദേശം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കും. ശത്രുതാമനോഭാവത്തിലായിരുന്നവർ അവരുടെ സ്വാർഥതാൽപര്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാനായി മിത്രങ്ങളായിത്തീരും.

പുണർതം: മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭ്യുന്നതിയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ബന്ധുസഹായവും ഉണ്ടാകും. റോഡുവികസനത്തിനു ഭൂമി വിട്ടുനൽകുവാൻ തയാറാകും. ഉത്സാഹികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണത്താൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. 

പൂയം: ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ മാറ്റിവാങ്ങുവാനിടവരും. പുത്രനോടൊപ്പം ദിവസങ്ങളോളം താമസിക്കുവാൻ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. വാഹനാപകടത്തിൽനിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടും. ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. 

ആയില്യം: ബന്ധുസഹായത്താൽ വിദേശത്ത് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ കരാറുജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കാര്യസാധ്യം കൈവരും. ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ച മേലധികാരിയോട് ആദരവുതോന്നും.

മകം: ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥാനമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. ആധ്യാത്മിക, ആത്മീയ പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽനിന്നു പിന്മാറി സ്വന്തമായ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങും. അപേക്ഷിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. 

പൂരം: വിദേശത്തു വസിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് കുടുംബസമേതം വിരുന്നുവരും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങുവാനിടവരും. ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായ ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചുതുടങ്ങും. ബന്ധുവിനു സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യുവാനിടവരും. അപര്യാപ്‌തതകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ജീവിതപങ്കാളിയോട് ആദരവുതോന്നും. 

ഉത്രം: നിശ്ചയിച്ച കാലയളവിനു മുൻപു വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളിൽനിന്നു സാമ്പത്തികനേട്ടം വർധിക്കും. ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അപാകതകളുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. 

അത്തം: കുടുംബസമേതം വിദേശത്തു സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും. പ്രവർത്തനരഹിതമായ സ്ഥാപനം വിൽപനനടത്തി വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും മനസ്സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. 

ചിത്തിര: ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉപരിപനത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അന്യദേശത്തു വസിക്കുന്ന പുത്രപൗത്രാദികൾ വിരുന്നുവരും. ആധ്യാത്മിക, ആത്മീയ പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരുമായി സൗഹൃദബന്ധത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

ചോതി: വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാരത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും. വ്യവസ്ഥകൾക്കതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ കൃതാർഥനാകും. പണം കൈകാര്യം ചെ യ്യുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്‌മതയും വേണം. 

വിശാഖം: വിട്ടുവീഴ്‌ചാമനോഭാവത്താൽ ദാമ്പത്യസുഖവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പുത്രന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉയർച്ചയിൽ അഭിമാനം തോന്നും. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. 

അനിഴം: മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിഷ്‌പ്രയാസം സാധ്യമാകും. സ്ഥാനമാനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പ്രവർത്തനരഹിതമായ വ്യാപാര–വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിൽപനനടത്തി ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പണം മുടക്കും. 

തൃക്കേട്ട: വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ ഗൃഹനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിവയ്‌ക്കും. കുടുംബസമേതം വിദേശത്തു സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകും. പ്രവർത്തനമേഖലകളിൽനിന്നു സാമ്പത്തികനേട്ടം വർധിക്കും. 

മൂലം: ചിരകാലാഭിലാഷപ്രാപ്‌തിയായ വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. 

പൂരാടം: ഗൃഹം വാങ്ങുവാൻ പ്രാഥമിക സംഖ്യ കൊടുത്തു കരാറെഴുതും. അന്തിമമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. സുഹൃത് നിർദേശത്താൽ ദുസ്സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കും. 

ഉത്രാടം: സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഔദ്യോഗികമായ വിദേശയാത്ര മാറ്റിവയ്‌ക്കും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. ആധ്യാത്മിക, ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുവാനിടവരും. 

തിരുവോണം: വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങുവാനിടവരും. ഓർമശക്തിക്കുറവിനാൽ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു നിശ്ചിതകാലയളവിനു മുൻപു വിരമിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും. 

അവിട്ടം: അന്തിമമായി അവധിലഭിച്ചതിനാൽ ആശ്വാസമാകും. ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ചകളും ദൂരദേശയാത്രയും ആവശ്യമായിവരും. ലാഭോദ്ദേശ്യം മനസ്സിൽ കരുതി ഭൂമി വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുവാനിടവരും. 

ചതയം: നിലവിലുള്ള വ്യാപാരത്തിനു പുറമെ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളുടെ ആഗമനം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. വാഹനാപകടത്തിൽനിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടും. 

പൂരുരുട്ടാതി: സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഗൃഹം വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കും. വ്യാപാര മേഖലയിൽനിന്നു സാമ്പത്തികനേട്ടം വർധിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാൽ സാധ്യമാകും. പുത്രിയുടെ ആർഭാടങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.

ഉത്രട്ടാതി: കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. അവധി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മനോവിഷമം തോന്നും. ഉപരിപഠനത്തിന് അന്തിമമായി പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പുത്രിയോടൊപ്പം താമസിക്കുവാൻ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. 

രേവതി: ഗൃഹനിർമാണം മനസ്സിൽ കരുതി ഭൂമി വാങ്ങും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. സമാനചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സൗഹൃദബന്ധത്തിലേർപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ കരാറുജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുവാനിടവരും. സന്താനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിഗുണത്താൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്‌തി നേടും.                                                                                                                                           

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.