പ്രണയഫലം; ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ?

(2018 സെപ്റ്റംബർ 09 മുതൽ 15 വരെ)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

സെപ്റ്റംബർ മാസം പകുതിയോട് അടുക്കുന്ന ഈയാഴ്ച മേടക്കൂറുകാർക്ക് പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ തികച്ചും നല്ല ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. പ്രണയബന്ധത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല. വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ മിക്കതും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. പുതിയ സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

ഈയാഴ്ച ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ചില ദിവസങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി തോന്നും. ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താനും കഴിയും.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഈയാഴ്ച മിഥുനക്കൂറുകാർക്കു പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ മന്ദത അനുഭവപ്പെടാം. എങ്കിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നും പെടില്ല. അസൂയക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏശില്ല. മനക്കരുത്തു കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കാൻ കഴിയും. പ്രണയപങ്കാളിയിൽ നിന്നു കൂടുതൽ സ്നേഹവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും)

ഈയാഴ്ച കർക്കടകക്കൂറുകാർക്കു പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ അനുഭവങ്ങളാണു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചതു പോലെ നടക്കും. പ്രണയപങ്കാളിയിൽ നിന്നു മനസ്സിനു സന്തോഷം പകരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

ഈയാഴ്ച ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്കു പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രണയപങ്കാളിയിൽ നിന്നു സ്നേഹവും സഹകരണവും ലഭിക്കും. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ വേണം. അതിലൂടെ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കൂറുകാരിൽ ചിലർക്ക് പ്രണയപങ്കാളിയോടൊപ്പം യാത്ര സാധ്യമാകും.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

ഈയാഴ്ച കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല. പ്രണയകാര്യങ്ങളിലെ നിസ്സാരപ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വിജയകരമായി മറികടക്കാൻ കഴിയും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഈയാഴ്ച തുലാക്കൂറുകാർക്ക് പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ പൊതുവേ ഗുണഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്‌ഥത നിലനിർത്താൻ കഴിയും. പ്രണയപങ്കാളിയുമായുള്ള പിണക്കങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും തീർക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

ഈയാഴ്ച വൃശ്ചികക്കൂറുകാർക്ക് പ്രണയകാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായിരിക്കും. എങ്കിലും മനസ്സിന്റെ കരുത്തു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. പ്രണയപങ്കാളിക്കു നിസ്സാര കാര്യത്തെച്ചൊല്ലി തോന്നിയിരുന്ന സംശയവും തെറ്റിദ്ധാരണയുമൊക്കെ മാറും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നു സഹായമുണ്ടാകും.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

ഈയാഴ്‌ച ധനുക്കൂറുകാർക്കു പ്രണയകാര്യങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ വേണം. അതിലൂടെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ കഴിയും. പ്രണയപങ്കാളിയിൽ നിന്നു കൂടുതൽ സ്നേഹവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

ഈയാഴ്ച മകരക്കൂറുകാർക്കു പ്രണയകാര്യങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. പ്രണയപങ്കാളിയിൽ നിന്നു കൂടുതൽ സ്നേഹവും സഹകരണവും ലഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരസുഖം കുറയുന്നതായി തോന്നും. എങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഈയാഴ്ച കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് പ്രണയകാര്യങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതു പോലെ നടക്കും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ദൈവാനുഗ്രഹം വേണ്ടത്ര കിട്ടുന്നില്ലെന്നു തോന്നും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ കഴിയും. ഈ കൂറുകാരിൽ ചിലർക്കു യാത്ര വേണ്ടിവരും. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ വേണം.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

ഈയാഴ്ച മീനക്കൂറുകാർക്കു പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രാർഥനകളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. പ്രണയപങ്കാളിയിൽ നിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ സ്നേഹവും സഹകരണവും അനുഭവപ്പെടും. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ കഴിയും.