sections
MORE

സമ്പൂർണ വാരഫലം (ഫെബ്രുവരി 24 – മാർച്ച് 02)

prediction-845x440
SHARE

മേടക്കൂറ്

(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

സർക്കാരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളാലും മതിപ്പും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാകും. അരി, ധാന്യങ്ങൾ വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. അന്യർക്ക് ശല്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കായി ധാരാളം ധനം ചെലവഴിക്കും. ആത്മാർഥതയുള്ള ഉപദേശകർ ലഭിക്കും. ശരീരബലം ലഭ്യമാകും. വ്യാപാര തൊഴിൽ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ക്ഷേത്രദര്‍ശനം, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കും. പിതാവിനാൽ ചില വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സഹോദരങ്ങളാൽ ബഹുമതി ലഭ്യമല്ല. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചപ്പെടാനിടയുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായി രോഗം വരാവുന്നതാണ്.

ഇടവക്കൂറ്

(കാർത്തികയിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, രോഹിണി, മകയിരത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. വാഹനം വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. സന്താനലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. പിതാവിനെക്കാളും ഉദാരമായ മനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കുന്നതാണ്. വിദേശവും ആയി തൊഴിലുകൾ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ചലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വയം പുരോഗമനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കും. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. സഹോദരഐക്യം കുറയും. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. എല്ലാവിധ സുഖഭോഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രമേഹരോഗികൾ അൽപം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.

മിഥുനക്കൂറ്

(മകയിരത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവാതിര, പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക)

സിഎ, ക്ലാർക്ക് മുതലായ തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. കോപം വർധിക്കും. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്. അടിമയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യും. ഭാര്യയ്ക്ക് ചില നേട്ടങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകളാൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിതാവും സഹോദരനുമായി പിണക്കം വരാനിടയുണ്ട്. സ്വന്തമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക ലഭ്യമാകും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തുക, ബന്ധുക്കളുടെ മംഗളകർമ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടാകും.

കർക്കടകക്കൂറ്

(പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, പൂയം, ആയില്യം)

സംരക്ഷണവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു സമുദായത്തിന്റെയോ സംഘത്തിന്റെയോ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനുള്ള അവസരം കാണുന്നു. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. വ്യാപാര ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. സിനിമാ നാടക കഥാകൃത്തുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. പ്രശംസനീയരാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ബന്ധം ലഭിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ വ്യാപാരം വർധിക്കുന്നതാണ്. പ്ലംബിങ്, വെൽഡിങ് പോലുള്ള തൊഴിലുകളിൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതാണ്. വിദേശത്തുനിന്ന് ശുഭവാർത്തകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. പിതാവിനാൽ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകും. വൃക്ക സംബന്ധമായി രോഗം ഉള്ളവർക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതാണ്.

ചിങ്ങക്കൂറ്

(മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

കുടുംബഐശ്വര്യവും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാകും. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. സന്താനഭാഗ്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു. അരി, ധാന്യങ്ങൾ വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂട്ടുവ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധികലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളാൽ മനോചഞ്ചലം ഉണ്ടാകും. കഠിനമായ മനസ്സായിരിക്കും. വ്യവസായത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. എതിർകക്ഷി നേതാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. ഭാര്യയ്ക്കും മാതാവിനും ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഭൃത്യന്മാരാൽ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യാപാര തൊഴിൽ മേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. മനോരോഗികൾക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാം.

കന്നിക്കൂറ്

(ഉത്രത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അത്തം, ചിത്തിരയിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

തൊഴിലഭിവൃദ്ധിയും കാര്യസാധ്യതയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. നൃത്തം, സംഗീതം, മറ്റു കലകളാൽ മേന്മയുണ്ടാകും. കല അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ധാരാളം വിദ്യാർഥികൾ ലഭ്യമാകും. പാചക തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പെൺസന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. മരുമകനോട് പ്രിയമുള്ളവരാകും. വ്യാപാരം, മറ്റു തൊഴിലുകളാൽ പ്രശസ്തിയും ധനവരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബക്കാർക്ക് യാതൊരു നന്മയും ചെയ്യുന്നതല്ല. അവരാൽ കുടുംബക്കാർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നതല്ല. പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും. വിദേശമലയാളികൾക്ക് പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അൽപം കടം വരാനിടയുണ്ട്. ദമ്പതികളിൽ സ്വരച്ചേർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാകും.

തുലാക്കൂറ്

(ചിത്തിരയിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചോതി, വിശാഖത്തിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയും മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമാണ്. ത്യാഗമനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കുന്നതാണ്. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ സംതൃപ്തി നൽകുന്നതല്ല. താഴ്‌വര, മലപ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. സുഗന്ധദ്രവ്യ കൃഷിയാൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. അൽപം അലസത അനുഭവപ്പെടും. കബടി, ഗുസ്തി ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അൽപം തടസ്സം നേരിടും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരാൽ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

വൃശ്ചികക്കൂറ്

(വിശാഖത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

സർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രശസ്തിയും ജനപ്രീതിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സഹോദരങ്ങളോട് സ്നേഹമായിരിക്കും. മാതാവിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നതാണ്. വിദേശത്തുനിന്ന് ശുഭവാർത്തകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. മാതുലന്മാർക്ക് ചില വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഹാസ്യകലാപ്രകടനക്കാർക്ക് പല വേദികളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പൂർവിക ഭൂസ്വത്ത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മധ്യസ്ഥതയിലെത്തും. സ്ഥലം മാറി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉചിതമായ സമയമായി കാണുന്നു. അൽപം അലസതയുണ്ടാകും. വിനോദയാത്രയ്ക്കുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും.

ധനുക്കൂറ്

(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

പല നിലകളിലും ഉയർച്ചയും വരുമാനവും വന്നുചേരും. വെള്ളി, കാരിയം മുതലായ ലോഹങ്ങളാൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്തും. കുടുംബത്തിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ്. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകും. കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകളാൽ വരുമാനം വർധിക്കും. പരസ്ത്രീ സംഗമം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ഷേത്രദര്‍ശനം, തീർഥാടനം എന്നിവക്കുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. പെട്ടെന്നുള്ള കോപം നിമിത്തം ബന്ധുക്കള്‍ അകലുന്നതായിരിക്കും. പാർട്ടിപ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. വ്യാപാര കാർഷിക മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും.

മകരക്കൂറ്

(ഉത്രാടത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കാം. എംബിഎ, തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് റാങ്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനും ലഭിക്കും. അന്യരാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴി‍ൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധാരാളം വരുമാനം വന്നുചേരും. സന്താനഭാഗ്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു. അഗ്നി സംബന്ധമായും ലോഹങ്ങളാലും തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. നല്ല സ്ത്രീ സൗഹൃദബന്ധം ഉണ്ടാകും. പല മേഖലകളിലും വരുമാനം വന്നുചേരും. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. വ്യാപാര തൊഴിൽ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. പൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉചിതമായ സമയമായി കാണുന്നു. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ മനസ്സ് ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും.

കുംഭക്കൂറ്

(അവിട്ടത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതിയിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. വശ്യതയാർന്ന സംസാരത്താൽ അയൽവാസികൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരാകും. കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രശംസനീയമായിരിക്കും. പിതാവിനോട് സ്നേഹമായിരിക്കും. എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകും. സഹോദരഐക്യം കുറയും. നേരായ ചിന്തനകളായിരിക്കും. വ്യാപാരത്താലും തൊഴിലുകളാലും വരുമാനം വന്നുചേരും. സർക്കാരിൽ നിന്നും ജനങ്ങളാലും പ്രശംസിക്കപ്പെടും. കാതുവേദന വരാനിടയുണ്ട്. എണ്ണ, വളം കമ്പനികളിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. അൽപം അധൈര്യം ഉണ്ടാകും. ഭാര്യയോട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അഭിപ്രായം ചോദിക്കും. സന്താനലബ്ധിയുടെ സമയമായി കാണുന്നു. സന്ധിവേദന, കൈകാൽ വേദന അനുഭവപ്പെടും.

മീനക്കൂറ്

(പൂരുരുട്ടാതിയിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയർച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് പ്രശസ്തിയും ധനവരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആലകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ധാരാളം ജോലി വന്നുചേരും. ഇരുമ്പു സംബന്ധമായ ചെറുകിട വൻകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ധാരാളം വരുമാനം വന്നുചേരും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തിയും പദവിയും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെയും സന്യാസിമാരെയും സൽക്കരിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടും. വിദേശത്ത് വസിക്കുന്ന മലയാളികളാൽ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കോപം വർധിക്കും. സകലവിധ ഭാഗ്യലബ്ധിയുടെ അവസരമാണ്. അടിക്കടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. നയനരോഗം വരാനിടയുണ്ട്.

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA