sections
MORE

വിഷുഫലം 2019 ; ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ?

Vishu-Prediction-2019
SHARE

1194 –ാമാണ്ട് 2019 ഏപ്രിൽ 15–ാം തീയതി വിഷു സംക്രമവശാൽ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ.

അശ്വതി

ധനാഭിവൃദ്ധിയും മാനസിക സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജ്യോതിഷം, കുറി പറയുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ഭാര്യയുടെ ഹിതാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കും. അൽപം നഷ്ടം ആദ്യം വരുമെങ്കിലും കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച് ശരി ചെയ്യും. എണ്ണ, വളം മുതലായ കമ്പനികളിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഭാര്യയാലും സന്താനങ്ങളാലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളാൽ അപകീർത്തിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. പല്ലുവേദന, കാതുവേദന വരാനിടയുണ്ട്.

ഭരണി

കാര്യസാധ്യതയുടെയും വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. യന്ത്രശാലകളിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. വാഹനം, മറ്റു മെഷീനുകൾ വ്യാപാരത്താൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരുന്നതാണ്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കായി ധാരാളം ധനം ചെലവഴിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിക്കാം. ചീത്ത സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കാം. പൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. തലവേദന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വരാനിടയുണ്ട്.

കാർത്തിക

സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വ്യാപാരം, മറ്റു തൊഴിലുകൾ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചപ്പെടാവുന്നതാണ്. കെട്ടിടം നിർമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. പിതാവിനാൽ മാനസിക വിഷമതകൾ വരാനിടയുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു. വാർദ്ധക്യം ചെന്നവർക്ക് നയനരോഗം വരാനിടയുണ്ട്.

രോഹിണി

ജലവകുപ്പുകളിലോ അധ്യാപിക തസ്തികയിലേക്കോ പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. പിതാവിനെക്കാളും ഉദാരമായ മനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. കാർഷികമേഖല പുഷ്ടിപ്പെടും. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികള്‍ വിജയിക്കുന്നതാണ്. കവിത എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഭാര്യയോടും സ്ത്രീകളോടും അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കും. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു.

മകയിരം

സർക്കാരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളാലും ബഹുമതി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടിമയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യും. ബന്ധുക്കളുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നതല്ല. സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് പ്രശസ്തിയും പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വന്നുചേരും. ഭാര്യയാലും സന്താനങ്ങളാലും മാനസിക സന്തോഷം ലഭിക്കും. വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ശയനസുഖം, ധനലാഭം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

തിരുവാതിര

ബാങ്ക്, റയിൽവേയിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കാം. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നുചേരും. അന്യരാൽ അസൂയപ്പെടുന്ന അളവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതാണ്. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. വസ്ത്രാലയങ്ങൾ, ഫാൻസികളില്‍ മികച്ചനേട്ടം ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതാണ്. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത കാണുന്നു. ജ്വരം, അതിസാരം പോലുള്ള രോഗം വരാം.

പുണർതം

സാമ്പത്തികനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സർക്കാരിൽ കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അഭിപ്രായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കതക്കവണ്ണമായിരിക്കും. പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ്. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. അന്യരാൽ അസൂയപ്പെടുന്ന അളവില്‍ പുരോഗമിക്കും. ആത്മാർഥതയുള്ള ഉപദേശകർ ലഭിക്കും.

പൂയം

ധനാഭിവൃദ്ധിയുടെയും പ്രശസ്തിയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. ഏതു മേഖലയിൽ ആയാലും വിജയം കൈവരിക്കും. എംബിഎ, തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് റാങ്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുസ്തകം എഴുതാവുന്ന സമയമായി കാണുന്നു. കോപം വർധിക്കും. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടും. സന്താനഭാഗ്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും. വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അധികജോലി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദമ്പതികളിൽ സ്വരച്ചേർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ആയില്യം

ട്രാൻസ്പോർട്ടില്‍ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. വാഹന വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി ചെയ്തു തീർക്കും. നവദമ്പതികൾക്ക് പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കും. സ്വന്തമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക ലഭ്യമാകും. അംഗസംഖ്യ വർധിക്കും. പണപഴക്കം അധികരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഗുരുക്കളെ ദർശിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാൽ നന്മയുണ്ടാകും.

മകം

സംരക്ഷണവകുപ്പിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. ചുറുചുറുക്കായി എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ്. പിതാവും ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനും തമ്മിൽ പിണക്കം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സന്താനലബ്ധിക്കുള്ള സമയമായി കാണുന്നു. ക്ഷേത്രദർശനം, തീർഥാടനം എന്നിവക്കുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതാണ്. ഭാര്യയ്ക്കും മാതാവിനും നല്ല സമയമാണ്. കർഷകർക്ക് അധികലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പൂരം

കുടുംബഐശ്വര്യവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഉന്നത പദവി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വ്യാപാരവും തൊഴിലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. വസ്തുക്കൾ, വാഹനം വാങ്ങാം. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കെട്ടിട കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രശംസനീയരാൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. വിദേശത്തു നിന്ന് ശുഭവാർത്തകള്‍ ശ്രവിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. ഗുരുക്കളുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഉത്രം

അഡ്വക്കറ്റുമാർക്ക് പല കേസുകളും ജയിക്കുന്നതാണ്. സാമർഥ്യവും കഴിവും ഉള്ളവർ സഹായികളായി വന്നുചേരും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുസ്തകം എഴുതാവുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രദർശനം, തീർഥാടനം എന്നിവക്കുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. സഹോദരങ്ങൾ പിണക്കം മാറി ഐക്യതയുണ്ടാകും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

അത്തം

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയർച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ബന്ധം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, വാഹനം വാങ്ങാം. പ്രേമസാഫല്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു. സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തിയും ധനവരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. കാർഷിക വ്യവസായ മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. പിതാവിനാൽ മാനസികവൈഷമ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ചിത്തിര

ഭാഗ്യലബ്ധിയും മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമാണ്. വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കാം. ഗുസ്തി, കബടി ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് പ്രശസ്തിയും ധനവരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തർക്കങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. വ്യാപാര കാർഷിക മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടും. അൽപം അലച്ചിൽ, അലസത അനുഭവപ്പെടും. മനോവ്യാകുലതയുണ്ടാകും. കവിത, കഥ എഴുതുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാം. സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ചോതി

സകലവിധ സൗഭാഗ്യലബ്ധിയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. കൂട്ടുവ്യാപാരം ആരംഭിക്കാം. അന്യർക്ക് ശല്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഏജൻസികളിൽ ടിക്കറ്റ്, വിസക്ക് ധനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പരുഷമായി സംസാരിക്കും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ബാങ്കിൽ ലോണിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. ദാനധർമ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യും. പ്രവൃത്തികളിൽ സംതൃപ്തി ലഭ്യമല്ല

വിശാഖം

ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളും കാര്യസാധ്യതയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. കൂട്ടുവ്യാപാരത്താൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം ലഭിക്കും. ഭരണകക്ഷിയുടെ എതിർകക്ഷി നേതാക്കൾക്ക് പ്രശസ്തിയും ജനപ്രീതിയും ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. ശരീരത്തിൽ അടിപ്പെടാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. ത്യാഗമനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. സ്വന്തമായി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൃത്യന്മാരെ ലഭിക്കാൻ വൈഷമ്യമുണ്ടാകും. ശത്രുഭയം, മോഷ്ടാക്കളാൽ ഭയം അനുഭവപ്പെടും. ദമ്പതികളിൽ മാനസികവൈഷമ്യം അനുഭവപ്പെടും.

അനിഴം

കലാമേഖലയിൽ പ്രശസ്തിയാർജിക്കുകയും അതിനാൽ ഗൗരവവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും സന്താനഭാഗ്യത്തിന്റെയും സമയമാണ്. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകും. പാചകതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധാരാളം ജോലികൾ ലഭിക്കും. പുരോഗമനത്തിന്റെ അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു.

തൃക്കേട്ട

സർക്കാരിലെ ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് പദവിയും ജനപ്രീതിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കോൺട്രാക്ട്, ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളില്‍ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. കലാവാസനയുണ്ടാകും. ഹാസ്യകലാപ്രകടനക്കാർക്ക് പല വേദികളും ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അംബാസിഡർ പോലുള്ള പദവി ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. പെൺസന്താനങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. മരുമകനോട് പ്രിയമുള്ളവരാകും.

മൂലം

വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയും പ്രശസ്തിയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. മലപ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. വാക്ചാതുര്യത്താൽ അയൽവാസികൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരാകും. കംപ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനം വന്നുചേരും. ബന്ധുക്കളുടെ മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. മാതാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. വാർദ്ധക്യം ചെന്നവരെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ധാരാളം ധനം ചെലവഴിക്കും. അപകീർത്തി വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

പൂരാടം

ധനാഭിവൃദ്ധിയും മാനസികസന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമായി കാണുന്നു. കവിത, കഥ എഴുതുന്നവർക്ക് ഭാവന ലഭ്യമാകും. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, തടി, റബ്ബർ മുതലായ വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നുചേരും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാം. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. മാതുലന്മാർക്ക് ചില വൈഷമ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തും. രോഗം തിരിച്ചറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നതാണ്.

ഉത്രാടം

പല മേഖലകളിലും വരുമാനം വന്നുചേരും. എന്തു പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായി ചെയ്തു തീർക്കും. പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. സൽപ്രവൃത്തികളില്‍ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്. ലുബ്ധമായി ചെലവഴിക്കുന്നതാണ്. മാതാവിനോട് സ്നേഹമായിരിക്കും. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭ്യമാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കാം. വാഹനം, വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പല്ലുവേദന വരാനിടയുണ്ട്.

തിരുവോണം

ഭാഗ്യലബ്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും. വാഹനം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാരാൽ പലവിധ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിലുകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. എംബിഎ, തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് റാങ്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സാമർഥ്യവും ധൈര്യവും ഉണ്ടാകും. സൽപ്രവൃത്തികളില്‍ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. ദാനധർമ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യും. വിനോദയാത്രയ്ക്കുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു.

അവിട്ടം

ജലവകുപ്പ് സംബന്ധമായി ഉദ്യോഗത്തിന് പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. നയപരമായ സംസാരത്താൽ അയൽവാസികൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരാകും. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യാപാരം, തൊഴിൽ മേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും. ആഡംബരമായ ജീവിതമാണ്. വെള്ളി, കാരിയം മുതലായ ലോഹങ്ങളാൽ തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. ധൈര്യം വർധിക്കുന്നതാണ്.

ചതയം

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയർച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാതാപിതാക്കളെ പ്രശംസിക്കും. കെട്ടിട കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകളിൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്വർണ്ണം, വെള്ളിക്കടകളിൽ വ്യാപാര വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അധികജോലി ലഭ്യമാകും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അനുയോജ്യമല്ലാത്തവരുമായി ബന്ധം പുലർത്താതിരിക്കുക. ധനസുഭക്ഷിത്വം ഉണ്ടാകും.

പൂരുരുട്ടാതി

സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. റിയൽഎസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ധാരാളം വ്യാപാര സാധ്യതയുണ്ട്. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. നിലം, വസ്തുക്കളാൽ വരുമാനം വന്നുചേരും. ഇലക്ട്രിക്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ വ്യാപാരം വർധിക്കും. അഗ്നിസംബന്ധമായും ലോഹങ്ങളാലും തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. കംപ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കെട്ടിട സംബന്ധമായി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്.

ഉത്രട്ടാതി

ക്ലാർക്ക്, കണക്കർ മുതലായ തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. ഗണിതം, ചരിത്രം എന്നിവയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് ലഭ്യമാകും. അൽപം അധൈര്യമുണ്ടാകും. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കവിതകൾ എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. പല രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയെക്കുറിച്ചും അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.

രേവതി

ഐറ്റി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിദേശ മലയാളികൾക്ക് സകലവിധ സൗഭാഗ്യലബ്ധിയും ഉണ്ടാകും. ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. കലാവാസനയുണ്ടാകുന്നതാണ്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ജനസ്വാധീനതയും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇളയസഹോദരത്തിന് ദോഷകരമായ സമയമാണ്. സഹിഷ്ണത ശക്തിയുണ്ടാകും. എണ്ണ, വളം കമ്പനികളിൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. സന്താനങ്ങളാലും ഭാര്യയാലും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ബ്രാഹ്മണരെയും സന്യാസിമാരെയും സൽക്കരിക്കും.

ലേഖകൻ

പ്രൊഫ. ദേശികം രഘുനാഥൻ

അഗസ്ത്യർ മഠം

പത്താംകല്ല് ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നില്‍

നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

കേരളം, Pin: 695541

Phone - 04722813401

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
FROM ONMANORAMA