sections
MORE

1195 പുതുവർഷഫലം, ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ?

HIGHLIGHTS
  • ചിങ്ങം ഒന്ന് മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫലം
1195-puthuvrasha-phalam
SHARE

അശ്വതി

ഉന്നതപദവിയും മാനസികസന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമാണ്. കലാമേഖലയിൽ പ്രശസ്തിയാർജിക്കും. വ്യാപാര കാർഷിക മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വ്യാപാരത്താൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും.  ബ്യൂട്ടിപാർലറുകൾ, ഫാൻസികളിൽ വ്യാപാരം അധികരിക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. സുഹൃത്തുക്കളാൽ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഭരണി

ന്യായാധിപൻ, മറ്റു ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. ജ്യോതിഷം, കുറി പറയുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തിയും ധനവരവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ക്ഷീരോൽപന്നങ്ങൾ, എണ്ണ, ഇരുമ്പു സംബന്ധ വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ഭാര്യയ്ക്കും സന്താനങ്ങളാലും മാനസികസന്തോഷം ഉണ്ടാകും. പെൺസന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹം തീർച്ചപ്പെടും. ഹാസ്യകലാപ്രകടനക്കാർക്ക് ധാരാളം വേദികൾ ലഭിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ചെലവ് വന്നുചേരും.

കാർത്തിക

പട്ടാളമേധാവി, അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. നിലം, വസ്തുക്കളാൽ വരുമാനം വന്നുചേരും. സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. വെൽഡിങ്, പ്ലംബിങ് മുതലായ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടിമയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യും. ബന്ധുക്കളുടെ മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിതൃവഴി ഭൂസ്വത്തുക്കൾ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും.

രോഹിണി

സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. പിതാവിനെക്കാളും ഉദാരമായ മനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാം. ഭൂഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. കവിത, കഥ എഴുതുന്നവർക്ക് ഭാവനലബ്ധിയുണ്ടാകും. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാരും ലഭിക്കും. നവീന ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങും. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരുന്നതാണ്.

മകയിരം

ഉന്നത സ്ഥാനപ്രാപ്തിയും, സർക്കാരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളാലും ബഹുമാനിക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നതല്ല. ബന്ധുക്കളുടെ ഉപദേശം അനുസരിക്കുകയില്ല. മാതാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് കടകളിൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരുന്നതായിരിക്കും. കവിതകൾ, എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചപ്പെടാം.

തിരുവാതിര

വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയും കാര്യസാധ്യതയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. ലുബ്ധമായി ചെലവഴിക്കുമെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കായി ധനം ചെലവഴിക്കും. സ്ഥലം മാറി താമസിക്കേണ്ടതായി വരും. അടിക്കടി ഉത്സാഹക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടും. ഇളയസഹോദരത്തിന് ദോഷകരമായ സമയമായി കാണുന്നു. മാതാവിന് യാതൊരു സൗജന്യം ചെയ്യുന്നതല്ല. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്തും. ഭാര്യയ്ക്ക് ചില നന്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

പുണർതം

തൊഴിലഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. സർക്കാരിൽ കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകളാൽ ലഭിക്കാനുള്ള ധനം ലഭിക്കും. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്തും. ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തും. സ്വയം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അൽപം അകലെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതാണ്. എംബിഎ, തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് റാങ്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പൊതുമേഖലാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്.

പൂയം

ഉന്നതപദവിയും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. വെൽഡിങ്, പ്ലംബിങ് മുതലായ തൊഴിലുകളാൽ വരുമാനം വർധിക്കും. ആല, ഉലകളിൽ ധാരാളം ജോലി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാൽ പലവിധ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും. വശ്യതയും നയപരവും ആയ സംസാരമായിരിക്കും. ഫാൻസി, ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിൽ അധികമായി വരുമാനം വന്നുചേരും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും. ധനസുഭക്ഷിത്വം ഉണ്ടാകും.

ആയില്യം

ധനാഭിവൃദ്ധിയുടെ സമയമാണ്. കുടുംബഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. സ്വന്തമായി കോൺട്രാക്ട്, മറ്റ് തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധാരാളം ജോലി ലഭിക്കും. അഗ്നിസംബന്ധമായും ലോഹങ്ങളാലും തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു സൗജന്യം ലഭ്യമല്ല. ചീത്ത ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടും. കലാവാസനയുണ്ടാകും. അന്യരുടെ ധനം ധാരാളം വന്നുചേരും. പല്ലുവേദന വരാനിടയുണ്ട്.

മകം

തൊഴിലഭിവൃദ്ധിയും ധനവരവിന്റെയും സമയമായി കാണുന്നു. നവദമ്പതികൾക്ക് പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. അരി, ധാന്യങ്ങൾ വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. ഭാര്യയ്ക്കും മാതാവിനും നല്ല സമയമാണ്. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. പല രാജ്യങ്ങളെകുറിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയെകുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വിദേശത്തുനിന്നും ശുഭവാർത്തകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. നൃത്തം, സംഗീതം മുതലായ കലകൾ അഭ്യസിക്കാവുന്നതാണ്.

പൂരം

സിഎ, ക്ലാർക്ക് മുതലായ തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൃത്യന്മാരെ ലഭിക്കാൻ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകും. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നുചേരും. അടിക്കടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതാണ്. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധം ലഭിക്കും. കുട്ടികള്‍ വീണ് മുറിവുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉത്രം

അഡ്വക്കറ്റുമാർക്ക് പല കേസുകളും വിജയിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുസ്തകം എഴുതാവുന്നതാണ്. സഹോദരഐക്യം ഉണ്ടാകും. ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകര്‍ക്ക് സഹപ്രവർത്തകരാൽ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകും. വിദേശത്തുനിന്നും ശുഭവാർത്തകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും. പിത്തസംബന്ധമായി രോഗം വരാനിടയുണ്ട്.

അത്തം

ധനാഭിവൃദ്ധിയും പ്രശസ്തിയുടെയും സമയമായി കാണുന്നു. അൽപം നഷ്ടം വരുമെങ്കിലും കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച് ശരി ചെയ്യും. മനോവ്യാകുലത അനുഭവപ്പെടും. തർക്കങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. കവിത, കഥ എഴുതുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. പിതാവുമായി സ്വരച്ചേർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. സ്വന്തമായി കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൃത്യന്മാരെ ലഭിക്കാൻ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭാര്യയുടെ ഹിതാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കും.

ചിത്തിര

സകലവിധ സന്തോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യലബ്ധിക്കുമുള്ള സമയമാകുന്നു. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. സ്വന്തമായി കെട്ടിട കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭാര്യയോടും സ്ത്രീകളോടും അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കും. സന്താനലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. കോപം വർധിക്കും. ദമ്പതികളിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടാകുന്നതാണ്.

ചോതി

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയർച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മതാഭിമാനം ഉണ്ടാകും. കോപം വർധിക്കുന്നതാണ്. സ്വന്തമായി ചിട്ടി, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക ലഭ്യമാകും. അംഗസംഖ്യ വർധിക്കും പണപഴക്കം അധികരിക്കും. വ്യാപാരത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അയൽവാസികളോട് ത്യാഗമനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. മാതാവിനോട് സ്നേഹമായിരിക്കും. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും.

വിശാഖം

സർക്കാരില്‍ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളാലും ബഹുമാനവും ധനവരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അന്യരാൽ അസൂയപ്പെടുന്ന അളവില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാർഥതയുള്ള ഉപദേശകർ ലഭിക്കും. സകല ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിന്റെ അവസരലബ്ധിയുണ്ടാകും. ഫാൻസി, ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിൽ അധിക വ്യാപാരം നടക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും. കലാവാസനയുണ്ടാകും. ത്യാഗമനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും.

അനിഴം

ഭാഗ്യലബ്ധിയുടെ സമയമാണ്. ചുറുചുറുക്കായി എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തു തീർക്കും. അഗ്നി സംബന്ധമായും ലോഹങ്ങളാലും തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. വാഹന വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തും. വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അധികജോലി ലഭിക്കുന്നതാണ.് പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. നൃത്തം, സംഗീതം, മറ്റു കലാമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കലാതിലകം ലഭിക്കാം. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാൽ ചില സഹായങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും. അപകീർത്തി വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

തൃക്കേട്ട

സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. പ്രശംസനീയരാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാം. ഷോറൂമുകളിൽ വ്യാപാരം അധികരിക്കുന്നതാണ്. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്ന സമയമാണ്. പിതാവിനെയും വാർദ്ധക്യം ചെന്നവരെയും സഹായിക്കും. വിദേശത്ത് വിനോദയാത്ര കമ്പനികളിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. അഭിപ്രായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കതക്കവണ്ണമായിരിക്കും. അപകീർത്തി, പല്ലുവേദന വരാനിടയുണ്ട്.

മൂലം

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കും. സാമർഥ്യവും കഴിവും ഉള്ളവർ സഹായികളായി വന്നുചേരും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏത് മേഖലയിൽ ആയാലും വിജയം കൈവരിക്കുന്നതായിരിക്കും. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും. വാഹനം, വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. പിതാവും ആയി സ്വരച്ചേർച്ചക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

പൂരാടം

സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ആഢംബരമായ ജീവിതമാണ്. പുരോഗമനത്തിനായി സ്വയം പരിശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. കഠിനമായ മനസ്സായിരിക്കും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, വാഹനം, വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാം. സർക്കാരിൽ നിന്നും ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഉത്രാടം

ഒന്നിലധികം മേഖലയിൽ വരുമാനം വന്നുചേരും. നവദമ്പതികൾക്ക് സന്താനലബ്ധിക്കുള്ള സമയമായി കാണുന്നു. സാമർഥ്യവും ധൈര്യവും ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബാങ്കിൽ ലോണിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രമേഹരോഗികൾ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിതാവിന് വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം

സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാം. അടിക്കടി ഉത്സാഹക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. കുടുംബഐശ്വര്യവും മാനസിക സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികള്‍ വിജയിക്കുന്നതാണ്. അടിക്കടി ഉത്സാഹക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ അതീവ സാമർഥ്യവും ധൈര്യവും ഉണ്ടാകും. മോഷ്ടാക്കളാൽ ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

അവിട്ടം

സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധം ലഭിക്കും. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. സന്താനഭാഗ്യത്തിന്റെ സമയമാണ്. കലാവാസനയുണ്ടാകും. കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹം തീർച്ചപ്പെടുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. ഗുരുക്കളെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും.

ചതയം

ജലവകുപ്പുകളിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. കൂട്ടുവ്യാപാരം ആരംഭിക്കാം. മാതാപിതാക്കളെ പ്രശംസിക്കുന്നതാണ്. ഭരണകക്ഷിയുടെ എതിർകക്ഷിയിൽ ചേരാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാകും. വാഹനം, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പ്രേമസാഫല്യത്തിന്റെ സമയമായി കാണുന്നു. ഇരുമ്പു സംബന്ധമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർക്ക് ധാരാളം ലാഭം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. മനോചഞ്ചലം ഉണ്ടാകും.

പൂരുരുട്ടാതി

അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതാണ്. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കുകയാൽ കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളാൽ മനോചഞ്ചലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എതിർകക്ഷിനേതാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് പുരസ്കാരവും ധനാഭിവൃദ്ധിയും ലഭ്യമാകും. സന്താനങ്ങളാലും ഭാര്യയാലും മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെ സമയമാണ്.

ഉത്രട്ടാതി

ധനാഭിവൃദ്ധിയും പ്രശസ്തിയുടെയും സമയമാണ്. പുണ്യപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടും. മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തും. അൽപം അലസതയുണ്ടാകും. ബ്രാഹ്മണരെയും വാർദ്ധക്യം ചെന്നവരെയും സൽക്കരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുന്നതുമാണ്. എണ്ണ, വളം മുതലായ കമ്പനികളിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. കടം കൊടുക്കുന്നതും, ജാമ്യം നിൽക്കുന്നതും അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുക.

രേവതി

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയർച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. സന്യാസിമാരെയും വാർദ്ധക്യം ചെന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കും. അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചപ്പെടാം. ഇരുമ്പു സംബന്ധമായി മൊത്ത ചില്ലറ വ്യാപാരം മികച്ചനേട്ടം കൈവരിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായി രോഗം വരാം.

ലേഖകൻ

പ്രൊഫ. ദേശികം രഘുനാഥൻ

അഗസ്ത്യർ മഠം

പത്താംകല്ല് ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നില്‍

നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

കേരളം, Pin: 695541

Mob - 8078022068  

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA