sections
MORE

1195 മലയാള പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? കൂറുഫലം

HIGHLIGHTS
  • ചിങ്ങമാസം മുതൽ അടുത്ത കർക്കടകം വരെയുള്ള ഫലം
1195-yearly-prediction-kooruphalam
SHARE

മേടക്കൂറ്

(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

ന്യായാധിപൻ, ആർഡിഒ മുതലായ ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. കലാമേഖലകളിൽ പ്രശസ്തിയാർജിക്കുന്നതാണ്. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ കൃഷിയാൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. താഴ്‌വര, റബ്ബർ മുതലായവ വാങ്ങാവുന്ന സമയമായി കാണുന്നു. പാചക തൊഴിൽ ക്ഷീരോൽപന്ന വ്യാപാരം മുതലായവയിൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളാല്‍ ധനനഷ്ടം വരാനിടയുണ്ട്. വാഹനം, ഇരുമ്പു സംബന്ധമായ വ്യാപാരത്താലും വരുമാനം വർധിക്കും. ഹാസ്യകലാ പ്രകടനക്കാർക്ക് പല വേദികളും ലഭ്യമാകും. ഉന്നതപദവി വഹിക്കുന്നവർക്ക് അംബാസിഡർ പോലുള്ള പദവി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജ്യോതിഷം, കുറി പറയുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തിയും ധനവരവും വന്നു ചേരും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ചെലവുകൾ വന്നുചേരും.

ഇടവക്കൂറ്

(കാർത്തികയിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, രോഹിണി, മകയിരത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

കോളജ് അധ്യാപകർ, പട്ടാള മേധാവി മുതലായ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. സ്വന്തമായി കെട്ടിട കോൺട്രാക്റ്റ്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. റിയൽഎസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് അധിക വ്യാപാരത്താൽ ധനവരവ് വർധിക്കുന്നതാണ്. അടിമയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യും. നിലം, വസ്തുക്കളാൽ വരുമാനം വന്നു ചേരും. വശ്യതയും നയപരവും ആയ സംസാരമായിരിക്കും. ബന്ധുക്കളുടെ മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. പിതാവിനെക്കാളും ഉദാരമായ മനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. കവിതകൾ എഴുതുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തിയും പുരസ്ക്കാരവും ലഭിക്കും. വാഹനം, സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാണ്. വാർദ്ധക്യം ചെന്നവർക്ക് നയനരോഗം വരാനിടയുണ്ട്.

മിഥുനക്കൂറ്

(മകയിരത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവാതിര, പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക)

ധനാഭിവൃദ്ധിയും പ്രശസ്തിയും മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമാണ്. ലുബ്ധമായി ചെലവഴിക്കുമെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കായി ധനം ചെലവഴിക്കും. അടിക്കടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. മാതാവിനോട് സ്നേഹമായിരിക്കും. സ്ഥലം മാറി താമസിക്കാവുന്നതാണ്. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകും. ഇളയസഹോദരത്തിന് ദോഷകരമായ സമയമായി കാണുന്നു. ഭാര്യക്ക് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുക. സൽപ്രവൃത്തികളാൽ അയൽവാസികൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരാകും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധം ലഭ്യമാകും. അജീർണ്ണ സംബന്ധമായ രോഗം വരാനിടയുണ്ട്.

കർക്കടകക്കൂറ്

(പുണർതത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, പൂയം, ആയില്യം)

കുടുംബ ഐശ്വര്യവും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വശ്യതയും നയപരവുമായ സംസാരമായിരിക്കും. കോപം വർധിക്കും. വ്യാപാരത്താൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് തൊഴിൽശാലകളില്‍ വരുമാനം അധികരിക്കും. അഗ്നി സംബന്ധമായും ലോഹങ്ങളാലും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വര്‍ണ്ണം, വെള്ളിക്കടകളിൽ വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. നൃത്തം, സംഗീതം, മറ്റു കലകൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ സമയമാണ്. ‌കോൺട്രാക്റ്റ്, സ്വന്തമായി മറ്റു തൊഴിലുകൾ, ഫാൻസി, കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററുകളിൽ മികച്ച നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അന്യരുടെ ധനം ധാരാളം വന്നു ചേരും. ധനസുഭക്ഷിത്വം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു സൗജന്യവും ലഭ്യമല്ല. ചീത്ത ആളുകളുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. പല്ലുവേദന, കാതുവേദന വരാനിടയുണ്ട്.

ചിങ്ങക്കൂറ്

(മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

സിഎ, ക്ലാർക്ക് സംബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലവിധ നന്മകളും പദവി ഉയർച്ചയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളാൽ പലവിധ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും. ഗണിതം, ചരിത്രം മുതലായവയില്‍ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കും. പല രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. ഐറ്റി മേഖലയിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും. വാഹനം, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാം. അരി, ധാന്യങ്ങൾ, വ്യഞ്ജന വ്യാപാരത്താൽ അധികം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ചില അനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. കലാവാസനയുണ്ടാകും. വിദേശ മലയാളികൾക്ക് സകലവിധ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാർഥതയുള്ള സ്ത്രീ സൗഹൃദബന്ധത്താൽ ചില നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഗുരുക്കളെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നതാണ്.. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കന്നിക്കൂറ്

(ഉത്രത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അത്തം, ചിത്തിരയിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. അഡ്വക്കറ്റുമാർക്ക് പല കേസുകളും വിജയിക്കുന്നതാണ്. നല്ല മാർക്കോടു കൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയം കൈവരിക്കും. ഗുസ്തി, കബടി ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. പുസ്തകം എഴുതുന്നവര്‍ക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സഹോദരങ്ങൾ പിണക്കം മാറി വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അൽപം നഷ്ടം വരുമെങ്കിലും കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച് ശരി ചെയ്യും. കലാവാസനയുണ്ടാകും. പിതാവിനാൽ മാനസികവൈഷമ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരാൽ മനോവ്യാകുലത അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരക്കും. അലച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർ അൽപം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.

തുലാക്കൂറ്

(ചിത്തിരയിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചോതി, വിശാഖത്തിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയർച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സകലവിധ സൗഭാഗ്യലബ്ധിയുടെ സമയമാണ്. അന്യരാൽ അസൂയപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ പുരോഗമിക്കും. ആത്മാർഥതയുള്ള ഉപദേശകർ ലഭിക്കും. സർക്കാരില്‍ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. സ്വന്തമായി ചിട്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക ലഭ്യമാകും. അംഗസംഖ്യ വർധിക്കുന്നതാണ്. പണപഴക്കം അധികരിക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെങ്കിലും സംതൃപ്തി ലഭ്യമല്ല. സ്ത്രീകളോടും ഭാര്യയോടും ദയയും അനുകമ്പയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ത്യാഗമനസ്കതയോടു കൂടി അയൽവാസികളെ സഹായിക്കും. ഭാര്യയാലും സന്താനങ്ങളാലും നന്മയുണ്ടാകുന്നതാണ്. ദമ്പതികളിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും കഠിനമായ ചെലവും വന്നുചേരും.

വൃശ്ചികക്കൂറ്

(വിശാഖത്തിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സംബന്ധമായി ജോലിക്ക് പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത കാണുന്നു. ചുറുചുറുക്കായി എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തു തീർക്കും. ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രശംസനീയരാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടും. അഭിപ്രായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കത്തക്കവണ്ണമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. വിദേശത്തു നിന്ന് ശുഭവാർത്തകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാം. വാഹന വ്യാപാരത്താൽ അധികം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. നവദമ്പതികള്‍ക്ക് പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അധിക വരുമാനം വന്നുചേരും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ധനം ചെലവഴിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ചെലവുകൾ വന്നു ചേരും.

ധനുക്കൂറ്

(മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക)

ധനാഭിവൃദ്ധിയുടെയും മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമാണ്. സന്താനലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരത്തിൽ അറിവ് വർധിക്കുന്നതാണ്. ഏത് മേഖലയിൽ ആയാലും വിജയം കൈവരിക്കും. ആഡംബരമായ ജീവിതമാണ്. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും. സുഹൃത്തുക്കളാൽ ധനനഷ്ടവും അപകീർത്തിയും വരാവുന്നതാണ്. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കും. വാഹനം, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാം. പിതാവിനും ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനും തമ്മിൽ പിണക്കം വരാം. സാമർഥ്യവും ധൈര്യവും ഉള്ള അഡ്വക്കറ്റുമാർ കമ്പനി ഉപദേശകരായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രദർശനം, തീർഥാടനം എന്നിവക്കുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. സിനിമാ കഥ സംവിധായകർക്ക് പുരസ്കാരവും ധനവരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. രോഗം തിരിച്ചറിയാതെ വിഷമിക്കും.

മകരക്കൂറ്

(ഉത്രാടത്തിൽ 15 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക)

പല മേഖലകളിലും വരുമാനം വന്നു ചേരും. കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ഉന്നതസ്ഥാനപ്രാപ്തി ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. തൊഴിലുകളില്‍ അറിവ് വർധിക്കും. സ്വന്തമായി കോൺട്രാക്റ്റ്, വ്യാപാരം മുതലായവയാല്‍ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ, സെയിൽസ്മാൻ മുതലായവർക്ക് ജോലിഭാരം വർധിക്കുന്നതാണ്. വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാം. ചില ജീവിത സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാം. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാം. ബാങ്കില്‍ ലോണിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് ലഭിക്കാം. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരാൽ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകും. പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള സമയമായി കാണുന്നു. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. വൃക്ക സംബന്ധമായി അസുഖം ഉള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും.

കുംഭക്കൂറ്

(അവിട്ടത്തിൽ 30 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതിയിൽ ആദ്യത്തെ 45 നാഴിക)

അധ്യാപക, ജലവകുപ്പുകളിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. മാതാപിതാക്കളെ പ്രശംസിക്കുന്നതാണ്. സർക്കാരിൽ കോൺട്രാക്റ്റ്, മറ്റു തൊഴിലുകളാൽ ലഭിക്കാനുള്ള ബില്ലുകൾ പാസ്സായി ലഭിക്കും. സാമർഥ്യവും കാര്യസാധ്യതക്കുമുള്ള കഴിവും ധൈര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വാഹനം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. എംബിഎ, തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് റാങ്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനും ലഭിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ഭരണകക്ഷിയുടെ എതിര്‍കക്ഷിയിൽ ചേരാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകും. കൂട്ടുവ്യാപാരം ആരംഭിക്കാം. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളാൽ മനോചഞ്ചലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകർ, കവികൾക്ക് പുരസ്കാരവും ധനവരവും ഉണ്ടാകാം. പ്രമേഹരോഗികള്‍ക്ക് രോഗം വർധിക്കുന്നതാണ്.

മീനക്കൂറ്

(പൂരുരുട്ടാതിയിൽ 45 നാഴിക മുതൽ 60 നാഴിക, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)

സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. എണ്ണ, വളം മുതലായ കമ്പനികളിൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതാണ്. ഇരുമ്പു സംബന്ധമായി ചെറുകിട വൻകിട വ്യാപാരത്താൽ അധികം സമ്പാദിക്കും. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കും. മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് പദവിയും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ബ്രാഹ്മണരെയും സന്യാസിമാരെയും സഹായിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. സന്താനഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഉന്നത പദവി ലഭിക്കും. പുരുഷന്മാർക്ക് മനോവ്യാകുലതയുണ്ടാകും. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തും. മാതുലന്മാർക്ക് ചില വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജാമ്യം നിൽക്കുക, കടം കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായി രോഗം വരാം. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു.

ലേഖകൻ

പ്രൊഫ. ദേശികം രഘുനാഥൻ

അഗസ്ത്യർ മഠം

പത്താംകല്ല് ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നില്‍

നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

കേരളം, Pin: 695541

Mob - 8078022068

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA