sections
MORE

വ്യാഴമാറ്റം; ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ?

HIGHLIGHTS
  • 2019 നവംബർ 5 നാണ് വ്യാഴമാറ്റം വരുന്നത്
Jupiter-Transit-2019
SHARE

2019 നവംബർ 5 നു ഗുരു (വ്യാഴം) വൃശ്ചികത്തിൽ നിന്നു ധനുവിലേക്ക് മാറുന്നു.

ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അശ്വതി മുതല്‍ രേവതി വരെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഫലം.

അശ്വതി

സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് പദവിയും ജനസ്വാധീനതയും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ദൈവഭക്തിയുണ്ടാകും. ബ്രാഹ്മണരെയും സന്യാസിമാരെയും സൽക്കരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കാവുന്നതാണ്. കൂട്ടുവ്യാപാരം ആരംഭിക്കാം. സന്താനലബ്ധിയുണ്ടാകും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചപ്പെടാം. സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് പുരസ്കാരം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

ഭരണി

ഉന്നത പദവിയും പ്രശസ്തിയും ലഭ്യമാകും. വാഹനം, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പ്രേമസാഫല്യത്തിന്റെ അവസരമായി കാണുന്നു. കൂട്ടുവ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളാൽ മനോചഞ്ചലം ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും. കവിതകൾ എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഉഷ്ണരോഗങ്ങൾ വരാനിടയുണ്ട്. വൃക്കസംബന്ധമായ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കാർത്തിക

വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. പ്രശസ്തി വന്നുചേരും. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ബന്ധം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നതല്ല. പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. ജ്യോതിഷം, കുറി പറയുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തിയും ധനവരവും ഉണ്ടാകും. മാതുലന്മാർക്ക് ചില വൈഷമ്യങ്ങള്‍ വരാം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അൽപം അലസത വരാനിടയുണ്ട്. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗം വരാവുന്നതാണ്.

രോഹിണി

ഭാഗ്യലബ്ധിയുടെ സമയമായി കാണുന്നു. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തും. വ്യാപാരത്താലും മറ്റു തൊഴിലുകളാലും വരുമാനം വന്നുചേരുന്നതായിരിക്കും. പരുഷമായി സംസാരിക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതാണ്. സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സ്ത്രീ സൗഹൃദബന്ധത്താൽ അപകീർത്തിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. അൽപം അലച്ചിൽ ഉണ്ടാകും.

മകയിരം

ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. പിതാവിനെക്കാളും ഉദാരമായ മനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. കവിതകൾ എഴുതുന്നവർക്കും സംഗീത സംവിധായകർക്കും പുരസ്കാരവും ധനവരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കും. അൽപം അലസത അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. പരസ്ത്രീ ബന്ധം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാതൃകുടുംബത്തിൽ നിന്നും ചില വൈഷമ്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

തിരുവാതിര

കോളജ് അധ്യാപകർ, പട്ടാളമേധാവി മുതലായ തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. മലപ്രദേശങ്ങൾ, താഴ്‌വര മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൃഷിയാൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതാണ്. ജാമ്യം നിൽക്കുക, കടം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ചെയ്യുക. ഹാസ്യകലാ പ്രകടനക്കാർക്ക് പല വേദികളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിതാവിനെക്കാളും സന്മനസ്സോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു.

പുണർതം

ആർഡിഒ, ന്യായാധിപൻ മുതലായ തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് പദവിയും പ്രശസ്തിയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അംബാസിഡർ പോലുള്ള പദവി ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഹാസ്യകലാപ്രകടനക്കാർക്ക് പ്രശസ്തിയും ധനവരവും ലഭ്യമാകും. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. ആൺസന്താനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനിടയുണ്ട്. അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു.

പൂയം

കലാമേഖലയിൽ പ്രശസ്തിയാർജിക്കുകയും ധനവരവും വർധിക്കുന്നതാണ്. വ്യാപാരത്താല്‍ ധാരാളം സമ്പാദിക്കും. ഫാന്‍സി, കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററുകളിൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ക്ഷീരോൽപന്ന വ്യാപാരത്താലും വരുമാനം വർധിക്കും. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കും. ബന്ധുക്കളുടെ മംഗളകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. പൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു.

ആയില്യം

ധനാഭിവൃദ്ധിയും മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമായി കാണുന്നു. പാചകതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധാരാളം ജോലി ലഭ്യമാകും. എല്ലാവിധ വ്യാപാരങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഭൂഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. നിലം, വസ്തുക്കളാൽ വരുമാനം വന്നുചേരും. ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ തൊഴിലുകളാൽ മികച്ചനേട്ടം ലഭ്യമാകും. പാർട്ടി പ്രവര്‍ത്തകർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു.

മകം

ഉന്നതപദവി ലഭ്യമാകും. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാൽ പലവിധ നന്മകൾ ലഭിക്കും. ഗുരുക്കളെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. മാധുര്യവും വശ്യതയാർന്ന സംസാരമായിരിക്കും. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടും. എംബിഎ, തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് റാങ്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനും ലഭ്യമാകും. മാതാവിന് യാതൊരു സഹായവും ചെയ്യുന്നതല്ല. വ്യാപാര കാർഷിക മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. മനോചഞ്ചലം അനുഭവപ്പെടും.

പൂരം

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവി ഉയർച്ചയും സ്ഥലമാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സുഖമായ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. കെട്ടിട കോൺട്രാക്ട്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ജനസ്വാധീനതയുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സഹിഷ്ണത ശക്തിയുണ്ടാകും. മനോരോഗികൾക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതാണ്.

ഉത്രം

വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. ഉദരസംബന്ധമായ രോഗം വരാനിടയുണ്ട്. സിനിമാ നാടക കഥാകൃത്തുകൾക്ക് ഭാവന ലഭ്യമാകും. പുരസ്കാരങ്ങൾ‍ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. വയറിങ്, പ്ലംബിങ് മുതലായ തൊഴിലുകളാൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിതാവിനാൽ മാനസികവൈഷമ്യം ഉണ്ടാകും.

അത്തം

ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുടെ സമയമായി കാണുന്നു. ആത്മാർഥതയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. തൊഴിൽ മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. അരി, ധാന്യങ്ങൾ വ്യാപാരത്താൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. അടിക്കടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. സ്ഥലം മാറി താമസിക്കേണ്ടതായി വരും. മാതാവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ചില നന്മകൾ ഉണ്ടാകും. അനുയോജ്യമല്ലാത്തവരുമായി സൗഹൃദബന്ധം പുലർത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗുസ്തി, കബടി ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു. പല്ലുവേദന വരാനിടയുണ്ട്.

ചിത്തിര

കുടുംബഐശ്വര്യവും ധനവരവിന്റെയും സമയമായി കാണുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അധികവിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹം നടക്കുക, ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുക എന്നിവക്കുള്ള സമയമായി കാണുന്നു. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു സൗജന്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല. വർക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ അധികജോലി ലഭിക്കും. ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് തൊഴിൽ ശാലകളിൽ വരുമാനം വർധിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥലം മാറി താമസിക്കാൻ ഉചിതമായ സമയമായി കാണുന്നു.

ചോതി

സിഎ, ക്ലാർക്ക് മുതലായ തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും. പല രാജ്യങ്ങളെകുറിച്ചും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. കാരിയം, വെള്ളി മുതലായ ലോഹങ്ങളാൽ തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ഫാൻസി, ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. ധനസുഭക്ഷിത്വം ഉണ്ടാകും. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. കവിത എഴുതാവുന്നതാണ്.

വിശാഖം

സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം കൈവരിക്കുന്നതാണ്. ആധാരം എഴുത്ത്, കോൺട്രാക്ട്,, മറ്റു തൊഴിലുകളാൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. സ്വർണ്ണക്കട, വെള്ളിക്കടകളിൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. വിദേശമലയാളികൾക്ക് സകലവിധ സുഭക്ഷിത്വങ്ങളും ലഭിക്കും. മാതാവിനോട് സ്നേഹമായിരിക്കും.

അനിഴം

വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധിയും മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമായി കാണുന്നു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. കലാവാസനയുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ സമയമാണ്.അയൽവാസികളോട് സ്നേഹമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരാൽ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സന്താനങ്ങളാലും അയൽവാസികളാലും സന്തോഷമുണ്ടാകും. പിതൃവഴി മനോവൈഷമ്യം അനുഭവപ്പെടും.

തൃക്കേട്ട

സാമ്പത്തികനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരത്താൽ അധികവരുമാനം വന്നുചേരും. അന്യരെ സഹായിക്കും. ചില സമയം ത്യാഗമനസ്കതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. വാക്ചാതുര്യം ഉണ്ടാകും. അൽപം അധൈര്യം അനുഭവപ്പെടും. നൃത്തം, സംഗീതം, മറ്റു കലകള്‍ അഭ്യസിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ്ത്രീ സൗഹൃദബന്ധത്താൽ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്വന്തമായി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അൽപം തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാം.

മൂലം

ഉന്നത സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാകും. ശരീരബലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാർഥതയുള്ള ഉപദേശകര്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അന്യരാൽ അസൂയപ്പെടുന്ന അളവിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകും. കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ സാമർഥ്യവും ധൈര്യവും ഉണ്ടാകും. നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ വിജയിക്കും. നവദമ്പതികൾക്ക് പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരത്താലും മറ്റു തൊഴിലുകളാലും വളരെയധികം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും. സ്ത്രീകളോട് അനുകമ്പയും ദയയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

പൂരാടം

ഒന്നിലധികം മേഖലയിൽ വരുമാനം വന്നുചേരും. സർക്കാരിൽ കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ബില്ലുകൾ പാസ്സായി വന്നുചേരും. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമെങ്കിലും കോപം വർധിക്കുന്നതായിരിക്കും. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികവ്യാപാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പണപഴക്കം അധികരിക്കും. കഠിനമായ ചെലവ് വരാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. ഭാര്യയുടെ ഹിതാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കും.

ഉത്രാടം

സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള അവസരമായി കാണുന്നു. വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അധികജോലി ലഭ്യമാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഹിതാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കും. പ്രശംസനീയരാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടും. ഉന്നതമായ പദവികൾ വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. ബന്ധുക്കളുമായി അകൽച്ചയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിന്റെ സമയമാണ്.

തിരുവോണം

ഗതാഗത വകുപ്പിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കാം. അവർക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വിജയകരമായി ചെയ്തു തീർക്കും. കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സ്വയം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അൽപം അകലെ ജോലി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പഠനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ചുറുചുറുക്കായ സ്വഭാവമായിരിക്കും. യന്ത്രശാലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ചനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

അവിട്ടം

പട്ടാളത്തിലോ പൊലീസിലോ ചേരാവുന്നതാണ്. പുരോഗമനത്തിനുള്ള വഴി തെളിയും. സഹോദരശല്യം അനുഭവപ്പെടാം. ഷോറൂമുകളിൽ അധികവ്യാപാരം നടക്കും. സർക്കാരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളാലും ബഹുമതി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അഭിപ്രായങ്ങൾ അംഗീകരിക്ക തക്കതായിട്ട് കാണുന്നു. വിദേശമലയാളികളാൽ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നുചേരും. വ്യാപാരം, മറ്റു തൊഴിലുകൾ അധികവരുമാനം നൽകും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു.

ചതയം

ബാങ്ക്, റെയിൽവേ, മറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കാം. നല്ല ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. സാമർഥ്യവും കഴിവും ഉള്ളവർ സഹായികളായി വന്നുചേരും. ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള വിജയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കും. പുസ്തകം എഴുതുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യത കാണുന്നു. സന്താനലബ്ധിക്കുള്ള സന്ദർഭമുണ്ട്.

പൂരുരുട്ടാതി

പല മേഖലകളിലും വരുമാനം വന്നുചേരും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അകലെ കമ്പനിയിൽ ലഭിക്കും. ആഡംബരമായ ജീവിതമായിരിക്കും. ഏത് മേഖലയിൽ ആയാലും വിജയം കൈവരിക്കുന്നതാണ്. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കാണുന്നു. പുത്രലബ്ധി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വാഹനം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അനുസരണയുള്ള ഭൃത്യന്മാർ ലഭിക്കും. വ്യാപാരം, തൊഴിൽമേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. പൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായി കാണുന്നു.

ഉത്തൃട്ടാതി

കോളജ് അധ്യാപിക, മറ്റു അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഭാര്യയാലും സന്താനങ്ങളാലും നന്മയുണ്ടാകുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും. കുടുംബഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല സമയമായി കാണുന്നു. പുരോഗമനത്തിനായി സ്വയം പരിശ്രമിക്കും. പിതാവിന് അസുഖം വരാം. മോഷ്ടാക്കളാൽ ഭയം അനുഭവപ്പെടും. ദമ്പതികളിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടാകാം.

രേവതി

സർക്കാരിലെ ഉന്നതപദവിയും ബഹുമാനവും ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. നേരായ ചിന്തനകൾ ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളെ പ്രശംസിക്കുന്നതാണ്. സാമർഥ്യവും ധൈര്യവും ആയി എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തു തീർക്കും. ആത്മാർഥതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നുചേരും. വാഹനം വാങ്ങാവുന്നതാണ.് പ്രശസ്തിയും ഉന്നതമായ ജീവിതവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വ്യാപാരം, കോൺട്രാക്ട്, മറ്റു തൊഴിലുകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ഗൃഹം നിര്‍മ്മിക്കാം. ബാങ്കിൽ ലോണിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകും. ശത്രുഭയം, മോഷ്ടാക്കളാൽ ഭയം ഉണ്ടാകും. ദമ്പതികൾ സ്വരച്ചേർച്ചക്കുറവ് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ലേഖകൻ 

പ്രൊഫ. ദേശികം രഘുനാഥൻ

അഗസ്ത്യർ മഠം

പത്താംകല്ല് ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നില്‍

നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

കേരളം, Pin: 695541

Mob - 8078022068

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
FROM ONMANORAMA