sections
MORE

മിഥുനമാസത്തിലെ സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം

HIGHLIGHTS
  • മിഥുനമാസം ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ?
monthly-prediction-midhunam
SHARE

മേടക്കൂർ: (അശ്വതി.  ഭരണി.  കാർത്തിക 1/4 ): 

ശനി, കേതു, കുജൻ,  വ്യാഴം,  രാഹു എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും സൂര്യൻ,  രാഹു, ശുക്രൻ, ബുധൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

മുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. ബന്ധുഗുണം വർധിക്കും. കുടുംബസമേതം യാത്രകൾ നടത്തും. ഭൂമിവില്പ്പനവഴി സാമ്പത്തികലാഭം. തൊഴിൽപരമമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാം. ഭാഗ്യപുഷ്ടി വർധിച്ച്  നിൽക്കുന്ന മാസമാണ്.  ധനപരമായ ആനുകൂല്യം. തൊഴിൽരംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ അലോസരം സൃഷ്ടിക്കും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽവിജയം. തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം.പ്രവർത്തനവിജയം കൈവരിക്കും. സഹോദരങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള അനുഭവഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒന്നിക്കും. തൊഴിൽമേഖലശാന്തമാകും. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അധിക ശ്രദ്ധപുലർത്തുക. പൊതുപ്രവർത്തങ്ങളിൽ പ്രശസ്തിവർധിക്കും. അവിചാരിതയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഗൃഹത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി വേണ്ടിവരും. തടസ്സങ്ങൾമാറികാര്യപുരോഗതിയുണ്ടാകും.

ഇടവക്കൂർ(കാർത്തിക3/4. രോഹിണി. മകയിരം1/2):

വ്യാഴം, ശനി, ബുധൻ, കുജൻ എന്നിവർ പ്രതികൂലരായും. രാഹു, കേതു, സൂര്യൻ, ശുക്രൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനായിപണം മുടക്കേണ്ടിവരും.  ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ ഇടപെടൽ  മൂലം അപകടങ്ങളിൽ  നിന്നു രക്ഷ നേടും. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കൾ  തിരികെ ലഭിക്കും. വാസസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്  സ്ഥലം മാറ്റം,  ഇഷ്ടസ്ഥാന ലബ്ധി എന്നിവയുണ്ടാകും. പണച്ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ  ഏർപ്പെടും. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തു പ്രവർത്തി ക്കുന്നവർക്ക്  ജനസമ്മിതി. സഞ്ചാരക്ലേശം വർധിക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക്   വിജയം കൈവരിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് ,  ചിട്ടി എന്നിവയിൽ  നിന്നു ധനലാഭത്തിനു സാധ്യത. മത്സരപ്പരീക്ഷയിൽ  വിജയിക്കും.  അവിചാരിത ധനനഷ്ടത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മിഥുനക്കൂർ ( മകയിരം 1/ 2.  തിരുവാതിര.  പുണർതം 3/4 ) : 

വ്യാഴം,   സൂര്യൻ,  കുജൻ ,  ശുക്രൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും  രാഹു,  കേതു , ശനി,  എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും  സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ തടങ്കൽ അനുഭവിക്കും. പണമിടപാടുകളിൽ  കൃത്യത പുലർത്തുവാൻ കഴിയാതെ വരും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഭാഗ്യഭംഗം ഉണ്ടാവാം. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ തടസ്സം. കലാരംഗത്തു പ്രവർത്തി ക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി. നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചെടുക്കാമെന്നു   കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളിലും അവിചാരിത തടസ്സം. മാസമദ്ധ്യത്തിനു ശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ അനുകൂലമാകും.  കുടുംബത്തിൽ  നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ  ശമിക്കും.  പുതിയ ഭൂമി വാങ്ങുവാൻ  തീരുമാനമെടുക്കും.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്  ജോലി ലഭിക്കും. താല്ക്കാലിക ജോലികൾ  സ്ഥിരപ്പെടും. വ്യാപാര വിജയം, ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് നേട്ടം എന്നിവ കൈവരിക്കും. സ്ഥലംമാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക്  അനുകൂല സാഹചര്യം. ആരോഗ്യനിലതൃപ്തികരമാകും. മനസിനു സന്തോഷം നല്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. സാധിച്ചെടുക്കാൻ വിഷമമെന്നു കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളും നിഷ്പ്രയാസം നേടിയെടുക്കും. അകന്നിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അടുക്കും. ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് നേട്ടം കൈവരിക്കും. സ്ഥലംമാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക്  അനുകൂല സാഹചര്യം. 

കർക്കിടകക്കൂർ  ( പുണർതം 1/ 4.  പൂയം.  ആയില്യം ) :

ശുക്രൻ,  ബുധൻ ,  ശനി എന്നിവർ അനുകൂലരായും.  വ്യാഴം കേതു,  രാഹു ,  സൂര്യൻ,  കുജൻ എന്നിവർ പ്രതികൂലരായും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അനുകൂല ഫലങ്ങൾ അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും. സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും.  ആരോഗ്യപരമായി ഉന്മേഷം. തൊഴിൽരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും.വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. പ്രേമബന്ധങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ.പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാൻ ആലോചിക്കും.അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിക്കും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽതിരിച്ചടികൾ, ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽചെറിയപ്രശ്നങ്ങൾ, വാക്കുതർക്കങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാവാം. ബിസിനസ്സിൽ നേരിയ എതിർപ്പുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കടബാദ്ധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. അപവാദംകേൾക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ എല്ലാകാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭൂമി, വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും.

ചിങ്ങക്കൂർ ( മകം.  പൂരം.  ഉത്രം 1/ 4 )

വ്യാഴം,  ശനി ,  രാഹു, ശുക്രൻ, സൂര്യൻ  എന്നിവർ അനുകൂലരായും  കേതു ബുധൻ ,  കുജൻ എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും  സഞ്ചരിക്കുന്നു.

പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കും. വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും.  സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് ബിസിനസ് ആലോചന.  വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അബദ്ധത്തിൽ ചാടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച്  ഉപയോഗിക്കുക.  വിശ്രമം കുറയും. വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്ക് മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ബിസിനസുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച നേട്ടം.വ്യവഹാര വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ  സംബന്ധിക്കും. അധിക യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.  ആരോഗ്യപരമായി പൊതുവെ  അനുകൂലമല്ല.  സാമ്പത്തിക പരമായ വിഷമതകൾ അലട്ടും. ഭാര്യാ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. അധികാരികളിൽ  നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ലഭിക്കും.സന്തോഷം  നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകും.  

കന്നിക്കൂർ  (ഉത്രം 3/4.  അത്തം.  ചിത്തിര 1/2) :

വ്യാഴം, ബുധൻ,  രാഹു,  ശനി എന്നിവർ അനുകൂലമായും  കേതു ,  ശുക്രൻ,  കുജൻ   എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.  

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ മാസമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ച് മാനസിക വിഷമം വരുത്തിവയ്ക്കും. അവിചാരിത പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാകും.ഏറ്റെടുത്തപ്രവത്തനങ്ങളിൽ വിജയം. കുടുംബസൗഖ്യം.ആരോഗ്യപരമായി അനുകൂലം. വിവാഹംവാക്കുറപ്പിക്കും.  തൊഴിൽ പരമമായ മാറ്റങ്ങൾ.  സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും.   കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾനടക്കും. തൊഴിൽരംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ. യാത്രകൾവേണ്ടിവരും. മാനസിക സന്തോഷം വർധിക്കും. തൊഴിലിൽഅനുകൂലമായ സാഹചര്യം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും.വിദേശതൊഴിൽ ശ്രമത്തിൽ അനുകൂലതീരുമാനങ്ങൾ. കലാപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കു സാദ്ധ്യത.. ബന്ധുജനങ്ങളിൽ ധനവരുമാനംപ്രതീക്ഷിക്കാം.  തൊഴിലുടമകൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന്  അനുകൂല നടപടികൾ  പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

തുലാക്കൂർ ( ചിത്തിര 1/2.  ചോതി.  വിശാഖം 3/ 4 )

വ്യാഴം,   സൂര്യൻ,  കുജൻ,  ശുക്രൻ എന്നിവർ പ്രതിക്കൂലമായും ശനി  ,  രാഹു,  ബുധൻ ,  കേതു എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഗുണഫലങ്ങൾ അധികരിക്കുന്ന മാസമാണ്. അവിചാരിത യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.  മാനസിക സന്തോഷം വർധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തു ചേരും. ഗൃഹത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. തടസ്സങ്ങൾമാറി കാര്യപുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും. ദമ്പതികൾ ഒന്നിച്ച് യാത്രകൾ നടത്തും.  തൊഴിൽരംഗത്തു നിന്ന് അവധിയെടുക്കും. പുണ്യസ്ഥല സന്ദർശനം നടത്തും.  യാത്രയ്ക്കായി പണച്ചെലവ്.  ത്വക് രോഗശമന സാദ്ധ്യത. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും.   മനസ്സിൻറെ സന്തോഷം വർധിക്കും.  ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം. അയൽവാസികളുടെ  സഹായം ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന  രോഗാരിഷ്ടതകൾ  ശമിക്കും.  സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ.  ധനപരമായി  അനുകൂലം. സന്താനങ്ങൾക്ക് പുതിയ കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം.  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല  ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കാം.  അലസത പിടികൂടും. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും.  ധനപരമായ ചെലവുകൾ വർധിക്കും.

വൃശ്ചികക്കൂർ ( വിശാഖം 1/4.  അനിഴം.  തൃക്കേട്ട ) :

വ്യാഴം,  രാഹു,  സൂര്യൻ,  കുജൻ എന്നിവർപ്രതികൂലമായും  ശനി, കേതു,  ശുക്രൻ, ബുധൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

മാസമദ്ധ്യം വരെ ഗുണഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞുനിൽക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും. വിവാഹആലോചനകളിൽ പുരോഗതി.  വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.  ബിസിനസ്സിൽ ധനനഷ്ടം. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും.  ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധകുറയും.വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം. ഏറ്റെടുത്തജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. ആവശ്യത്തിലധികം മാനസിക സംഘർഷം.  വിശ്രമം കുറയും. യാത്രകളിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കും.  പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. പുതിയ വസ്ത്ര-ആഭരണ  ലാഭം. ധനപരമായ ചെലവുകൾ വർധിക്കും.  പിന്നീട് ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവിടും. നടപ്പാകില്ലെന്നു കരുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. പുതിയ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായി നില നിന്നിരുന്ന തർക്കം അവസാനിക്കും.  

ധനുക്കൂർ ( മൂലം.  പൂരാടം.  ഉത്രാടം1/4 ) :

ബുധൻ,  കുജൻ ,  ശുക്രൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും സൂര്യൻ ,  ശനി ,  രാഹു, വ്യാഴം,  കേതു  എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും  സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ  മാസമാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും.  രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം.  ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിൽപരമായി അനുകൂലമാറ്റങ്ങൾ.അനാവശ്യ മാനസിക ഉത്ക്കണ്ഠ ശമിക്കും. ഗൃഹസുഖം കുറയും.  പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. ബന്ധുജന സമാഗമം ഉണ്ടാകും.  അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് രോഗദുരിത സാദ്ധ്യത.  പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക .   യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.  സാമ്പത്തിക പരമമായ നേട്ടം കൈവരിക്കും.  മനസ്സിന് സന്തോഷ സൂചകമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കും.  സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ.  തൊഴിലിൽ  നല്ല മാറ്റങ്ങൾ.  

മകരക്കൂർ ( ഉത്രാടം 3/4.  തിരുവോണം.  അവിട്ടം 1/2 ) :

വ്യാഴം,  കുജൻ ,  ബുധൻ എന്നിവർ അനുകൂലമായും ശനി ,  രാഹു, കേതു,  ശുക്രൻ,  സൂര്യൻ എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന മാസമാണ്. പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം.  ബന്ധു ഗുണമനുഭവിക്കും.  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.  ദാമ്പത്യജീവിത സൗഖ്യം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത  കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും. മാതാവിനോ മാതൃജനങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടായിരുന്ന അരിഷ്ടത ശമിക്കും.  തൊഴിൽ രംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കും. പഠനത്തിലും ജോലിയിലും   ഉന്മേഷം വർധിക്കും.  മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും.  കടബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചനം.   സത്കർമ്മങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവിടും. ഭക്ഷണ സുഖമുണ്ടാവും.  ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടം കൈവരിക്കും.  വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യു മ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാസാവസാനത്തോടെ കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാദ്ധ്യത.  സഹപ്രവർത്തകർ നിമിത്തമായി മനോവിഷമം. 

കുംഭക്കൂർ ( അവിട്ടം 1/2.  ചതയം.  പൂരുരുട്ടാതി 3/4 ) :

സൂര്യൻ,  ശുക്രൻ,  കുജൻ,  ശനി  എന്നിവർ പ്രതികൂലമായും വ്യാഴം,   രാഹു ,  ബുധൻ, കേതു  എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന മാസമാണ്.  ധനപരമായി അനുകൂലം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുചേരൽ ,  തൊഴിൽപരമായ  നേട്ടം,  വിവാഹ ആലോചകളിൽ   തീരുമാനം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭക്ഷണസുഖം ലഭിക്കും.  ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശീലത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അന്യരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടം.  സുഹൃദ് ഗുണം വർധിക്കും.  സർക്കാർ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉന്മേഷം വർധിക്കും. പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത്മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും.  

മീനക്കൂർ ( പൂരുരുട്ടാതി 1/4.  ഉത്രട്ടാതി.  രേവതി ) : 

ശനി, വ്യാഴം, കേതു, കുജൻ എന്നിവർപ്രതികൂലമായും രാഹു,  ബുധൻ,  സൂര്യൻ, ശുക്രൻ   എന്നിവർ അനുകൂലമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ മാസമാണ്. സ്വത്തു സംബന്ധമായ തർക്കത്തിൽ തീരുമാനം.  വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും.  ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത.  ദാമ്പത്യപരമമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും. സാമ്പത്തികമായി വിഷമതകൾ നേരിടും.  പണം നൽകാനുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടത. വാഹനകൈകാര്യം ചെയ്യമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതി. ഔഷധസേവ വേണ്ടി വരും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. യാത്രകൾ കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽനേട്ടം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ.  മനഃസുഖം കുറയും.  തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ. ജലദോഷം പനി കാലാവസ്ഥാ ജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ പിടിപെടുവാൻ സാദ്ധ്യത.  കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കും.  സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും. 

English Summary : Monthly Prediction in Midhunam 2020

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA