sections
MORE

അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം

HIGHLIGHTS
  • ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 17 വരെയുള്ള സമ്പൂർണഫലം
weekly-star-prediction-october-11-to-17
SHARE

അശ്വതി: 

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തൊഴിൽപരമായ  ഉണ്ടാകും. അന്യരുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട് മാനഹാനിക്ക് സാധ്യത. ഗൃഹത്തിൽ  ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കും,  പ്രേമബന്ധങ്ങളിൽ   മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ശക്തമായ  എതിർപ്പുകൾ നേരിടും . 

ഭരണി:

സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ  മൂലം വിഷമാവസ്ഥകൾ തരണം ചെയ്യും . നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കൾ  തിരികെ ലഭിക്കും. വാസസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റം സംഭവിക്കാം.  പൊതുപ്രവർത്തന  രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്  ജനസമ്മിതി.

കാർത്തിക:

ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ധനപരമായി വരം അനുകൂലമല്ല.  സഞ്ചാരക്ലേശം വർധിക്കും.   ഇൻഷുറന്സ് , ചിട്ടി എന്നിവയിൽ  നിന്നു ധനലാഭത്തിനു സാധ്യത. തൊഴിലന്വേഷണങ്ങൾ വിജയിക്കും .രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എതിർപ്പുകൾ  നേരിടേണ്ടി വരും. 

ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ എപ്പോൾ, എങ്ങനെ?

രോഹിണി :

അനുകൂല ഫലങ്ങൾ  ലഭിക്കുവാൻ  സാധ്യതയുള്ള വാരം. അവിചാരിതമായ ധനലാഭമുണ്ടാകും. ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ലഭിക്കും . കടങ്ങൾ  വീട്ടുവാൻ  സാധിക്കും.ബന്ധു ജനസഹായം ലഭിക്കും.  തടസങ്ങൾ  തരണം ചെയ്യുവാൻ  സാധിക്കും. 

മകയിരം :

വിവാഹമാലോചനകളിൽ  അനുകൂല ഫലങ്ങൾ.  രോഗബാധിതർക്ക്  ആശ്വാസമുണ്ടാകും. പൊതു പ്രവർത്തനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ.   വാഹനം വാങ്ങുവാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാവും. വ്യവഹാര വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം.  മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താൽ  പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാകും . 

തിരുവാതിര :

കുടുംബ  സമേതം പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള  മനോവിഷമം അനുഭവിക്കും. സ്വന്തമായ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്  സാമ്പത്തിക വിഷമമുണ്ടാകും.  ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം . 

പുണർതം: 

ഇഷ്ടജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ .   വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്കു മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തില് ചെറിയ  പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. സന്താനങ്ങൾക്ക്  ഉന്നമനമുണ്ടാകും. നേത്രരോഗ സാധ്യത. 

പൂയം:   

ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകളെ  തുടർന്ന്  ഔഷധ സേവ വേണ്ടി വരാം .   പ്രതികൂലമായി നില നിന്നിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാറും. സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ നേട്ടം. പ്രവർത്തന മാന്ദ്യം വിട്ടുമാറും . വിവാഹാലോചനകളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം . 

ആയില്യം:

സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ  ശമിക്കും . ഉദരരോഗ സാദ്ധ്യത . സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ  തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യത . ദാമ്പത്യവിരഹം അനുഭവിക്കും .  ഗൃഹനിർമ്മാണം  നീട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടിവരും .വാരത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ ആരോഗ്യവിഷമതകൾ ഒഴിയും. പുതിയ ബിസിനസുകൾക്ക്  അനുകൂല സമയമല്ല . 

മകം :

സുഹൃത്തുക്കൾ മൂലം  ചെറിയ  പ്രശ്നങ്ങൾ. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങും,  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും . പുതിയ ബിസിനസ്സ് വഴി നേട്ടം .  ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസാദ്ധ്യത്തിന്  തുടക്കത്തിൽ തടസ്സം. ബന്ധുജന വിരഹം അനുഭവിക്കും . 

പൂരം :

ധനപരമായി വാരം അനുകൂലമല്ല .  കർമ്മ രംഗത്ത് ഉന്നതി.  സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ. പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ  ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചു കാര്യവിജയം സാധിക്കുകയില്ല .  വാരത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ രോഗശമനം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം എന്നിവയുണ്ടാകും. 

ഉത്രം :

പുതിയ തൊഴിലുകൾ തേടുന്നവർക്ക്  അനുകൂല ഫലം. സഹായികളിൽ  നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ  വഴി പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യസാധ്യം. വിവാഹാലോചകൾ  തീരുമാനത്തിലെത്തും. കടങ്ങൾ  വീട്ടുവാനും പണയ ഉരുപ്പടികൾ  തിരിച്ചെടുക്കുവാനും സാധിക്കും. ദീർഘകാലമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ  വിജയം നേടും.സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും . 

1196 സമ്പൂർണ മലയാള പുതുവർഷഫലം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

അത്തം:

വാഹനത്താൽ  പരുക്കിനു സാദ്ധ്യത .  സ്വത്തു തർക്കങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാവും . യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ . ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടങ്ങൾ. ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും . പണമിടപടികളിൽ കൃത്യത പുലർത്തും. 

ചിത്തിര: 

അപ്രതീക്ഷിത ധനനഷ്ടം നേരിടും. വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ  കൈമോശം വരാനിടയുണ്ട്.  ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും. സർക്കാർ  ജീവനക്കാർക്ക്  വാരം അനുകൂലമല്ല.  തൊഴിലന്വേഷണത്തിൽ  നേട്ടം കൈവരിക്കും. വിവാഹ ആലോചനകളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. 

ചോതി :

പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ   ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്  അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കുകയാൽ സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ തരണം ചെയ്യും. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കൾ  തിരികെ ലഭിക്കും. വാസസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റം സംഭവിക്കാം.  

വിശാഖം :

ധനപരമായ വിഷമതകൾ നേരിടും.  വാക്കുറപ്പിച്ച വിവാഹത്തിൽ  മാറ്റം സംഭവിക്കാം .ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സന്താനങ്ങൾക്കായി  പണച്ചെലവ്. 

അനിഴം :

ഭൂമി വിൽപ്പനയിൽ തീരുമാനമാകും. പുതിയ ആഭരണം വാങ്ങും. പണച്ചെലവ് അധികരിക്കുവാൻ  ഇടയുള്ള വാരമാണ്. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  വിജയിക്കുവാൻ കഠിനശ്രമം വേണ്ടിവരും.ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. മാതാവിന്  രോഗാരിഷ്ടതകൾ. 

തൃക്കേട്ട:

അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗദുരിതങ്ങളിൽ  നിന്ന് മോചനം. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ  പഴി കേൾക്കേണ്ടിവരും .  ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങള്ക്ക് അരിഷ്ടതകൾക്ക്  സാധ്യത. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും.

മൂലം: 

പണമിടപാടുകളിൽ  കൃത്യത പാലിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. ഗൃഹത്തിൽ  നവീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടക്കും. കുടുംബജീവിത സൗഖ്യം വർധിക്കും . വിവാദപരമായ പല കാര്യങ്ങളിൽ  നിന്നും മനസിന് സുഖം ലഭിക്കും.  

പൂരാടം: 

പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കും . ശ്വാസകോശ  രോഗങ്ങൾ  പിടിപെടാം. ദീര്ഘയാത്രകൾ  ഒഴിവാക്കുക. പണമിടപാടുകളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.   കുടുംബ  സ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും. 

ഉത്രാടം: 

മാനസിക പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും . ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ  ചെറിയ പിണക്കങ്ങൾ  ഉടലെടുക്കും. മുതിർന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക്  അനാരോഗ്യം. ഏർപ്പെടുന്ന  കാര്യ ങ്ങളിൽ  ഉദ്ദേശിച്ച വിജയം ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ  നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. ബന്ധുക്കളെ താല്ക്കാലികമായി പിരിഞ്ഞുകഴിയേണ്ടി വരും. 

തിരുവോണം: 

ബന്ധുജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ  അടുത്തു കഴിയും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ  ശ്രദ്ധ വർധിക്കും . ലോട്ടറികളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. യാത്രകളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. സംഭാഷണത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിരോധം സമ്പാദിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.  ലഹരിവസ്തുക്കളിൽ താൽപ്പര്യം വർധിക്കും  . 

അവിട്ടം: 

ആരോഗ്യപരമായി വാരം  അനുകൂലം.  വിവാഹം വാക്കുറപ്പിക്കും. തൊഴിൽ പരമമായ മാറ്റങ്ങൾ.  മാനസിക ഉത്ക്കണ്ഠ അധികരിക്കും .  സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും. ദ്രവ്യലാഭത്തിനു സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. 

ചതയം:

ധനപരമായി  വാരം  നന്നല്ല. കുടുംബത്തിൽ സത്കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ. അവിചാരിത യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. മാനസിക നിരാശ വർധിക്കും.   വാഹനവിൽപ്പനയിലൂടെ ധനലാഭം. ബന്ധുജന  സഹായം ലഭിക്കും. 

നക്ഷത്രപ്പൊരുത്തം നോക്കാം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

പൂരുരുട്ടാതി:

ആരോഗ്യ പരമായി വരം അനുകൂലമല്ല  .പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും .ഭവനത്തിൽ  മംഗളകർമങ്ങൾ  നടക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ  അടുത്തു കഴിയും. വിദേശ തൊഴിൽ ശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചടികൾ നേരിടും .  കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. 

ഉത്രട്ടാതി: 

ബിസിനസ്സിൽ അവിചാരിത ധനനഷ്ടം , ബന്ധുക്കളെ പിരിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടിവരും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പണച്ചെലവ് .   കുടുംബ പരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ അന്യരുടെ സഹായം തേടും  .  തൊഴിൽ പരമമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. 

രേവതി:

അടുത്ത ബന്ധു ജനങ്ങൾക്ക്  രോഗബാധാ സാദ്ധ്യത . സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ അധികരിക്കും . സുഹൃത്തുക്കളുമായി വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. പ്രധാന തൊഴിലിൽ  നിന്ന്  വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടിവരും. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും . സർക്കാരിൽ  നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാം. 

English Summary : Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam / October 11 to 17

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA