sections
MORE

അടുത്തയാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ വാരഫലം

HIGHLIGHTS
  • സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?
weekly-star-prediction-Photo-Credit-Carlos-Amarillo
SHARE

അശ്വതി  :

സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ ശമിക്കും. മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ അയവ്.  ബന്ധുഗുണം അനുഭവിക്കും . ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതി.  വിദേശ ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും . 

ഭരണി : 

തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് അധികരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടും. വാഗ്ദാനം നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിരരുത്.  

കാർത്തിക : 

സാമ്പത്തികമായി  വിഷമതകൾ നേരിടും.മേലാധികാരികൾ, തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ .  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും . ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകളുണ്ടാവും.  

രോഹിണി  : 

ഭൂമി വിൽപ്പനയിൽ തീരുമാനം . ഏജൻസി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാഭം. സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും.  വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവർക്ക്  ഉത്തമ ബന്ധം ലഭിക്കും.

മകയിരം  :

പൊതു പ്രവർത്തങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും . സാമ്പത്തികമായി . പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ല . ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ. 

തിരുവാതിര  :

ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി . മാനസിക മായ സംതൃപ്തി .  മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും . ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് മോചനം . സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും.  

പുണർതം  :

കുടുംബ സൗഖ്യം . ബന്ധുജന സമാഗമം. മാനസിക  സുഖവർധന . പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേട്ടം.   പരീക്ഷാ വിജയം . അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക 

പൂയം  :

മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കും . സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പണച്ചെലവ്. കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും . 

ആയില്യം  :

വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽപരമായി നിലനിന്നിരുന്ന  ഉത്കണ്ഠയിലും അയവുണ്ടാകും  . ഗൃഹ സുഖം കുറയും. പ്രവർത്തനപരമമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് മോചനം .അധിക യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.

മകം  :

സന്താനങ്ങളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായി യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഏജൻസി ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം .  കാര്യസാദ്ധ്യത്തിന് ബന്ധു ജന സഹായം

പൂരം  :

സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവം  കൈകാര്യം ചെയ്യും. കർമ്മ രംഗത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ശല്യമുണ്ടാ കുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം അതിജീവിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി അനുകൂല സമയമല്ല . അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ജലജന്യ രോഗ സാദ്ധ്യത . 

ഉത്രം  : 

ബിസിനസ്സിൽ  ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം .  പ്രവർത്തന  രംഗത്ത് അസൂയാവഹമായ നേട്ടങ്ങൾ   കൈവരിക്കാൻ  സാധിക്കും. കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ  താല്പര്യം വർധിക്കും. അഭിഭാഷകർ അധ്യാപകർ എന്നിവർക്ക്  തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ. 

അത്തം :

ചില ബന്ധുക്കൾ  ശത്രുതാമനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള     അവസരമൊരുങ്ങും.  മാതാപിതാക്കളുമായി  അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ധനപരമായ വിഷമതകൾ .തൊഴിലു മായി ബന്ധപ്പെട്ട്  അധിക യാത്രകൾ  വേണ്ടിവരും. 

ചിത്തിര  : 

ജീവിതപങ്കാളിയ്ക്ക് അവിചാരിതമായി  അസുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ബന്ധുജനങ്ങൾ  വാക്കുകൾ  കൊണ്ട് മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തും. ഉദ്ധിഷ്ട കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനുള്ള  തടസ്സം മറികടക്കും. കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനനഷ്ടം നേരിടാവുന്ന വാരമാണ്. 

ചോതി  : 

സന്താനങ്ങളാൽ  മനഃസന്തോഷം വർധിക്കും . ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും . തൊഴിൽ രംഗം അശാന്തമാവും . മേലധികാരികളുടെ അപ്രിയം സമ്പാദിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

വിശാഖം :

തൊഴിൽ പരമായി  അനുകൂല സമയം. അവിചാരിത  ധനലാഭ യോഗം. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തടസ്സം മറികടക്കും. പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും .

അനിഴം  : 

സാമ്പത്തിക  ഇടപാടുകളിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുക. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ  ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മേലധികാരികളുടെ അപ്രിയം നേരിടേണ്ടിവരും. അയൽവാസികളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ. 

തൃക്കേട്ട  : 

ആരോഗ്യപരമായി വാരം  അനുകൂലം .  സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവം പ്രതീക്ഷിക്കാം.  ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ  തുടങ്ങാൻ  അനുകൂല സമയമല്ല. കലാരംഗത്ത് പ്രശസ്തി വർധിക്കും .

മൂലം :

ധനപരമായ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കേണ്ടിവരും . മനസ്സിന്റെ ആശങ്കകൾ അവസാനിക്കും .  പുതിയ സുഹൃദ്  ബന്ധം മുഖേന ജീവിതത്തിൽ  മാറ്റം ഉണ്ടാകും. പ്രവർത്തനങ്ങൾ  വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും . 

പൂരാടം  :

സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന്  വിപരീതാനുഭവങ്ങൾ . പ്രണയ ജീവിത്തിൽ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ . മാതാവിന് ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. വൈദ്യ സന്ദർശനം വേണ്ടിവരും. 

ഉത്രാടം  :   

ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ  അനുഭവപ്പെടും. തൊഴിൽ പരമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്  അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും 

തിരുവോണം :

ഗൃഹത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. ദാമ്പത്യ കലഹം ശമിക്കും . ഉദര രോഗ സാദ്ധ്യത . തൊഴിൽ പരമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ   . സാമ്പത്തികമായി വാരം  അനുകൂലമല്ല  .

അവിട്ടം  :

കുടുംബ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കും. നിദ്രാഭംഗം അനുഭവപ്പെടും. ആരോഗ്യവിഷമതകൾ ശമിക്കും. ഔഷധ സേവ  അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും .  സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും. തൊഴിൽപരമായി  അനുകൂല സമയമല്ല. 

ചതയം :

പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്  അനുകൂല സമയം. പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം. സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള  സന്തോഷം അനുഭവിക്കും . കടം നൽകിയിരുന്ന പണം തിരികെ   ലഭിക്കും . മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി  :

മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയം. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ . ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന്  നേട്ടം . തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ  സാഹചര്യം. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും.

ഉത്തൃട്ടാതി: 

ഗൃഹാന്തരീക്ഷം അസംതൃപ്തകരമായിരിക്കും. വാഹന സംബന്ധമായി ചെലവുകൾ വർധിക്കും. സാമ്പത്തികമായി അമിതമായ ചെലവുകൾ.   ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ.  

രേവതി  :

ബന്ധു ജന സമാഗമം . തൊഴിൽരഹിതർക്ക് താൽക്കാലിക ജോലി ലഭിക്കും.  തൊഴിൽപരമായ അധിക സമ്മർദ്ദം. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ  സംബന്ധിക്കും.

English Summary : Weekly Star Prediction by Sajeev Shastharam / 2021 August 29 to September 04

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

മിസൈൽ മുനകൂർപ്പിച്ച് കൊറിയകൾ; കോവിഡ് ഒതുങ്ങും മുമ്പ് വരുമോ ‘കൊറിയൻ യുദ്ധം’?

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA