sections
MORE

ഒക്ടോബറിലെ സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം ; പുണർതം ,പൂയം ,ആയില്യം

HIGHLIGHTS
  • പുണർതം ,പൂയം ,ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌ ഒക്ടോബർ മാസം എങ്ങനെ?
monthly-prediction-october-punartham-pooyam-ayilyam
SHARE

പുണർതം 

പഠിച്ച വിദ്യയോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം വന്നു ചേരുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വ്യാപാരമേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ പുനരാരംഭിക്കും. ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മനസ്സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. കാര്യകാരണ സഹിതം സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി നേട്ടം കാണുന്നു. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ ഫലം വന്നു ചേരും. വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും അനുകൂലമായ സമയം. സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളാൽ അബദ്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശ്വസ്‌ത സേവനത്തിന് പ്രശസ്‌തിപത്രം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം കാണുന്നു. ശാസ്ത്രപരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതി കാണുന്നു. ഏറ്റെടുക്കുന്ന കരാർ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വിദേശത്തു താമസിക്കുന്ന ചിലർക്ക് സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും. ഗൃഹത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കും. കാർഷിക മേഖലകളിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാനും പുണർതം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ യോഗം കാണുന്നു.

പൂയം 

വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം വന്നു ചേരും. വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് സ്വയം തയാറാകുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. വ്യാപാരവിപണനവിതരണ മേഖലകളിലെ നേട്ടം കുറവുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഭാവിയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായ മേഖലകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. വിദേശത്തു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു. കാർഷിക മേഖലകളിൽ ആധുനിക സംവിധാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിപുലീകരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ നിർദേശം സ്വീകരിച്ചു വസ്‌തു തർക്കം പരിഹരിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഗവേഷകർക്കും അനുകൂലമായ സമയം കാണുന്നു. ഔദ്യോഗിക മേഖലകളിൽ ചുമതലകൾ വർധിക്കും. കീഴ്‌ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം വന്നു ചേരും. തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഔചിത്യം ഉണ്ടാകുന്നതു വഴി സൽക്കീർത്തി, സജ്ജനപ്രീതി എന്നിവ വന്നു ചേരും. ഭരണസംവിധാനത്തിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കും. ആത്മീയ ചിന്തകൾ മനസ്സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം, സ്വസ്ഥത, ദാമ്പത്യസൗഖ്യം എന്നിവയ്ക്കു യോഗം കാണുന്നു. മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ മാതാവിന് അസുഖം വർധിക്കാം. ശുഭസൂചകങ്ങളായ കർമമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മനസ്സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കൈവെടിയാതെ ഈശ്വരപ്രാർഥനകളോടുകൂടിയ സമീപനത്താൽ സർവകാര്യ വിജയം നേടും. ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്‌തിയും വന്നു ചേരുവാനും പൂയം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ യോഗം കാണുന്നു.

ആയില്യം

കാര്യകാരണ സഹിതം സമർപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ അനുകൂലമായ ഫലം വന്നു ചേരും. എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ പുതിയ ഗൃഹത്തിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുവാൻ അവസരം കാണുന്നു. ജീവിത ചെലവുകൾ കുറയും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രീതി വന്നു ചേരാം. വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ യന്ത്രത്തകരാർ സംഭവിക്കാം. സഹജമായ കഴിവുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കും. സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം. വിദേശത്തുള്ള ചിലർക്ക് സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് തൃപ്‌തികരമായ വിഷയത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കും. പദ്ധതി സമർപ്പണത്തിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്‌തി നേടും. വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം. ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ വർധിക്കും. പുതിയ ഭരണസംവിധാനം സ്വീകരിക്കും. നേർന്നു കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്‌തു തീർക്കും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. കാർഷിക മേഖലകൾ വിപുലീകരിക്കും. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സഹപാഠികളെ കാണുവാനും ഗതകാല സ്‌മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും. മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗുരുകാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹാശ്ശിസുകളോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കാനും ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് യോഗം കാണുന്നു.

English Summary: Monthly Prediction by Kanippayyur October 2021 / Punartham , Pooyam , Ayilyam 

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN STAR PREDICTIONS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ക്രിക്കറ്റ് 20 ഓവറിലേക്കു ചുരുങ്ങിയത് എങ്ങനെ?

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA