ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ? കാണിപ്പയ്യൂർ

HIGHLIGHTS
  • മീനമാസം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ?
  • 2023 മാർച്ച് 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം
Weekly-prediction-kanippayyur
SHARE

അശ്വതി: ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. തൊഴിൽ മേഖലകളോടു ബന്ധപ്പെട്ടു ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. വിദഗ്ധോപദേശം തേടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്. 

ഭരണി: സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരുമായി സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. മംഗളകർമങ്ങളിൽ കുടുംബ സമേതം പങ്കെടുക്കും.

കാർത്തിക: ഗൃഹനിർമാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഭൂമി വാങ്ങുവാനിടവരും. ഉപരിപഠനത്തിനനുസൃതമായ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും.

രോഹിണി: വിശ്വസ്ത സേവനത്തിനു പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും. തൊഴിൽമേഖലകളോടു ബന്ധപ്പെട്ടു സാമ്പത്തികനേട്ടം വർധിക്കും. മനസ്സിലുദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും.

മകയിരം: വ്യാപാര–വ്യവസായ സമുച്ചയം പണിയുവാനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആശ്വാസ വചനങ്ങളാൽ മനസ്സമാധാനം കൈവരും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്കു സ്ഥാനമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിലെ അകാരണ കലഹം പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

പുണർതം: മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരാരാധനകളാൽ സാധ്യമാകും. പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിനു വിദഗ്ധ നിർദേശം തേടും.

പൂയം: പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും. പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുവാനിടവരും. വാക്‌വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നല്ലത്.

ആയില്യം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ സൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വ്യാപാര–വ്യവസായങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. അവധിയെടുത്തു മംഗളകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനിടവരും.

മകം: ഈശ്വരാരാധനകളാൽ മാനസിക സംഘർഷത്തിനു കുറവു തോന്നും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യ ഐക്യവും ഉണ്ടാകും. വ്യാപാരം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്കു മാറുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും.

പൂരം: ആത്മാർഥ സുഹൃത്ത് കുടുംബസമേതം വിരുന്നു വരും. പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുവാനിട വരും. അനുചിത പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണു നല്ലത്.

ഉത്രം: നല്ല ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതിയും വിദേശത്തേക്കു പ്രവേശനാനുമതിയും ലഭിക്കും.ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനാൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാകും.

അത്തം: വായ്പയെടുത്തു പ്രവർത്തനമേഖല വിപുലീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും. പുത്രന് ഉപരിപഠനത്തിനനുസൃതമായ ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചതിൽ ആശ്വാസമാകും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെടും.

ചിത്തിര: ഗൃഹത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി പണച്ചെലവ് അനുഭവപ്പെടും. ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വാക്‌വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ് നല്ലത്.

ചോതി: അധ്വാന ഭാരവും ചുമതലകളും വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് ആദ്യന്തം പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കും.

വിശാഖം: ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ചകളും ദൂരയാത്രകളും വേണ്ടിവരും. സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാൻ അന്യദേശ യാത്ര പുറപ്പെടും.

അനിഴം: സാമ്പത്തിക അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. പ്രലോഭനങ്ങൾ പലതും വന്നു ചേരുമെങ്കിലും വിദഗ്ധോപദേശം തേടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും പ്രാരംഭം കുറിക്കരുത്.

തൃക്കേട്ട: മാറ്റിവച്ച ഔദ്യോഗികമായ ദൂരയാത്രകളും ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാകും.

മൂലം: ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരാരാധനകളാൽ സാധ്യമാകും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം.

പൂരാടം: വിദേശബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കും. സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനു സജീവ സാന്നിധ്യം വേണ്ടിവരും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കുവാൻ പൂർവിക സ്വത്തു വിൽക്കുവാൻ തയാറാകും.

ഉത്രാടം: ധാരണാശക്തിക്കുറവിനാൽ മാസങ്ങളോളം അവധിയെടുക്കുവാനിടവരും. ആശയ വിനിമയങ്ങളിൽ അപാകതകളുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 

തിരുവോണം: ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനിടവരുന്നതിനാൽ ആശ്വാസമാകും.

അവിട്ടം: പ്രവർത്തനമേഖലകളിൽ നിന്നു സാമ്പത്തികനേട്ടം കൈവരിക്കും. ഓർമശക്തിക്കുറവിനാൽ വിദഗ്ധപരിശോധനയ്ക്കു തയാറാകും. സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും.

ചതയം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ബന്ധുസഹായവും ഉണ്ടാകും. ആനുകൂല്യങ്ങളും ശമ്പളവും വർധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി: അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും സുഹൃത്ത് മുഖാന്തരം തത്തുല്യമായ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും. 

ഉത്തൃട്ടാതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചുമതലകൾ വർധിക്കും. പുതിയ കരാർജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുവാനിട വരും.

രേവതി: ആലോചനക്കുറവു കൊണ്ടു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അബദ്ധമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികനേട്ടം വർധിക്കും. 

Content Summary: Weekly Prediction Kanippayyur / 2023 March 12 to 18

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പിന്നീടു സംഭവിച്ചത്

MORE VIDEOS