ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം– കാണിപ്പയ്യൂർ

HIGHLIGHTS
  • 2023 ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ 12 വരെ
weekly-horoscope-kanippayyur
SHARE

അശ്വതി: കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ പിന്തുണയാൽ ഏറ്റെടുത്ത കർമപദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. പാരമ്പര്യ പ്രവൃത്തികളിൽ സജീവമാകുന്നതു വഴി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകും. 

ഭരണി: അന്തിമമായി വ്യവഹാര വിജയമുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാനിടവരും. കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ സത്യസന്ധത പാലിക്കും.

കാർത്തിക: അധ്വാനഭാരവും യാത്രാക്ലേശവും വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും

രോഹിണി: വർഷങ്ങളായി അനുവർത്തിച്ചുവരുന്ന തൊഴിൽപരമായി അനിഷ്ടാവസ്ഥകൾ ഏറെക്കുറെ പരിഹാരം ലഭിക്കും. ഗൃഹനിർമാണത്തിനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങുവാനിടവരും.

മകയിരം: ബന്ധു സഹായവും കുടുംബത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. വിവര സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കു സാക്ഷിയാകും. 

തിരുവാതിര: ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഏറെക്കുറെ പൂർത്തീകരിച്ച ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചു തുടങ്ങും. 

പുണർതം: അധ്വാനഭാരത്താൽ അവധിയെടുക്കുവാനിട വരും. വിവാഹത്തിനു തീരുമാനമാകും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അന്യർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നറിഞ്ഞതിനാൽ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും.

പൂയം: സഹപ്രവർത്തകരുടെ നിസ്സഹകരണ മനോഭാവത്താൽ മനോവിഷമം തോന്നും. വാക്‌വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണു ഭാവിയിലേക്കു നല്ലത്

ആയില്യം: നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊന്നിനു ശ്രമിക്കുന്നത് അബദ്ധമാകും. വിദഗ്ധോപദേശം തേടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്.

മകം: ദാമ്പത്യ ഐക്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആശ്രയിച്ചു വരുന്ന ബന്ധുവിനു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാനിടവരും.

പൂരം: പുത്രനു തന്നെക്കാൾ മികച്ച ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചതിൽ ആശ്വാസവും അഭിമാനവും തോന്നും. അന്തിമമായി ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

ഉത്രം: വാക്തർക്കത്തിന് പോകരുത്. പ്രവൃത്തി മേഖലകളിൽ നിന്നു സാമ്പത്തികനേട്ടം വർധിക്കും. അന്തിമമായി വ്യവഹാര വിജയമുണ്ടാകും.

അത്തം: സുഹൃത്തുമായി നടത്തിവരുന്ന വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറി സ്വന്തമായ കരാർ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടും. പുത്രനു നല്ല ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചതിൽ ആശ്വാസം തോന്നും

ചിത്തിര: ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ നിയമസഹായം തേടും. ബന്ധുവിന്റെ ആഗമനം മനസ്സന്തോഷത്തിന് ഇടയാക്കും. 

ചോതി: ബന്ധുസഹായത്താൽ മകളുടെ വിവാഹം മംഗളമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്താൽ ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കും. 

വിശാഖം: പിതാവിന് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഉന്നതന്മാരോടും മേലധികാരികളോടും വാക്തർക്കത്തിനു പോകരുത്. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗം ക്രമീകരിക്കും.

അനിഴം: മകളുടെ വിവാഹശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. അവിചാരിതമായി പരീക്ഷയിൽ പരാജയം സംഭവിക്കും. 

തൃക്കേട്ട: പുതിയ കരാർ ജോലികളിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുവാനിടവരും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിക്കും.

മൂലം: വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നേരിടും. മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക വർധിക്കും. സുഹൃത്തിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിനു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാനിടവരും.

പൂരാടം: സൽക്കർമങ്ങൾക്കും പുണ്യ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി പണം ചെലവാക്കും. സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാനിടവരും. 

ഉത്രാടം: ഗൃഹനിർമാണത്തിനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങുവാനിടവരും. വിവാഹത്തിനു തീരുമാനമാകും. സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സാരഥ്യസ്ഥാനം വഹിക്കുവാനിട വരും.

തിരുവോണം: കലാകായിക മത്സരങ്ങൾക്കു പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. 

അവിട്ടം: ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഔദ്യോഗികമായി ഉയർച്ചയും സ്ഥലംമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചതിൽ കൃതാർഥനാകും.

ചതയം: വ്യക്തി വിദ്വേഷം കണക്കിലെടുത്ത് ഉപദ്രവങ്ങൾ വന്നുചേരുവാനിടയുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും. 

പൂരുരുട്ടാതി: സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് ആദ്യന്തം പരിശ്രമിക്കും. കലാകായിക മത്സരങ്ങൾക്കു പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. 

ഉത്തൃട്ടാതി: വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്താൽ കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്‌ സഹായത്താൽ ഗൃഹനിർമാണത്തിനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങുവാനിടവരും. 

രേവതി: കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.  ഈശ്വരാരാധനകളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തിനു വിവാഹത്തിനു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാനിടവരും.

Content Highlights: Weekly Prediction | Kanippayyur Narayanan Namboodiripad | Weekly Star Prediction | Star Prediction | 202 August 06 to 12 | Manorama Astrology

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

'റിയൽ ലൈഫിലെ കണ്ണനും യമുനയും ഇന്ന് ഒന്നിച്ചില്ല'

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA