ഈ ആഴ്ച ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം– കാണിപ്പയ്യൂർ

HIGHLIGHTS
  • ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങന?
weekly-horoscope-kanippayyur
SHARE

അശ്വതി: ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കുമെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരും. 

ഭരണി: ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത ജോലിക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കർമോത്സുകരായവരെ നിയമിക്കും. ഈശ്വരാരാധനകളാലും ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സമാധാനം ൈകവരും. 

കാർത്തിക : ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നു കുറ്റവിമുക്തരാകുന്നതിനാൽ ആശ്വാസമാകും. കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ഗൃഹം വാങ്ങി താമസം തുടങ്ങും. 

രോഹിണി: ഏറെക്കുറെ പൂർത്തീകരിച്ച ഗൃഹപ്രവേശ കർമം നിർവഹിക്കും. ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങളാൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. 

മകയിരം: ഔദ്യോഗികമായി ദൂരയാത്രകളും ചർച്ചകളും വേണ്ടി വരും. സംഘടനാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സാരഥ്യസ്ഥാനം വഹിക്കുവാനിടവരും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപു കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ ഏറെക്കുറെ തിരികെ ലഭിക്കും. 

തിരുവാതിര: പുത്രന് ഉപരിപഠനത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിൽ ആശ്വാസമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. 

പുണർതം: വിട്ടവീഴ്ചാ മനോഭാവത്താൽ ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സാരഥ്യസ്ഥാനം വഹിക്കുവാനിടവരുമെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറുകയാണ് നല്ലത്. 

പൂയം : ധർമപ്രവൃത്തികൾക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികൾക്കുമായി പണം ചെലവഴിക്കും. ആധ്യാത്മികാത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ മാനസിക വിഷമങ്ങൾക്കു പരിഹാരമാകും. 

ആയില്യം: വ്യാപാരസമുച്ചയം പണിയുവാൻ ഭൂമി വാങ്ങുവാനിടവരും. ആത്മാർഥ സുഹൃത്ത് കുടുംബസമേതം വിരുന്നുവരും. യാത്രാക്ലേശവും ചുമതലകളും വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. 

മകം: പുത്രന് ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിൽ ആശ്വാസമാകും. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു വാങ്ങിയ ഭൂമി വിൽപനയ്ക്കു തയാറാകും. 

പൂരം : വിശ്വസ്ത സേവനത്തിന് അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കും. ബന്ധു മുഖാന്തരം വിദേശത്തു നല്ല ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനം ലഭിക്കും. 

ഉത്രം: ആരാധനാലയത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനിടവരും. അധ്വാനഭാരവും ചുമതലകളും വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

അത്തം: മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. പ്രവൃത്തി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉയർച്ചയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. 

ചിത്തിര: തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്ക് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം വേണ്ടി വരും. 


ചോതി : വിഷമഘട്ടങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും യുക്തിപൂർവം ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ തരണം ചെയ്യാനാകും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. 

വിശാഖം : ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ബന്ധുസഹായവുമുണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായി ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടി വരും. 

അനിഴം: മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാൽ സാധ്യമാകും. സുഹൃത്തിനു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാനിടവരും. 

തൃക്കേട്ട 

പുത്രന്റെ വ്യാപാരമേഖലകളിലുള്ള വളർച്ചയിൽ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. ലാഭാനുഭവങ്ങൾ കുറവുള്ള കരാർ ജോലികളിൽ നിന്നു പിന്മാറാനിടവരും. 

മൂലം: സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഉല്ലാസ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ബന്ധുസഹായവും ഉണ്ടാകും. 

പൂരാടം: ഉപരിപഠനത്തിനനുസൃതമായ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരാരാധനകളാൽ സാധ്യമാകും. 

ഉത്രാടം: ഔദ്യോഗികമായി അർഹമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ നിയമസഹായം തേടും. ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാെത സൂക്ഷിക്കണം. 

തിരുവോണം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്ക് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം വേണ്ടി വരും. സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരുമായി സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. 

അവിട്ടം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാകും. വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. 

ചതയം : ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും വർധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. 

പൂരുരുട്ടാതി: പ്രതീക്ഷിച്ച വില ലഭിച്ചതിനാൽ ഭൂമി വിൽപനയ്ക്ക് തയാറാകും. സുഹൃത്തിന്റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനിടവരും. അപവാദാരോപണങ്ങളിൽ നിന്നു കുറ്റവിമുക്തനായതിൽ ആശ്വാസമാകും. 

  

ഉത്തൃട്ടാതി : നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നിനു ശ്രമിക്കുന്നത് അബദ്ധമാകും. ആഗ്രനിവൃത്തിക്ക് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം വേണ്ടി വരും. 

രേവതി: ഉത്സവാഘോഷ വേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനിടവരും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും.

Content Highlights: Weekly Prediction | Kanippayyur Narayanan Namboodiripad | Weekly Star Prediction | Star Prediction | 2023 August 27 to September 02 | Manorama Astrology

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

ചില ഇടികളൊന്നും അഭിനയമല്ല

MORE VIDEOS