ADVERTISEMENT

അശ്വതി : മംഗള കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. വാരമധ്യത്തിന്  ശേഷം കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ ഒരു പരിധി വരെ ശമിക്കും.  

ഭരണി : വ്യക്തിപരമായ അത്യാവശ്യ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അനുഭവഗുണം വർധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടങ്ങൾ. മാനസിക ക്ഷമ കുറയും. ധൃതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്.

 കാർത്തിക: ഭാര്യാഭർതൃബന്ധത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ തുടർച്ചയായി മനസ്സിനെ അലട്ടും. പൊതു പ്രവർത്തനത്തിൽ തിരിച്ചടികൾ, തലവേദന, പനി എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. ബന്ധുഗുണം അനുഭവിക്കും. 

രോഹിണി: തൊഴിൽരംഗത്ത് അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ കാണുന്നു. സഞ്ചാരക്ലേശം വർധിക്കും. കടബാധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. മംഗള കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. 

മകയിരം: കാര്യസാധ്യത്തിനായി യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ധന നഷ്ടം. കർമരംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ, അപവാദം കേൾക്കുവാൻ യോഗം, തൊഴിൽപരമായ അവസര നഷ്ടം. 

തിരുവാതിര: ഭവനത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തും. ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും. ഭൂമി, വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാധ്യത. മാതാവിന് നിലനിന്നിരുന്ന അരിഷ്ടത ശമിക്കും. 

പുണർതം: തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം. വിശ്രമം കുറവായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ധനലാഭം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത. യാത്രകളിൽ അവിചാരിത മുടക്കം. 

പൂയം: പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം വർധിക്കും. തൊഴിൽപരമായ അധിക യാത്രകൾ. രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം. പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം.  

ആയില്യം: ദേശം വിട്ടുള്ള യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ധന സഹായം. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വർധിക്കും.

മകം: ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷീണം. വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടം നേരിടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാരമധ്യത്തോടെ സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ ശമിക്കും. 

പൂരം: ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഗൃഹസുഖം കുറയും. സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അനുഭവഗുണം വർധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. മാനസിക ക്ഷമ കുറയും. ധൃതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്.

 ഉത്രം: അനാവശ്യ ചെലവുകൾ മൂലം മനസ്സു വിഷമിക്കും. സുഖകരമല്ലാത്ത ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ അലട്ടും. പൊതു പ്രവർത്തനത്തിൽ തിരിച്ചടികൾ, തലവേദന, പനി എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. ബന്ധുഗുണം അനുഭവിക്കും. 

അത്തം: അവിചാരിത കാരണങ്ങളാൽ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത. സഞ്ചാരക്ലേശം വർധിക്കും. കടബാധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. മംഗള കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. 

ചിത്തിര: ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ധന നഷ്ടം. കർമരംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ. അപവാദം കേൾക്കുവാൻ യോഗം. തൊഴിൽപരമായ അവസര നഷ്ടം. 

ചോതി: അനാവശ്യ യാത്രകൾ മൂലം ക്ഷീണം വർധിക്കും. ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും. ഭൂമി, വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും. കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗ സാധ്യത. മാതാവിന് അരിഷ്ടത.

വിശാഖം : വിദേശ ജോലിക്കുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. വിശ്രമം കുറവായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ധന ലാഭം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത. യാത്രകളിൽ മുടക്കം. 

അനിഴം : സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും. സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം മനസ്സിന് സുഖം നൽകും. തൊഴിൽപരമായ അധിക യാത്രകൾ. രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം. പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം.  

തൃക്കേട്ട : ഗൃഹ നിർമാണത്തിൽ പുരോഗതി. പണമിടപാടുകളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ധന സഹായം. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വർധിക്കും.

മൂലം: മാനസിക നിരാശ അധികരിച്ചു നിൽക്കും. ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുകയില്ല. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായിരിക്കും. ഉദര - മൂത്രായശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം. പണച്ചെലവധികരിക്കും. 

പൂരാടം: അനാവശ്യ പണച്ചെലവ് നേരിടേണ്ടിവരും. ദീഘ ദൂരയാത്രകൾ നടത്തും. അടുത്തു പെരുമാറിയിരുന്നവരുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടാവും. സന്താനങ്ങൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കും. സ്വജനങ്ങളുമായി കലഹം. 

ഉത്രാടം: വിവാഹം വാക്കുറപ്പിക്കും. സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ. സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി വിഷമതകൾ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കാം. തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും.

തിരുവോണം: വാഗ്‌വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ആരോഗ്യപരമായി വാരം പ്രതികൂലം. പ്രേമ ബന്ധങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ. വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്ക്  കേടുപാടുകൾ. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. യാത്രാവേളകളിൽ ധനനഷ്ടം. 

അവിട്ടം : പനി, ജ്വരം ഇവയ്ക്കു സാധ്യത. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിക്കും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ. തൊഴിൽപരമായി  യാതകൾ വേണ്ടിവരും. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും. 

ചതയം: പുണ്യ സ്ഥല സന്ദർശനം. ദീർഘകാല പരിശ്രമത്തിനു തക്ക ഫലം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും. വാക്കു തർക്കങ്ങൾ മനഃസ്സുഖം കെടുത്തും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ.

പൂരുരുട്ടാതി : ആരോഗ്യപരമായി വാരം അനുകൂലമല്ല. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് നേട്ടം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടം. ബിസിനസ്സിൽ നേരിയ എതിർപ്പുകൾ. ബന്ധുജന സമാഗമം മനഃസുഖം നൽകും. 

ഉത്രട്ടാതി : സ്വഗൃഹം വെടിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യ കലഹം അവസാനിക്കും. ഉപഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വാഹനത്തിന് ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിക്കും.

രേവതി: ബന്ധുജനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി നില നിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും. യാതകളിലൂടെ നേട്ടം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വാരം പ്രതികൂലമാണ്. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുക.

ലേഖകൻ

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം
പെരുന്ന
ചങ്ങനാശേരി 
Phone: 9656377700 

English Summary:

Weekly Star Prediction by Sajeev Sastharam, 2023 October 22 to 28

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT