ADVERTISEMENT

അശ്വതി: നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കു പോലും അഹോരാത്രം പ്രവർത്തനം വേണ്ടിവരും. ഔചിത്യമുള്ള സമീപനശൈലിക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ അനുഭവയോഗ്യമാകും.
ഭരണി: ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ സ്വകാര്യ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതു ശത്രുതയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കും. സഹോദര–സുഹൃത്‌ സഹായ ഗുണത്താൽ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.
കാർത്തിക: ആഗ്രഹ സാഫല്യത്താൽ ആത്മനിർവൃതിയുണ്ടാകും. ആദരവും വിനയവുമുള്ള സമീപനം മാർഗതടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു സർവകാര്യവിജയം നേടുവാൻ ഉപകരിക്കും.
രോഹിണി: ദ്രതയില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നിന്നു യുക്തിപൂർവം പിന്മാറും. ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാൽ പുനഃപരീക്ഷയിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും.
മകയിരം: ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തനതായ അർഥതലങ്ങളോടുകൂടി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ചിലരുടെ മൗഢ്യമനോഭാവം മനോവിഷമത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.
തിരുവാതിര: ആർജിച്ച വിജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്കു പകർന്നുകൊടുക്കുന്നതിൽ ആത്മസംതൃപ്തി തോന്നും. പരമപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കും.
പുണർതം: യാഥാർഥ്യബോധത്തോടു കൂടിയ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ സമീപനം മനസ്സമാധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. നീതിന്യായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ നിയമസഹായം തേടും.
പൂയം: പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ, കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ വിജയിക്കും. അഭിപ്രായ സമന്വയം തൊഴിൽ മേഖലകളിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും.
ആയില്യം: സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ലാഘവത്തോടു കൂടി അഭിമുഖീകരിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും.അശരണരായവർക്ക് ആശ്രയം നൽകുന്നതിൽ ആത്മസംതൃപ്തി തോന്നും.
മകം: ക്ലേശകരമായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും വേണ്ട വിധത്തിൽ നിറവേറ്റുവാനും അതിജീവിക്കുവാനും സാധിക്കും. കാര്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷയോടുകൂടി ചെയ്തുതീർക്കുവാൻ സാധിക്കും.
പൂരം: ആധുനിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു കൃഷി വിപുലമാക്കും. പുനഃപരീക്ഷയിൽ വിജയശതമാനം വർധിക്കും.
ഉത്രം: ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ലാഘവത്തോടു കൂടി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ ആശങ്ക വർധിക്കും.
അത്തം: മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതു വഴി ആത്മാഭിമാനമുണ്ടാകും. ബന്ധുവിന്റെ അകാല വിയോഗം ഗതകാല സ്മരണകൾക്കു വഴിയൊരുക്കും.
ചിത്തിര: ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പദ്ധതി ആസൂത്രണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
ചോതി: സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ സംജാതമാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും.
വിശാഖം: വിൽപനോദ്ദേശ്യം മനസ്സിൽ കരുതി വാങ്ങിയ ഭൂമിക്കു ഭേദപ്പെട്ട ലാഭമുണ്ടാകയാൽ വിൽപനയ്ക്കു തയാറാകും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികളിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും.
അനിഴം: എല്ലാ മേഖലകളിലും ആത്മനിയന്ത്രണം വേണം. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കു സാക്ഷിയാകും.
തൃക്കേട്ട: അനവധി കാര്യങ്ങൾ നിഷ്കർഷയോടു കൂടി ചെയ്തുതീർക്കും. ഭരണസംവിധാനത്തിലെ അപര്യപ്തതകൾ പരിഹരിക്കും.
മൂലം: പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം വിദേശത്തേക്ക് മാസങ്ങളോളം താമസിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകും.
പൂരാടം:അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ മേലധികാരിയോട് ആദരം തോന്നും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികളിൽ പരിശീലനം നേടി പ്രവർത്തനതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരും.
ഉത്രാടം: ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുവാൻ വ്യവസായം നവീകരിക്കും. വിവിധങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാൽ സൽകീർത്തിയും സജ്ജനപ്രീതിയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ഉണ്ടാകും.
തിരുവോണം: ആധ്യാത്മിക-ആത്മീയ ചിന്തകൾ മനോധൈര്യത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗ മാറ്റമുണ്ടാകും.
അവിട്ടം: അർഹതയുള്ളവരെ അനുമോദിക്കുന്നതിൽ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. പരിമിതികൾക്കനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ തയാറാകുന്നത് മനസ്സമാധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.
ചതയം: ആസൂത്രിത പദ്ധതികളിൽ അന്തിമമായി അനുകൂല വിജയവും അനുഭവവും ഉണ്ടാകും. നിലനിൽപിനാധാരമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.
പൂരുരുട്ടാതി: തടസ്സപ്പെട്ട പാഠ്യപദ്ധതിക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കും. സുരക്ഷാസംവിധാനം സുശക്തമാക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും.
ഉത്തൃട്ടാതി: സജീവ സാന്നിധ്യത്താൽ സർവകാര്യവിജയം നേടും. പുതിയ കരാർ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കും.
രേവതി: നടപടിക്രമങ്ങളിലുള്ള ആത്മാർഥതയും നിഷ്കർഷയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ലക്ഷ്യബോധവും മാതൃകാപരമായതിനാൽ പുതിയ തലങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും.

English Summary:

Weekly Star Prediction by Kanippayyur Narayanan Namboodiripad

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com