ഡോ. എം.ഡി. ജോര്‍ജ്
ഡോ. എം.ഡി. ജോര്‍ജ്

സീനിയര്‍ കണ്‍സല്‍ട്ടന്റ്- ഓര്‍ത്തോപീഡിക്‌സ് & സ്പൈൻ സ൪ജറി,