ജയിംസ് ജേക്കബ് തുരുത്തുമാലി
ജയിംസ് ജേക്കബ് തുരുത്തുമാലി