ജിസ്സി ജോർജ്
ജിസ്സി ജോർജ്

സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ‌ സ്പെഷലിസ്റ്റ് (ഹോം സയൻസ്), കൃഷിവിജ്ഞാനകേന്ദ്രം, ആലപ്പുഴ