കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്