നവീൻ കുമാർ
നവീൻ കുമാർ

ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാത്ത, ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനാകാതെ വീണുപോകാത്ത ആരും ഉണ്ടാകില്ല. പരാജയങ്ങളെ മറക്കാനും വിജയ തീരത്തെത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു പ്രചേദനമേകുന്ന പംക്തി.