പ്രീതി ആർ നായർ
പ്രീതി ആർ നായർ

ചീഫ് ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് എസ്. യു. റ്റി. ഹോസ്പിറ്റൽ. പട്ടം