പ്രിയ വര്‍ഗീസ്
പ്രിയ വര്‍ഗീസ്

ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, പ്രതീക്ഷ, പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്.