റെയ്സ ഷെരീഫ്, അരുൺ സുദർശൻ
റെയ്സ ഷെരീഫ്, അരുൺ സുദർശൻ