സുരേഷ് പിള്ള, റാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് ഷെഫ്
സുരേഷ് പിള്ള, റാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് ഷെഫ്