തോമസ് ജേക്കബ്
തോമസ് ജേക്കബ്

ഓർമ്മയിലെ വിജയകഥകൾ. മലയാള മനോരമ മുൻ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടറാണ് ലേഖകൻ.