ADVERTISEMENT

ആധുനിക നിർമാണ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് തനതു കേരളീയ ശൈലിയിൽത്തന്നെ ഇപ്പോഴും വീടുകൾ ധാരാളമായി നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, പുതിയ തലമുറയിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും താൽപര്യം മോഡേൺ വീടുകളോടാണ്. പൂർണമായി പൊളിച്ചു മാറ്റാതെയുള്ള മുഖംമിനുക്കലുകൾക്ക് ഇവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോലിയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുമെല്ലാം വീടിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്. സമ്പന്നതയുടെ അടയാളമായി വീടിനെ കാണുന്നവരും ഏറെ. ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും പുനഃക്രമീകരണങ്ങളും വഴി നിലവിലെ വീടിനെ മനോഹരമാക്കാം.

വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട്

വീട് പുനർനിർമിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി തയാറാക്കണം. വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ, കിച്ചൻ, ബാത്റൂം തുടങ്ങിയവയുടെ നവീകരണത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. വീടിന്റെ മുൻവശത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയ്ക്കായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ ആദ്യ പരിഗണന. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ആർക്കിടെക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായ പിഴവുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടവർക്ക് ഈയൊരു ഘട്ടത്തിൽ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിദഗ്ധതൊഴിലാളികളെ വേണം പുനർനിർമാണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ. ആകെ ചെലവു വരുന്ന തുകയും അവരുടെ ലേബറും എല്ലാം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കും. അതനുസരിച്ച് നിർമാണത്തിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ബജറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. 

നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്

1932966380

വീടിന്റെ കാലപ്പഴക്കം, നിലവിലെ മുറികളുടെയും മറ്റും സൗകര്യങ്ങൾ, അപര്യാപ്തതകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചു  വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനുശേഷമാകണം പുനർനിർമാണം. ഓടിട്ടവയും തടിയിൽ തീർത്തതും, പകുതി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതും ബാക്കി ഭാഗം ഷീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തതും, റൂഫിങ് മാത്രമായി പുനർനിർമിക്കേണ്ടവ, പൂർണമായും കോൺക്രീറ്റിൽ തീർത്തവ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ തരത്തിലുള്ള വീടുകളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ രീതിയിലുള്ള നവീകരണം അനുയോജ്യമല്ല. ഓരോ വീടിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ചാവണം അവ പുതുക്കിപ്പണിയേണ്ടത്. 

വീടുകളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചുള്ള നവീകരണം

ഓടിട്ട പഴയ കാലത്തെ വീടുകളാണെങ്കിൽ അവയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് തടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചിതൽ, പുഴുക്കുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. ഉത്തരം, പട്ടിക, കഴുക്കോൽ തുടങ്ങി മേൽക്കൂരയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും ഏറിയപങ്കും നവീകരണം ആവശ്യമായി വരിക. ഓടിട്ട മിക്ക വീടുകളിലും ലിന്റിൽ വാർക്ക ഉണ്ടാകാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയുടെ ജനലുകളും വാതിലുകളും ഇളക്കിമാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനോ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ മുറികൾ അധികം ചേർക്കുകയും ബാത്റൂമുകളിലും മറ്റും ടൈൽ വിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും ഭംഗിയിലും സൗകര്യത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും.

ഇത്തരം വീടുകളുടെ ഭിത്തികൾക്കു ബലക്കുറവുള്ളതിനാൽ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിങ് അനുയോജ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് മോശം ഓടുകൾ മാറ്റി പുതിയ ഓടുകൾ പാകാം. പഴയ ഓടുകൾ പെയിന്റടിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. സെക്കൻഡ് ഓടുകളും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇന്നു ലഭ്യമാണ്. കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന മുറികളിലും ബാത്റൂമുകളിലും അതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള മേൽക്കൂരയിലും ഓടുകൾ പാകുന്നതിനു പട്ടികയ്ക്കു പകരമായി ജിഐ സ്ക്വയർ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. തുരുമ്പു പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പെയിന്റിങ് വർക്കുകൾക്കു ശേഷം ഇതു സ്ഥാപിക്കാം. വളരെ കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഇത്തരം വീടുകൾ നവീകരിക്കാം.

പഴയ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളിൽ പലതിലും സൺ ഷെയ്ഡ് കാണാറില്ല. മെയിൻ വാർക്ക ഭിത്തിയിൽ നിന്നു കൂടുതൽ അകലത്തിൽ വാർത്ത് സൺ ഷെയ്ഡ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതായും കാണാം. സൺ ഷെയ്ഡ് ആയി നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഭാഗം ഒരുതരത്തിൽ റെയിൻ ഗാർഡ് കൂടിയാണ്. ഭിത്തിയിലൂടെ വെള്ളമിറങ്ങി മരംകൊണ്ടു നിർമിച്ച ജനലുകൾക്കും വാതിലുകൾക്കും നാശം ഉണ്ടാകുന്നത് സൺ ഷെയ്ഡിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമാണ്. 

കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ നവീകരിക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ജനലുകൾക്കു മുകളിലെങ്കിലും സൺ ഷെയ്ഡ് നൽകണം. പാരപ്പറ്റ് കെട്ടാത്ത കോൺക്രീറ്റ് െകട്ടിടങ്ങൾ മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പാരപ്പറ്റ് കെട്ടുന്നതിനു ഭാരംകുറഞ്ഞ ഫ്ലൈ ആഷ് ബ്രിക്സ് പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കണം. കോൺക്രീറ്റിലെ ചോർച്ചയും ഭിത്തികളിലെ വിള്ളലുകളുമാണ് പ്രധാനമായും കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരകളുള്ള വീടുകളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നത്. ഭിത്തികളിലെ വിള്ളലിന്റെ ആധിക്യം എത്രയുണ്ട് എന്നു പരിശോധിച്ചശേഷം പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടതു മാറ്റിയും അല്ലാത്തവ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. ചെറിയ തോതിലുള്ള വിള്ളലുകളാണ്  ഉള്ളതെങ്കിൽ ക്ലിപ്പിങ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിവിധതരത്തിലുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിങ് മെത്തേഡുകൾ ഇന്നുണ്ട്. ചെലവു കുറഞ്ഞതും മികച്ചതുമായ രീതി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി.

കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയ്ക്കു മുകളിൽ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്തു ചോർച്ച പൂർണമായും പരിഹരിക്കാം. ട്രസ് വർക്കിനായി വിവിധങ്ങളായ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി വിവിധ നിറത്തിലും കനത്തിലുമുള്ള ഷീറ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിരക്കിലാണ് ഇവയുടെ വില. ഗുണമേന്മയുള്ള ഷീറ്റുകളും ജിഐ ട്യൂബുകളും വിദഗ്ധനായ ഒരു റൂഫിങ് കോൺട്രാക്ടറോടു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വീടിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസായും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ഇടമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഭാവിയിൽ സ്വയം തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ യൂണിറ്റ്, പാക്കിങ് സെന്റർ, ട്യൂഷൻ സെന്റർ എന്നിവയൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിനായും ഈയൊരു സ്ഥലം വിനിയോഗിക്കാം. പിന്നീട് അടച്ചുറപ്പുള്ള മുറികളും മറ്റും നിർമിക്കാവുന്ന തരത്തിലും ട്രസ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

ധനവിനിയോഗം

വീടു പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് ഇരട്ടി ചെലവു വരുത്തിവയ്ക്കുമെന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറുള്ളത്. അധികം പഴക്കമില്ലാത്ത വീടുകളാണെങ്കിൽ സൗകര്യത്തിനും ഭംഗിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതാണു ലാഭകരം. നിലവിൽ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരു പുതിയ വീടുനിർമിക്കാൻ 20 ലക്ഷം മുതൽ 30 ലക്ഷം വരെ ചെലവാകും. ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളും അവലംബിക്കുന്ന ശൈലിയും അനുസരിച്ച് ഇത് 40 ലക്ഷം വരെയാകാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പുനർനിർമാണം ആണു ലാഭകരം.

പരിസ്ഥിതിയോട് ഇണങ്ങിയുള്ള പുനർനിർമാണം

വീടുകൾ നവീകരിക്കുമ്പോൾ മരത്തിന്റെ ഉരുപ്പടികൾ കഴിയാവുന്നത്ര പുനരുപയോഗിക്കുക. തടികളിൽ വരുന്ന തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ഇന്നു ധാരാളം വഴികളുണ്ട്. ജനലുകളുടെ ചട്ടം അഥവാ ഫ്രെയിമുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ജനൽപ്പാളികളും മറ്റും ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പുതിയതാക്കാം. തുരുമ്പെടുത്ത വിജാഗിരിയും കൊളുത്തും ഒക്കെ മാറ്റിയാൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയായിരിക്കും മിക്കതും. മരം മുറിക്കാതെതന്നെ അതിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ധാരാളം മെറ്റീരിയലുകളും ലഭ്യമാണ്. പരമാവധി പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള നവീകരണശൈലി ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. 

വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ

വാതിലുകളിലും ജനലുകളിലും ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ, പുറം ചുവരിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കു ശേഷമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ട് പെയിന്റിങ് ഇത്രയുമായാൽത്തന്നെ വീടിന്റെ പുറംഭാഗം വൃത്തിയാകും. വീടിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കാശ് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ മുറികൾ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതോടെ വീടിന്റെ സൗകര്യം വർധിക്കും. മിക്ക വീടുകളുടെയും പ്രധാന പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വലുപ്പം മുറികൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ്. ഹാളുകൾക്കും വലുപ്പം കുറവായിരിക്കും. ഡൈനിങ് റൂം, വിസിറ്റിങ് റൂം, ലിവിങ് റൂം, ഡ്രോയിങ് റൂം എന്നിങ്ങനെ വിളിപ്പേരുള്ള റൂമുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ചില ഭിത്തികൾ നീക്കംചെയ്ത് ഇവയുടെ വലുപ്പം വർധിപ്പിക്കാം. ചില ഇട ഭിത്തികൾ നിർമിച്ച്‌ അവയെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയും.

കിച്ചനിൽ ഫെറോ സ്ലാബുകൾ കൊണ്ടു കള്ളികളുണ്ടാക്കി അവ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാക്കി മാറ്റിയാൽ വലിയൊരളവുവരെ കിച്ചന്റെ സ്ഥലപരിമിതി മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിനി, മോഡുലർ കിച്ചൻ തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റ് പുനർനിർമാണത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണു നല്ലത്. പുനർനിർമാണത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു കോട്ട് ഇന്റീരിയർ എമൽഷൻ അടിച്ചാലും കൂടുതൽ ഭംഗി കിട്ടും.

ഒരു പുതിയ വീട് നിർമിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പഴയ വീട് നവീകരിക്കുകയാണ് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം. ലോ കോസ്റ്റ് നിർമാണരീതി നവീകരണത്തിനു ചേർന്നതല്ല. ആർഭാടങ്ങൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന തരത്തിലാകണം നവീകരണം. പ്രളയം അടക്കമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പുനർനിർമാണത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് റോഡ് നിരപ്പിൽനിന്നു താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് പുനർനിർമിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, വർഷകാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകും. അതിനെ നേരിടാൻ തയാറെടുപ്പു വേണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വീടിന്റെ നിലവിലെ ഭംഗിയും ദൃഢതയും കാലപ്പഴക്കവും പരിഗണിച്ച് ആകണം നവീകരണം.   

English Summary- Renovating House for Cost Cutting- Things to Know

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com