sections
MORE

പ്രളയാനന്തര കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം; കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ

Agriculture
SHARE

 പൊതുമാർഗ നിർദേശങ്ങൾ

∙ വെള്ളം ഇനിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെറു ചാലുകൾ എടുത്ത് ഒഴുകിപോകാൻ അനുവദിക്കുക. 

∙ കട്ടപിടിച്ച്  മണ്ണിലെ വായു സഞ്ചാരം പൂർണമായി തടസപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ മണ്ണ് കൊത്തിക്കിളച്ചു കൊടുക്കുക.

∙ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കൃഷി ഭൂമിയിൽ സെന്റിന് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമൈറ്റ് വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 

∙ ചിലയിടങ്ങളിൽ കൃഷിഭൂമികളിൽ നിന്നു പൊട്ടാഷ് ഒലിച്ചു പോയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായ പൊട്ടാഷ് വളങ്ങൾ നൽകുക. 

∙നെല്ല്, വാഴ, പച്ചക്കറികൾ എന്നീ വിളകൾക്കായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ‘സമ്പൂർണ എന്ന സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതം പത്രപോഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. 

∙ തുടർച്ചയായുള്ള മഴ മൂലം വിളകളിൽ കുമിൾ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. . ഗുരുതരമായി രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ പിഴുതുമാറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവയിൽ രോഗം പടരുന്നത് തടയാനായി നീർവാഴ്ചയും വായു സഞ്ചാരവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം. 

നെല്ല് 

∙ ചിനപ്പ് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായമെങ്കിൽ, ഏക്കർ ഒന്നിന് 20 കിലോ യൂറിയ, 10 കിലോ പൊട്ടാഷ് എന്നിവ വിതറി കൊടുക്കണം. 

∙ ടീഫോളിയാർ ഒരു ലീറ്ററിന് 5 ഗ്രാം ചിനപ്പ് പൊട്ടുമ്പോഴും കതിരിടുമ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമം. 

∙ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള ഇല കരിച്ചിലിനു ചാണകവെള്ളത്തിന്റെ തെളി 2 ശതമാനം (20 ഗ്രാം ഒരു ലീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിന്റെ തെളി) സ്പ്രേ ചെയ്യുക. 

∙രോഗ–കീടബാധകൾ രൂക്ഷമായാൽ വിദഗ്ധ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം രാസ–കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുക.

∙പ്രളയത്തിനു ശേഷം വരുന്ന മുണ്ടകൻ കൃഷിയിൽ പട്ടാളപ്പുഴു ആക്രമണം സാധ്യതയുണ്ട്. നെൽപാടത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കളകൾ നശിപ്പിക്കുകയും പാടം ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.

കുരുമുളക് 

∙ കൊടിയുടെ കടഭാഗത്തെ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം വാർത്ത് കളഞ്ഞ്, ചെടി ഒന്നിന് അരക്കിലോ വീതം കുമ്മായം വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 

∙ കുമ്മായം ഇട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ചെടി ഒന്നിന് 10 കിലോഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ട്രൈക്കോഡർമ ജൈവ വളം നൽകേണ്ടതാണ്. ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻപികെ വളങ്ങൾ 50:50:200 എന്ന തോതിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 

∙ മേൽപ്പറഞ്ഞ വളങ്ങൾ ഒരു വർഷം പ്രായമായ വള്ളികൾക്ക് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും രണ്ടു വർഷം പ്രായമായവയ്ക്കു മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും മൂന്നു വർഷവും അതിനുമുകളിലും പ്രായമായവക്ക് മുഴുവൻ അളവിലും നൽകേണ്ടതാണ്. 

∙ ദ്രുതവാട്ടത്തിന് ബോർഡോമിശ്രിതം 1% വീര്യത്തിൽ ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യണം. കൂടാതെ കോപ്പർ ഓക്സിക്ലോറൈഡ് ലീറ്ററിന് 3 ഗ്രാം അളവിൽ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം.

ജാതി 

∙ ഇലകളിൽ ചെളി അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് ചെളികളയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. 

∙ ചെടികളുടെ കട ഭാഗത്ത് കുമ്മായം 250–500 ഗ്രാം ചെടി ഒന്നിന് എന്ന തോതിൽ വിതറി കൊടുക്കണം. 

∙ ഇല പൊഴിച്ചിൽ/ഇലപ്പുള്ളി രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ലീറ്ററിന് 2 ഗ്രാം അളവിൽ കലക്കി തെളിക്കാം

∙ വണ്ടുകളുടെ ആക്രമണംമൂലം മരം ഉണങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കീടബാധ കാണുന്ന കമ്പുകൾ മുറിച്ചുറ്റി നശിപ്പിക്കണം.

വാഴ 

∙നീർവാർച്ചയും വായുസഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കുക

∙ ചെടികളുടെ കടഭാഗത്ത് വന്നടിഞ്ഞ ചെളി ഇളക്കി മാറ്റി മണ്ണ് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

∙ കാറ്റിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായി വാഴയ്ക്ക് താങ്ങ് നൽകാം. ഇതിനു ശേഷം വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും മണ്ണ് കയറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 

∙ കേടുവന്ന ഇലകൾ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടതാണ്. 13:00:45 എന്ന വളം 5 ഗ്രാം ഒരു ലീറ്റർ എന്ന തോതിൽ പശ ചേർത്ത് ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ജൈവ വളങ്ങൾ നൽകണം. 

∙ ഇലപ്പുള്ളി രോഗത്തിന് 0.4 % വീര്യത്തിൽ മാങ്കോസെബ് എന്ന കുമിൾനാശിനി പശ ചേർത്ത് 2 തൊട്ട് 3 ആഴ്ച ഇടവിട്ടു തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 

∙ മാണി അഴുകൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 5 ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു ലീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 

തെങ്ങ്

∙കൂമ്പ് ചീയൽ രോഗത്തിന് 1 % ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കാം

∙ ചീഞ്ഞ കൂമ്പ് ചെത്തിമാറ്റി 10 % ബോർഡോ കുഴമ്പ് പുരട്ടിക്കൊടുക്കാം.

കമുക് 

∙ പ്രധാനമായും മഹാളി രോഗമാണ് കാണാൻ സാധ്യത. ബോർഡോ മിശ്രിതം 1% വീര്യത്തിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണ്. 

ഏലം 

∙ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അഴുകൽ രോഗത്തെ തടയാൻ ഫലപ്രദമാണ്. രോഗം ബാധിച്ച ചെടികളിൽ 0.2% വീര്യത്തിൽ കോപ്പർഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും കട ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. 

പച്ചക്കറി 

∙ ഒച്ച് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കീടങ്ങൾ ഈർപ്പം കൂടുന്ന മുറക്ക് അപകടകാരികൾ ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നനഞ്ഞ ചണചാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആകർഷിച്ചു പിടിച്ച് ഉപ്പുലായനിയിൽ ഇട്ടു നശിപ്പിച്ചു കളയാം. 

∙ വെള്ളരി വർഗ പച്ചക്കറികളിൽ ഇലപ്പുള്ളിയും തുടർന്ന് ഇല കരിച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സൈമോക്സിൽ + മാങ്കോസെബ് (0.3%) തളിച്ച് കൊടുക്കണം. 

∙ 0.3% വീര്യത്തിൽ മാങ്കോസെബ് എന്ന കുമിൾ നാശിനി തളിച്ച് കൊടുത്താൽ വഴുതനയുടെ കായ്ചീയൽ, വെണ്ടയുടെ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം മുതലായവയെ നിയന്ത്രിക്കാം. 

∙ പയറിന്റെ ചുവട് വീക്കം, കരിവള്ളി രോഗങ്ങൾക്കെതിരേ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 0.2 % ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം.

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN FEATURES
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA