ഉദ്യാനത്തിലെ പൊയ്കയ്ക്കു നൽകാം ഹരിതാഭയും പച്ചപ്പും, ജലസസ്യങ്ങളെ അറിയാം

HIGHLIGHTS
  • പച്ചപ്പ് നൽകാൻ‌ താമരയും ആമ്പലുമാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്
pond
SHARE

ഉദ്യാനം ഒരുക്കുമ്പോൾ പൂച്ചെടിയായും അലങ്കാരച്ചെടിയായും എത്രയോ ഇനങ്ങൾ ഇന്നു ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ അലങ്കാരപ്പൊയ്കയ്ക്കു പച്ചപ്പ് നൽകാൻ‌ താമരയും ആമ്പലുമാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. പാതി തണലുള്ളിടത്തും നേരിട്ടു വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്തും തയാറാക്കുന്ന പൊയ്കയിലും ജലസംഭരണിയിലും പരിപാലിക്കാൻ യോജിച്ച അലങ്കാര ജലസസ്യങ്ങൾ ഇന്നു വിപണിയിലുണ്ട്. ജലത്തിൽ വേരൂന്നി വളരുന്ന ചെടികൾ ജലാശയത്തിലെ പലതരം മാലിന്യങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്ത് വളർച്ചയ്ക്കു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അതുവഴി പായൽ (ആൽഗ) വളർന്നു വെള്ളം മോശമാകുന്നതു തടയാനും ഒരു പരിധിവരെ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഉപകരിക്കുന്നു. ചെടികളുടെ തണൽ മീനുകൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള വെയിലിൽനിന്നു സംരക്ഷണം നല്‍കും.  ജലാശയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ മണ്ണിൽ വേരൂന്നി വളരുന്ന അലങ്കാരജലസസ്യങ്ങളാണ് വാട്ടർ ബാംബൂ, പാപൈറസ് ഗ്രാസ്, വയമ്പ്, പൗഡറി താലിയ തുടങ്ങിയവ. ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വളരുന്ന ഇനമാണ് വാട്ടർ മൊസൈക് ചെടി. മണ്ണിൽ‌ വേരിറങ്ങി വളരുന്ന ജലസസ്യങ്ങൾ ചട്ടിയിൽ നട്ട് ജലാശയത്തിൽ ഇറക്കിവച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തട്ടിലെ മണ്ണിൽ നേരിട്ടു നട്ടോ വളർ‌ത്താം. കൂടാതെ അധികജലം വാർന്നുപോകാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത പ്ലാന്റർ ബോക്സുകളിലും ഇത്തരം ചെടികൾ വളർത്താം.

water-bamboo
വാട്ടർ ബാംബൂ

വാട്ടർ ബാംബൂ

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പച്ചനിറത്തിൽ വലുപ്പമുള്ള ഈർക്കിലികൾ കൂട്ടമായി ജലപ്പരപ്പിനു മുകളിലേക്കു വളർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്രകൃതം. സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ മുട്ടുകളോടുകൂടിയ, ഇലകൾ ഇല്ലാത്ത മുളംതണ്ടിനു സമാനം. വളർച്ചയെത്തിയ തണ്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ വശങ്ങളിലേക്കു ശാഖകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കും. അകം പൊള്ളയായ തണ്ടുകളുടെ മുട്ടുകൾക്കു കറുപ്പുനിറമായിരിക്കും. പന്നൽച്ചെടികളുടെ വർഗത്തിൽപെടുന്ന വാട്ടർ ബാംബൂ പൂവിടില്ല; പകരം തണ്ടുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് കോണാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുക. കോണിലുള്ള വിത്തുകൾ വഴിയാണ് ഈ ജലസസ്യത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രജനനം. ചെടിയുടെ സസ്യപ്രകൃതിയിൽ‌ മണ്ണിനടിയിൽ പടർന്നുവളരുന്ന തണ്ടുകൾ സവിശേഷതയാണ്. ഇതിൽനിന്നാണ് മുകളിലേക്ക് പച്ചനിറത്തിലുള്ള കമ്പുകൾ ഉണ്ടായിവരിക. പുതിയ തളിർപ്പുകളോടു കൂടിയ, മണ്ണിനടിയിലുള്ള തണ്ടുഭാഗം നടീൽവസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കാം. ചട്ടിയിലോ കുളത്തിലോ ഉള്ള ജലാർദ്രമായ മണ്ണിലാണ് തണ്ട് നടേണ്ടത്. നന്നായി വെയിലുള്ളിട ത്തും പാതി തണലുള്ളിടത്തും വാട്ടർ ബാംബൂ നന്നായി പരിപാലിക്കാം. വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രകൃതമുള്ള ചെടി കാലതാമസം കൂടാതെ ധാരാളം കമ്പുകൾ ഉണ്ടായിവന്ന് മനോഹരമായി മാറും.

grass
പാപൈറസ് ഗ്രാസ്

പാപൈറസ് ഗ്രാസ്

ചതുപ്പിലും ആഴം കുറഞ്ഞ ജലാശയങ്ങളിലും സ്വാഭാവികമായി കാണുന്നു ഈ അലങ്കാര പുല്ലിനം. പുരാതനകാലത്ത് ഈജിപ്റ്റുകാർ പാപൈറസ് ഗ്രാസിൽനിന്നാണ് ആദ്യമായി കടലാസ് നിർമിച്ചത്. നേരിട്ടു വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്തെ ആഴം കുറഞ്ഞ പൊയ്കയിലും ചട്ടിയിൽ നട്ട് വെള്ളത്തിലിറക്കിവച്ചും വളർത്താൻ യോജിച്ചതാണ് ഈ പുല്ലിനം. 1–2 അടി കുത്തനെ മുകളിലേക്കു വളരുന്ന, പച്ചനിറത്തിലുള്ള തണ്ടിന്റെ തലപ്പത്തു ബ്രഷ്പോലെ ചെറുകമ്പുകൾ നിറയെ ഉണ്ടായിവരും. പൂർണ വളർ‌ച്ചയെത്തിയ ചെടി ഈ ചെറുകമ്പുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്തു കൂട്ടമായി കുഞ്ഞൻ പൂക്കൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കും. മണ്ണിനടിയിൽ പടർന്നു വളരുന്ന തണ്ടിൽനിന്നാണ് മുകളിലേക്കു പച്ചനിറത്തിലുള്ള കമ്പുകൾ ഉണ്ടായിവരിക. പൂവിട്ടു തീർന്ന കമ്പ് ക്രമേണ ഉണങ്ങി നശിച്ചുപോകും. മണ്ണിനടിയിലുള്ള തണ്ട് പുതിയ കമ്പുകൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് ഒരു കൂട്ടമായിത്തീരും. സ്വാഭാവികമായി ഈ പുല്ലിൽ ഇലകൾ വ്യക്തമായി കാണാറില്ല. പുതിയ കൂമ്പോടുകൂടിയ മണ്ണിനടിയിലുള്ള തണ്ടുപയോഗിച്ചാണ് പാപൈറസ് ഗ്രാസ് വളർ‌ത്തിയെടുക്കുന്നത്.

വയമ്പ്

ബുദ്ധിവികാസത്തിനും കണ്ഠശുദ്ധിക്കും ഗൃഹവൈദ്യത്തിലും ആയുർ‌വേദത്തിലും പ്രാധാന്യമുള്ള വയമ്പ് തണ്ണീർത്തടസസ്യമാണ്. ഇലകൾക്കും മണ്ണിനടിയിലുള്ള കിഴങ്ങിനും ആസ്വാദ്യമായ ഗന്ധം സവിശേഷതയാണ്. കുളത്തിന്റെ അരികിലും ചെളിയും വെള്ളവുമായി കിടക്കുന്നിടങ്ങളിലും സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ പുല്ലിനം ഉദ്യാനസസ്യമായി ജലാർദ്രമായ പ്ലാന്റർ ബോക്സിലും ജലധാരയ്ക്കരികിലും പൊയ്കയുടെ ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലും അലങ്കാരത്തിനും ഒപ്പം കൊതുകുപോലുള്ള കീടങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്താനും യോജിച്ചതാണ്. മണ്ണിനടിയിൽ നീണ്ടുവളരുന്ന മൂലകാണ്ഡത്തിൽനിന്നാണ് ചെടി മണ്ണിനു മുകളിലേക്കു കൂട്ടമായി നീണ്ടു നാടപോലുള്ള ഇലകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുക. ഇലകൾക്കു തിളക്കമുള്ള പച്ചനിറമാണ്. ഇലയു ടെ അഗ്രഭാഗം കൂർ‌ത്ത് വാൾ‌മുനപോലിരിക്കും. മുളപ്പോടുകൂടിയ മൂലകാണ്ഡത്തിന്റെ തലപ്പാണ് നടീൽവസ്തു.  അരയടി കനത്തിൽവരെ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന പൊയ്കയുടെ വശങ്ങളിലും ജലസംഭരണിയിലും വയമ്പ് അനായാസം വളർത്താം. 

thalia
പൗഡറി താലിയ

പൗഡറി താലിയ

മണ്ണിനടിയിലുള്ള കിഴങ്ങിൽനിന്ന് ഇലകളോടുകൂടിയ തണ്ടുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. മുകളിലേക്കു വളർ‌ന്നുവരുന്ന കമ്പുകൾക്ക്  3–4 അടിവരെ ഉയരം വയ്ക്കും. പല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇത്തരം തണ്ടുകളുടെ കൂട്ടമാണ് പൗഡറി താലിയയുടെ ഭംഗി. നേരിട്ടു വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്തെ അധികം ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ സംഭരണിയിലോ അലങ്കാരക്കുളത്തിലോ നന്നായി വളരുകയും പൂവിടുകയും ചെയ്യും. അനുകൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ഇളം പർപ്പിൾനിറത്തിൽ പൂക്കളുമായി തണ്ടിന്റെ അഗ്രഭാഗത്താണ് പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടായി വരിക. മണ്ണിനടിയിലുള്ള കിഴങ്ങാണ് നടീൽവസ്തുവായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

water-mosaic
വാട്ടർ മൊസൈക്

വാട്ടർ മൊസൈക് ചെടി

ജലപ്പരപ്പിൽ പറ്റിവളരുന്ന ഈ ചെടിയുടെ മൊസൈക് പോലുള്ള ഇലകളാണ് ആകർഷകം. വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ മൊസൈക് വിരിച്ചപോലെ പച്ചയും ചുവപ്പും നിറത്തിലുള്ള ഇലകളുടെ രൂപഘടന ഈ ചെടിക്കു പ്രത്യേക ഭംഗി നൽ‌കുന്നു. ശൂലത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകൾക്ക് ഇളം പ്രായത്തിൽ പച്ചനിറവും പ്രായമാകുമ്പോൾ ചുവപ്പുനിറവുമാകും. ഇലകൾ നടുവിലുള്ള കുറുകിയ തണ്ടിൽനിന്ന് എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും പൂക്കളംപോലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; നടുവില്‍ ഇളം ഇലകൾ, പ്രായമായ ചുവന്ന ഇലകള്‍ ചുറ്റും.  6–7 ഇഞ്ച് വരെ വൃത്താകൃതിയിൽ ചെടി വലുപ്പം വയ്ക്കും. പൂർ‌ണ വളർ‌ച്ചയെത്തിയ ചെടി, വശങ്ങളിൽ‌ തൈകൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് ജലപ്പരപ്പിൽ കൂട്ടമായി മാറും. ഈ തൈകൾ വേർ‌പെടുത്തിയെടുത്ത് നടീല്‍വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കാം. അനുകൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ഇലകളുടെ ഇടയിൽ  മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടായി വരും. നേരിട്ടു വെയിൽ കിട്ടുന്ന സംഭരണികളും ജലാശയങ്ങളുമാണ് മൊസൈക് ചെടി വളർത്താൻ പറ്റിയ ഇടങ്ങൾ.

മേൽപറഞ്ഞവ കൂടാതെ, ‘ബ്ലാക് മാജിക്’ ചേമ്പ് ഇനവും ജലസസ്യമായി  പരിപാലിക്കാൻ‌ നന്ന്. ചട്ടിയിൽ നട്ട ചെടി ജലാശയത്തിൽ‌ ഇറക്കി വളർത്തുമ്പോൾ ചട്ടിയുടെ ഉപരിതലം വെള്ളാരംകല്ലുകൾ‍കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണം. ഇതു ചട്ടിയിലെ മണ്ണ് വെള്ളവുമായി കലർന്നു ജലം മോശമാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ചെടി മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നു പുറത്തേക്ക് ഊരിപ്പോകാതിരിക്കാനും ഉപകരിക്കും.

English summary: Great Plants for Small Backyard Ponds

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN FLORICULTURE
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
FROM ONMANORAMA