Manoramaonline.com no longer supports Internet Explorer 8 or earlier. Please upgrade your browser.  Learn more »

കാവ്യസൂര്യനു ബാഷ്പാഞ്ജലി

onv-784x410

കവിതയ്ക്കായി ജീവിതമുഴിഞ്ഞുവച്ച്, പത്മഭൂഷൻ, പത്മവിഭൂഷൻ, ജ്ഞാനപീഠം തുടങ്ങിയ അത്യുന്നത പുരസ്ക്കാര മകുടങ്ങൾ ചൂടി, ശതാഭിഷിക്തനായി ജീവിതോഷസ്സിൽ സംപ്രീതനായ് വിരാജിച്ച കാവ്യ ചക്രവർത്തി ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പിന്റെ ദേഹവിയോഗം ഒരു നടുക്കത്തോടെ മാത്രമേ ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുളളൂ. ആ മഹാത്മാവിനു ബാഷ്പാഞ്ജലികൾ മുന്നമേ അർപ്പിക്കട്ടെ !

ജാടകളില്ലാത്ത, മലയാള മണ്ണിന്റെ നൈർമ്മല്യവും ശാലീനതയും ഗ്രാമീണതയും ഹൃദയത്തിലും വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന വിശ്വമാനവ കവി പുംഗവൻ ! ബാല്യം മുതൽ ഏകാന്തതയെ പുണർന്ന്, മലയാള ഭാഷയെ മാറോടണച്ചു സനേഹിച്ച മുപ്പത്തിയാറിൽപ്പരം കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഹൃദയ സ്പർശിയായ എണ്ണമറ്റ സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ഉറന്നൊഴുക്കിയ, മലയാള മനസ്സുകളെ വികാര തരളിതമാക്കിയ ഭാവഗായകാ, ആ അനശ്വര നാമത്തിനു മുമ്പിൽ കൂപ്പു കൈകളാൽ നമ്ര ശിരസ്കയാകുന്നു ഞാൻ. ആ മഹാകവിത്വത്തെ എന്നും ആദരവോടെ മാത്രമേ ഞാൻ വീക്ഷിച്ചിട്ടുളളു.

ആ മഹാനുഭാവന്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ സ്പർശിക്കുവാനും ആ ധന്യമായ കരതാരിതളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വിശിഷ്ട പുരസ്ക്കാരം ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ചു സ്വീകരിക്കുവാനും ലഭിച്ച അവസരത്തെ ഇന്നും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ആ അനശ്വര ഗായകന്റെ പുണ്യാത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നേരട്ടെ !.

‘‘ഒരു വട്ടം’’ കൂടെയാ പുഞ്ചിരിപ്പൂമുഖം

വിരിഞ്ഞു നിന്നീ ഭുവം തെളിയട്ടെന്നാശിപ്പേൻ !

ഹൃദയത്തെ താരള്യമാക്കും ഗാനങ്ങളാൽ

മധുരം നിറയാത്ത മാനസമെങ്ങുണ്ടോ ?

ഒരു നേരം പോലുമാ തേനൂറും വരികളിൽ

മരുവാത്ത മലയാളി യെവിടെയുണ്ടോ ?

വിരിയും പുഞ്ചിരി തഞ്ചുമാ മുഖകാന്തി

നിറച്ചു സംശാന്തി താന്തരാം പാന്ഥരിലും !

ഒഴുകും പുഴതൻ തെളിനീരു തുല്യമായ്

ഒഴുകിയാ ഗാനങ്ങൾ നീരൊഴുക്കായ് !

മലയാളി മനസ്സുകൾ നിർവൃതി നേടുമാ

കലയുടെ കോവിലിൽ നമിക്കുന്നു ഞാൻ !

നിരവധി പുരസ്ക്കാര ജേതാവായ് ജീവിതം

പരിശോഭിത, നാരാദ്ധ്യനാം വിനീതൻ,

ഒരു ജന്മം കൂടിയാ യമര ജന്മം ഭൂവിൽ

നറുതിരിയായിനി വിരിഞ്ഞുവെങ്കിൽ !

വെറുതെ മോഹിക്കുന്നുവെങ്കിലുമാത്മാവിൽ

നിറയുമാ കവിതകളെൻ മനവീണയിൽ !

‘വെറുതേയീ മോഹങ്ങളെന്നറിയുമ്പോഴും

വെറുതേ മോഹിച്ചു നീറുന്നെന്റെ മാനസം ’ !

കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ജനം കാതോർക്കും ത്വൽക്കാവ്യത്തിൽ

കാലത്തിൻ രഥ്യയിൽ ത്വൽനാമം ശോഭിക്കും മഹാകവേ !

Elcy Yohannan

ഒ.എൻ.വിയുടെ ചില വരികൾ :

‘‘ഒരു ദുഃഖത്തിൻ വെയിലാറുമെൻ മനസ്സിലി–

ന്നൊരു പൂ വിരിയുന്നു ! പേരിടാനറിയില്ല ! ’’........ ( നാലുമണിപ്പൂക്കൾ )

‘‘പേരറിയാത്തൊരു പെൺകിടാവേ നിന്റെ –

നേരറിയുന്നു ഞാൻ, പാടുന്നു........

കോതമ്പക്കതിരിന്റെ നിറമാണ് !

പേടിച്ച പേടമാൻ മിഴിയാണ് !’’ ...( കോതമ്പുമണികൾ )

‘‘വേർപിരിയാൻ മാത്രമൊന്നിച്ചു കൂടി നാം

വേദനകൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു’’.... പാഥേയം

‘‘ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി ! നിന്നാസന്ന–

മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മ ശാന്തി !

ഇതു നിന്റെ (എന്റെയും) ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് !

ഹൃദയത്തിലിന്നേ കുറിച്ച ഗീതം’’............. ( ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം )

‘‘ഏതപവാദത്തിനും മീതെയാ സത്യത്തിന്റെ

ഗാഥ ഞാൻ വരും തലമുറയ്ക്കായി പാടാം ’’...( ഉജ്ജയിനി )

Your Rating: