അക്കിത്തം  കാവ്യോത്സവം – വേവലാതി02.00
Adieu, Akkitham

അക്കിത്തം കാവ്യോത്സവം – വേവലാതി

 

അക്കിത്തത്തിന്റെ കവിതകൾ മനോരമയ്ക്കു വേണ്ടി  പുതുതലമുറക്കവികൾ ചൊല്ലുന്നു.