അക്കിത്തം  കാവ്യോത്സവം - വെണ്ണക്കല്ലിന്റെ കഥ06.38
Adieu, Akkitham

അക്കിത്തം കാവ്യോത്സവം - വെണ്ണക്കല്ലിന്റെ കഥ

 

അക്കിത്തത്തിന്റെ കവിതകൾ മനോരമയ്ക്കു വേണ്ടി  പുതുതലമുറക്കവികൾ ചൊല്ലുന്നു.