വീടുണ്ടോ പെണ്ണിന്?6:08
Ayinu

വീടുണ്ടോ പെണ്ണിന്?

 

വീടെവിടെയാണ്?  ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് എത്ര മറുപടികളുണ്ടാകും? അങ്ങനെയല്ല വിവാഹിതയാകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ. അതിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാനുണ്ടോ ?  അപ്പോൾ 'അയിന്' എന്നു ചോദിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ? കേൾക്കൂ മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ – 'അയിന്?'... ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി പാര്‍വതി...

BROWSE BY CATEGORIES