"ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ.."5:25
Ayinu

"ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ.."

 

അല്ല. ഒരാളെ അയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പിന്തുടരുന്നത് ഇഷ്ടമോ പ്രണയമോ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണെന്നു കാലങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു സാധാരണമാണെന്നു പറയുന്നവരോട് "അയിന്?" എന്നു ചോദിക്കണം. കേൾക്കൂ മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ – 'അയിന്?'... ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി പാര്‍വതി.

BROWSE BY CATEGORIES