അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ?7:60
Ayinu

അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ?

 

ആണോ? ഇപ്പോളും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ചില പഴയ ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. സ്ത്രീകളുടെ രൂപം കാണുമ്പോൾ അതു പ്രലോഭനമാകുന്ന മനസ്ഥിതി ശരിയല്ലെന്നു മനസിലാക്കാൻ ഒരുപാടു ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇതു ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കേൾക്കൂ. ഇതൊക്കെ സാധാരണമല്ലേ എന്നു കരുതുന്നവരോട് "അയിന്?" എന്നു ചോദിക്കണം. കേൾക്കൂ മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ – 'അയിന്?'... ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി പാര്‍വതി.

 Is it? Some old habits that still remain unchanged should be avoided. It doesn't take much thought to realize the wrongness of the mindset that tempts women when they see them. This did not begin yesterday or today. Listen a little bit of that history. To those who say it's normal, "Ayinu?" or "So?" should ask. Listen to "Ayinu?" by Manorama online... This is Lakshmi Parvathy speaking.

For More : Click Here