ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ  ചലന നിയമങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ8.51
Kettukondu Padikkam

ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

 

ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളും വസ്തുവിന്റെ ചലനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഭൗതിക നിയമങ്ങളാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ. 

Newton's laws of motion are three basic laws of classical mechanics that describe the relationship between the motion of an object and the forces acting on it. To learn more about this, listen to the podcast.

For More - Click Here