ചരമക്കോളങ്ങളുടെ വ്യാകരണം - അധ്യായം മൂന്ന്04:54
Manorama Literature

ചരമക്കോളങ്ങളുടെ വ്യാകരണം - അധ്യായം മൂന്ന്

 

"ഞാനാണ് അത് ചെയ്തത്! നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിലെ പരമാവധി ശിക്ഷ കഴുമരമല്ലേ. അവനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ ഞാനതേറ്റു വാങ്ങും." പതിഞ്ഞ, എന്നാൽ പതറാത്ത ശബ്ദത്തിൽ, തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അവളിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കീർത്തിയടക്കമുള്ളവർ അവരെ അവിശ്വസനീയതയോടെ നോക്കി.

കേൾക്കാം ഇ-നോവൽ ചരമക്കോളങ്ങളുടെ വ്യാകരണം - അധ്യായം മൂന്ന് 

രചന – അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് കുറ്റിമാക്കൽ

"I did it! Isn't the gallows the maximum punishment in your law. I'll gladly pay for the crime of killing him." Keerthy and others looked at Margaret in disbelief as she said this in a low but unwavering voice, holding her head high. Listen to E-novel. For more - https://specials.manoramaonline.com/News/2023/podcast/index.html