സ്വർണത്തോളം വില5:16
News

സ്വർണത്തോളം വില

 

രാജ്യാന്തര സംഭവവികാസങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ റെക്കോഡിലെത്തിക്കുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിൽ വിലയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാകും?