സാനിയ മിർസ  സംസാരിക്കുന്നു05.44
Manorama Online News Bytes

സാനിയ മിർസ സംസാരിക്കുന്നു

 

വനിതാ ടെന്നിസിലെ ഇന്ത്യൻ നക്ഷത്രം സാനിയ മിർസ മലയാള മനോരമയ്ക്കു നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം. പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം.