അവിശ്വാസം എത്രത്തോളം? സഭചേരുമോ?10:40
News

അവിശ്വാസം എത്രത്തോളം? സഭചേരുമോ?

 

നിയമസഭയിൽ വീണ്ടും അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. സഭ ചേരുമോ? സുജിത് നായർ പറയുന്നു.