വേണോ? വേണ്ടയോ? ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആശയക്കുഴപ്പം7:11
News

വേണോ? വേണ്ടയോ? ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആശയക്കുഴപ്പം

 

ചവറ, കുട്ടനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ വേണോ? വേണ്ടയോ? എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ സുജിത് നായർ വിലയിരുത്തുന്നു.