സീറ്റു വിഭജനത്തിലേക്ക് മുന്നണികൾ9:47
News

സീറ്റു വിഭജനത്തിലേക്ക് മുന്നണികൾ

 

 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സീറ്റു വിഭജനത്തിലേക്ക് മുന്നണികൾ കടക്കുകയാണ്. സുജിത് നായർ സംസാരിക്കുന്നു.