ശബരിമല വിഷയം വീണ്ടുമുയരുമ്പോൾ9:17
News

ശബരിമല വിഷയം വീണ്ടുമുയരുമ്പോൾ

 

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ശബരിമല വിഷയം ഉയരുകയാണ്. സുജിത് നായർ സംസാരിക്കുന്നു.