വാക്സീനും രക്തം കട്ടപിടിക്കലും തമ്മിൽ...03:38
News

വാക്സീനും രക്തം കട്ടപിടിക്കലും തമ്മിൽ...

 

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ആശങ്കയില്ലാതെ അസ്ട്രാസെനക വാക്സീനുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്?

BROWSE BY CATEGORIES